مر (مر باد)

مر  (مر باد)

@makhzanoladviyah
#مر (مر باد) قسمت اول 🌻

اسم عربی است . به هندی👈بول و لال بول. سریانی 👈مراد کبا.
✅صمغ یا شیره ی درختی خار دار که در سرزمین مغرب و روم رشد می کند بسیار بلند و نرم و گره دار مانند بند های نی و توپر است و از آن نیزه می سازند .

✅جمیع اجزای آن تلخ است .
صمغ آن بر سه نوع است .۱⃣از تبر زدن به تنه ی درخت حاصل شود که ظرفی زیر آن گرفته و شیره را جمع میکنند.
.
۲⃣از تنه ی درخت شیره خود به خود تراوش کند منجمد شده و زرد رنگ است و در کیفیت دوم است.
۳⃣پوست درخت را کوفته و عصاره آن را گرفته و خشک می کنند یا در آب جوشانده صاف کرده بعد دوباره قوام آورند و این مر حبشی نام دارد.سیاه رنگ و بدترین نوع است.
@makhzanoladviyah

✅طبع آن گرم و خشک در دوم.

✅ مفتح و محلل باد و در آن قبض و نرمی و لطافت است و در داروها قوی است …

✅جالینوس گوید✍️:مر به علت تلخی زیاد سبب سقط جنین میشود ❌
✅ در داروهایی که برای سرفه است وارد میشود
🔺بوی مر سبب سر درد در معتدل مزاجان شود و..
✅مالیدن آن در مقعد جلوی اسهال را میگیرد.

✅سعوط آن به وزن یک دانگ پاک کننده ی مغز است
✅مالیدن آن در زمستان داخل بینی 👃با آب مرزنجوش جلوی آبریزش بینی را می گیرد.

✅ با آب نعنا برای بدبویی بینی 👃…

✅در سرکه ترکیب کرده و بر سر مسح کنند برای سردردی که علت مشخصی ندارد نافع .

ادامه دارد…

‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.
🗣🗣join us:👉

@makhzanoladviyah
@makhzanoladviyah
#مر قسمت دوم

✅ضماد آن با زیره سیاه و روغن گاو جهت التیام زخم های عفونی سر .

✅ با کندر نیز برای زخم سر مجرب است و سریع اثر میکند .

✅جالینوس گوید:استفاده از آن با جند بیدستر و مامیثا و افیون جهت درد و زخم و چرک گوش 👂نافع

@makhzanoladviyah

✅سرمه کردن آن در آب زعفران 💥یا زرد چوبه یا نی بوریا یا پونه ی نهری جهت قدرت بینایی👁 و ریزش آب چشم نافع😢
✅با شیر زن یا شیر خر یا سفیده ی تخم مرغ جهت چشم درد و سفیدی و برق زدن چشم و …
✅با عسل جهت سرخی پلک
✅ با آب شنبلیله و گلاب جهت زخم

✅ با آب عصاره ی شقایق جهت پاک کردن چشم
✅ با آب ترب جهت خارش و سرخی زیر چشم

ادامه دارد…

‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.
🗣🗣join us:👉

@makhzanoladviyah
@makhzanoladviyah
#مر قسمت سوم

✅شیخ فرماید✍️:مر برای درد پهلو و سرفه های رطوبی و باز کننده ی صدا است .

✅مر خالص نافع سستی معده و نفخ است .

✅خوردن و ضماد آن مدر حیض است مخصوصا اگر با آب سداب یا افسنتین یا نعنا وارد رحم شود.

✅ اگر سابیده با آب برگ آس ترکیب شود زن فرزجه کند بوی بد رحم را پاک کند.

✅با کندر و زعفران و افیون وارد مقعد شود جهت پیچش شکم از عفونت و رطوبت .

✅ اگر با روغن زیتون 🍈برشصت پای راست بمالند تا زمانی که پاک نشود از جماع آرامش نیابند.

✅با سرکه و آب چغندر جهت رگ های گردن و بدن و فتق و ورم طحال .

✅ با آب ترب برای تحلیل ورم های بلغمی.

✍️ و به قول گیلانی نجات بخش ترین دارو برای علاج خنازیر(ورم گلو بیماری از نوع سل )است🔴

✅در قانون آمده 📚که با آب ترب جهت بهق و کبودی.

✅ با سلیخه(پوست نوعی درخت)و پیاز عنصل و عسل جهت کندن زگیل.
@makhzanoladviyah

✅ مالیدن آن با زاج برای رفع بدبویی زیر بغل و کشاله ی ران .
.
✅مصلح آن کافور یا مورد.

✅ بدل آن صبر
‼️ گویند مضر مثانه و مصلح آن عسل مقدار شربت آن از یک باقلا تا نیم درم بدل آن به وزنش صمغ بادام

.✅ دود آن همانند دود کندر در لطافت و قوت است .

✅برگ درخت 🌲آن مقوی معده محلل باد خارج کننده ی فضولات پادزهر سم افعی و سایر خزندگان است .

✅میوه ی آن مانع اسهال و استفراغ است….

✅مالیدن سوخته ی پوست درخت آن قطع کننده ی خونریزی حیض
✅ با پر سیاوشان سوخته برای بلند کردن و تقویت موی .
‼️خوردن براده ی چوب آن به اندازه ی دو درم کشنده است.

‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.
🗣🗣join us:👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.