مریم نخودی

مریم نخودی

@makhzanoladviyah
🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃
#مریم_نخودی (مریم نخودی)

🌺 #ڪماذریوس : به فتح ڪاف ومیم والف وفتح ذال معجمه وسڪون راء مهمله وبه دال مهمله نیز آمده معرب خاماذریوس یونانے است به معنے بلوط الارض ( گیاهے ڪه برگش شبیه ڪاسنے است) وگویند لغت رومے است
🌺به یونانے :مقیفرون
🌺وبه فارسے :راوندی تلخ
🌺وبه شیرازے : ماندروے تلخ
🌺وبه فرنگے : ڪمیداس نامند .

👳‍♀دیسقوریدوس گفته است :✍️ڪه بعضے مردم آنرا طوفوربوس نامندوبه گفته بعضے آن را به هندے مندے گویند ودرحقیقت غیرآن است وآن به قول دیسقوریدوس گیاهے است ڪوچک طول آن بقدریک وجب وبرگ آن ریزه شبیه به برگ بلوط .

🌺درشڪل ورنگ وشڪافته شده وطعم آن بسیار #تلخ و ڪمے #گرم وگل آن ڪبود وتیره .

🌺 و #تخم آن ڪوچک تراز #انیسون وگرم وریشه آن ارغوانے رنگ ودرگرماے سخت یافت میشود .

🌺ومحل رویش آن سنگلاخ ها وباید ڪه بعداز رسیدن تمام آنرا بچینند ونگاه دارند ڪه برگ وگل وتخم آن نریزد .
👳‍♀اسحاق ابن عمران مخالف است با گفته دیسقوریدوس درصفت آن وگفته گیاهے است در ماه ربیع ظاهرمیشود وبرگ آن عریض سبز شبیه به برگ ترس بیابانے است و…
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃

⚠️‼️⚠️هر گونه کپی برداری ازمطالب کانال فقط باذکر اینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسنداست.

ادامه👈 #مریم_نخودی
@makhzanoladviyah
🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃
🌺 #مزاج آن به قول جالینوس ✍️ #گرم و #خشک درسوم .

و #گرمے آن قویتر از خشڪے آن .

🌺وگویند ✍️ڪه دراینصورت گرمے آن دروسط سوم وخشڪے آن دراول باشد .

🌺وبعضے نوشته اند ✍️ #گرم و #خشک دردوم وگرمے آن زیاده ازخشڪے تا آخر دوم آن .

🌺 #مفتح #گرفتگے #اعضاے #باطنے و #حل ڪننده و #قطع ڪننده ے اخلاط غلیظه.

🌺 و #نرم ڪننده و #گرم ڪننده ے بدن .

🌺نافع #سرفه ڪهنه و #لاغر ڪننده #سختے #طحال .

🌺 ونافع #یرقان سوداوے وبازڪننده #ادرار و #حیض است.

⬅️جهت درد #سینه و #ریه وسردے نواحے آن ونوشیدن تر وتازه آن ویا پخته آن درآب با سرڪه جهت #گرفتگے #یرقان سوداوے.

🌺 وحل ڪردن سفتے #طحال وسایر امراض طحال وادرار بول و #حیض و #سقط حاملگے .

🌺 وباید روزے سه اوقیه ( ۷ مثقال ) وضماد پخته آن درسرڪه محلل خشڪے وسفتے #طحال ونوشیدن آن جهت #تشنج ورفع سوء هضم وفساد اخلاط واصلاح مزاج نافع است وطریق #ساختن آن این است ↪️↪️↪️
دریک پیاله آب افشرده انگوردومثقال ازآن انداخته ومدتے گذاشته پس صاف ڪرده هرروز تا یک رطل بیاشامد واین هرچند ڪهنه تر باشد بهتراست ویا خوردن حب آن راڪه سابیده وازآن حب ها ساخته .

و #ضمادآن جهت گزش حشرات موذے نافع است وباعسل جهت #تنقیه(پاکسازی ) #زخم ڪهنه وپرچرک.

🌺 ومالیدن آن بربدن باعث #گرمے آن وروغن آن ڪه ازآب تازه آن ویا از آب پخته آن وازگل آن به دستور روغن گل وروغن هاے دیگر استفاده ڪنند جهت رفع #سردے بدن وبادهاے موثر.

🌺 وگویند✍️ #ڪماذریوس درسایرافعال مانند ڪمافیطوس است مقدارشربت آن سه درم ودرپخته آن تاهفت درم.
❌ مضرامعاء #مصلح آن ڪتیرا .

🌺 وصاحب منجح نوشته ✍️ڪه استفاده شودازآن به صورت پخته شده ومضر مثانه .

و #بدل آن سفرجل(به) #بدل آن اسقولوقندریون وبه

قول شیخ .✍️بدل آن #عروق غافث وگویند به وزن آن سیسالیوس وربع آن سلیخه وگویند #بدل آن تخم حماض ( ترشک ) بیابانے وتخم شلغم بیابانے است .

🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃
⚠️‼️⚠️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.