مرداسنگ

مرداسنگ

بسم الله الرحمن الرحیم
مرداسنگ
ومعرب آن مرداسنج ونیز
درفارسی مرداسنگ وبه یونانی‌ لیدوخورس گویند ودیسموریدوس آن را لینوخوس نامیده .
وآن جسمی سنگی است مصنوع از اجساد معدنیه

صاحب جامع گفته که بعضی ازآن ازرصاص( سرب) میسازند وبعضی ازنقره وگاه ازطلاواین بهترین اقسام مرکب است.

وبعدآن نقره ای ودرجوامع ادویه نوشته که مرداسنگ به معنی سنگ مرده است .

آن معمولی ومصنوع است وگویند طلایی است آن سرخ است وبهترین آن اصفهانی صاف براق زرد رنگ مایل به سرخی سنگین سهل الانفراک آن است وسفید آن را مرتک نامند

چون خواهند که آن را سفید گردانند بایددرپشم سفید پیچیده با آب وباقلا بجوشانند وبعد از مهرا شدن باقلا وسیاه شدن پشم آب باقلا وپشم را تبدیل نمایند وطبخ دهند.

وهمچنین کنند تا سفید گردد واین مستعمل دراطلیه وذرورات (داروهای خشک ساییده)است برای آنکه عضو را سیاه نگرداند.
وشسته شده آن لطیفتر وحرارت وسوزش آن کمتر ازغیر شسته شده است وطریق شستنش لطیف تر وحدت آن کمتر از غیر شسته شده است .

وطریق شستن آن این است که⬅️ مرداسنگ هرقدرکه خواهند باریک بسایند وبا آن نمک وزن آن بیامیزند پس آب بر آن بریزند وبه مقداری که چهار انگشت بالای آن آید وهرروز سه مرتبه به هم زنند ودر هرهفته یکبار تبدیل آب آن نمایند.

وگویند که تا چهل ونه روز بگذارند ودر هر روز دومرتبه به هم زنندودر هر هفته یک مرتبه به هم زنند در هفته یک مرتبه آب را تبدیل نمایند پس آب را ریخته خشک نموده نرم ساییده بکاربرندوبدین طریق شستن نیز سفید میگردد .

وبالجمله مزاج آن⏪ مایل به گرمی است ودرآخر دوم تا سوم خشک .

⏪وشسته شده آن سرد دراول وخشک درسوم وسفید کرده آن که مرتک نامند لطیف وقوی.

وگیلانی گوید که مرداسنگ خشک کننده ومرتب از اعتدال در حرارت وسردی است زیراکه احراق اگرچه آن را افاده حرارت نموده لیکن ماده آن بسیار سرداست واز شستن کردن آن حرارت استفاده باسوختن ناچارا کم میشود چنانچه آهک بعد غسل سرد میشود.

وشیخ نوشته که طبع آن نزدیک جالینوس مایل به خشکی است .

وشیخ نوشته که طبع آن نزدیک جالینوس مایل به تجفیف است لیکن ضعیف الاسخان(گرمی کم) وضعیف التبرید (سردی کم).
ونزد غیرآن مایل به سردی بسیار وشسته شده آن ناچارا سرد است .

وآن قابض مجفف است وجلای اندک با قبض وتغریه(شکافتن) نماید.

وتلطیف غلیط کند وقبض وجلای آن هردو اندک است وآن ماده مرهمها است .
وبه جمع ادویه وتکسیر (شکستن)افراط تحلیل وتاکیل(خورنده) افتد بشکند بهر آنکه آن ادویه شدید الحدث وخورنده مثل زنگار بود.

وگویند که اقسام آن سم قاتل واز داخل غیر مستعمل ومحلل ومغزی ومسدد( یاری دهنده ) وحابس وجالی ودور کننده گوشت فاسد زاید.

ورویاننده گوشت صالح والتیام دهنده زخم های عمیق وجامع ادویه مرهمها
واز خاصیت آن است که سرکه اندازند آن را شیرین گرداند.

شیخ گفته که آن #خوشبو کننده بوی بدن وبغل ومانع خراش ران وپاک کننده کلف (#لکه).
وآثار جذری (#آبله) ومانع #عرق ورویاننده لحم( گوشت) درزخم هایی که عارض شده اند است .

لیکن جالینوس گفته که آن پاک کننده نیست⁉️ ونه موسخ ( چرکین ) ونه رویاننده⁉️ بلکه آن ماده مرهمهااست وسحج( بیماری روده) مغابن (کشهای ران وبغل )ورانها رانفع کند.

وبعضی نوشته اند که ضماد آن خشک کننده زخم های مرطوب وپاک کننده زخم های که عارض شده اند به کمک ادویه مناسبه .

و طلای آن با مثل گوگرد زرد وسرکه وروغن مورد ساییده جهت شری (#بثورات ریز)وجوشش های پر آب .

وطلای سفید کرده آن را رافع آثار #خارش وجرب ونافع #سوختگی آتش وآب گرم .
ومسکن حرارت ادویه وجهت دفع بدبویی #عرق وخراشیدگی #پوست موثرخصوصا با روغن گل وطلای آن باسرکه وروغن زیتون جهت رفع قمل ( شپش ) نافع .
وطلای آن با آهک سیاه کننده پوست وموی و دوای خشک ساییده آن جهت #زخم های میان انگشتان پا نافع.
واختلاط آن(مخلوط شدن) با سایر ادویه جرب و#حکه (خارش)نافع است.

وسفیدکرده شسته آن در#سرمه ها ها افتد وجلای #چشم کند وجهت سلاق(پوست رفتگی بن #دندان) وخارش
وناخنه وزخم #چشم نفع بخشد .

وچون ساییده با روغن آمیخته به زخم #چشم نفع بخشد.
وچون ساییده با روغن آمیخته به #زخم های بینی ولب ضماد کنند نفع کند.

وطلای آن با روغن گل بر حوالی قلب وزیر بغل مانع ریختن مواد به #قلب♥️است .

وآن نافع سحج (نوعی بیماری روده) است چون اندکی ازآن درآب حل کرده بیاشامند.
دردفع اقسام #کرم بی عدیل است .👌

وبه قول ابن تلمیذ نیم درم سفید کرده آن با جلاب( گلاب ) مخرج اقسام کرم معده است ومجرب و

وبه قول صاحب منجح مضر امعاء(جگر،روده،و…) است .
⬅️مصلح آن شیر تازه .

⬅️بدل آن سلیقون .

❌وخوردن دودرم آن سم قاتل وکشنده انسان است به احداث حبس بول وانتفاخ (نفخ زیاد)شکم وقولنج (پیچش دل وشکم).

ودرد عظیم وضیق النفس(تنگی نفس) وکشیدگی زبان وسفیدی آن واختناق وگاه منجر به انشقاق (شکافته شدن)امعا گردد.

وعلاج آن پاکسازی بدن است به قیء کردن از آب شبت( شوید) وانجیر وخورانیدن مر مکی سه درم به آب نیم گرم ومدام خوردن و آشامیدن شوربای گوشت خرفان(بره نر) وخروس پیر وآب گوشت های چرب و مالیدن لطوخات(آنچه بدان دارویی آلوده گردد) معرقه(عرق اور) وروغن ها بر بدن وخوردن زنجبیل مربی(پرورده) وافسنتین وزوفا وتخم کرفس وفلفل وگل حنا وناردین ( سنبل روحی ) وطلا.

⬅️ومصلح آن به قول اطبای هندی خاکستر کاه شالی است .

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.