مورد(آس):

مورد(آس):

@makhzanoladviyah

#مورد(آس):
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

✅معرفی :اسم فارسی آن آس است که به مورد معروف است.درختی است ساق بلند با گلهای سفید و ضعیف ،خوشبو و طعم آن اندکی تلخ و گس قویترین و بهترین نوع آن بنکه آس است.
💠طبع :سرد و خشک در دوم و گویند سرد در اول و خشک در دوم است.و چون در آن تلخی با گسی و شیرینی است پس تلخی و شیرینی آن بر جزو گرم و گسی آن بر جزء سرد دلالت دارد. ود آن جوهر ارضی است که بدان قبض می کند و تقویت کننده است و یبوست آور.و بسیار مجفف (خشکاننده) است. و نیز در آن جوهر لطیف استکه بدان جلا و تفتیح وجذب اندک می کند.
💎شیخ الرییس نوشته که درآن حرارت لطیف است.وسردی برآن غالب است و قبض آن بیشتر از سردی آن است.و جزء گرم آن باعث تعدیل جزء سرد آن می شود.و تعدیل یبوست آن نمی کندبلکه آنرا به خاطر قدرت تحلیلش تقویت می کند.
💠شیخ گفته که اغلب سردی آن در اول و یبوست آن در درجه دوم است.و حابس اسهال و عرق و کلیه ریزشها و سیلان مایعات به سوی اعضاست.
💠جزو سرد آن غالب است وجزو گرم آن کمتر است.در تخم ،ریشه و برگ آن سردی غالب است و در بقیه اجزای آن بالعکس گرمی غالب است.
💎 بالخاصیت مقوی قلب و دافع تپش قلب وضعف قلب و از ادویه قلب است.
ضماد برگ آن مسکن ورمهای گرم و صفراوی بسیار موذی ،مخملک ،بثورات و زخمها ،ورم گوشه انگشت و زخم کف دست و پا و درد پاشنه پا نافع است.
🙏ضماد برگ ان با مازوی سبز و عدس و گل سرخ و اقاقیا بر اعضا و اعصاب سست شده و پیران را بی نهایت مفید است.
🙏ضماد برگ آن با گل ارمنی و سرکه جهت جلای ناخن مفید است و چون برگ انرا با زیره کرمانی کوبیده و با زرده تخم مرغ قاطی کرده بر پارچه نو مالیده گرم کرده بچسبانند ضربه ،سقوط ودردسست کننده و سستی آنرا از بین می بردو نطول جوشانده برگ آن جهت تسکین درد مفاصل و استخوان شکسته سبب جوش خوردن سریع استخوان شکسته می شود.

@makhzanoladviyah

💎مالیدن خاکستربرگ آن بد بویی عرق را ازبین می برد.،اگر با عصاره آن سر رابشویند سبوس سر را از بین میبرد.و طلا و نطول ان مخلوط با آب چغندر برای زخمهای سر و بثورات آن نافع است.واگر درحمام بدن را با آن مالش دهند بدن را قوی کرده ورطوبت بدن راجذب میکند.
💠مالیدن برگ آن مخلوط با روغن زیتون نافع سوختگی با آتش است
و نیزمرهمی مرکب از روغن آن و خاکستر آن با موم روغن و ذرور (داروی ترکیبی)خشک نافع داخس(ورم سر انگشتان) است.
💠بوییدن آب ان با روغن گل و سرکه مسکن صداع از نوع حمیات حاد است.و نیز بوییدن برگ تازه آن مغز را از قبول بخارات متصاعده به سوی ان منع میکند.
و مقوی مغز وقلب و نافع سدر و دوار و تپش قلب است وضماد برگ آن با اقاقیا و رامک (نوعی داروی مفرح)و آب به جهت صداع ضربی و سقطی نافع است.
💎نوشیدن و لعوق(لیسیدن) ترکیب مورد با تخم خشخاش مانع نزولات میشود.
✅طلای آن با پارچه کتانی آعشته به مقداری گلاب و اندکی کافور بر روی معده صداع شرکی معده به سبب غلبه صفرا نافع است.و ضماد برگ آن با روغن گل و زرده تخم مرغ دوار و سدرضربی و سقطی را نافع است
💎و نیز ضماد جوشانده اکثر اجزای آن در شراب ،محلل ورمهای سرد است.
💠چکاندن آب برگ آن در چشم ،درد چشم و جحوظ(بیرون آمدگی چشم) را نافع است.و مسکن درد آن است.
✅چکاندن آب برگ آن با صندل سرخ و آب برگ بید در بینی و نیز به همراه گل ارمنی و سرکه بند آورنده خون دماغ است.و مالیدن مورد خشک به لثه ها آنها را محکم می کند.و همچنین مضمضه جوشانده برگ آن مسکن درد دندان و سستی لثه و زبان و نافع بثورات دهانی است.
💠 نوشیدن آب برگ آن به همراه مویز بسیار برای معده مفید است.و بخارات آنرا از بین می برد.وضماد پخته آن بر شکم موافق کلیه احشا است.و نوشیدن آب برگ آن برای یرقان نافع است وضماد برگ آن برای زخمهای مقعد مفید بود
✅نوشیدن عصاره آن مانع اسهال مزمن و بواسیر و پیچش شکم،قیء و تشنگی است.
💎ضماد برگ آن با روغن زیتون سبز و نارس و یا با روغن گل ،در زیر ناف آسهال مزمن را نفع دهد.و طلای آب آن اسهال صفراوی و سوداوی را بند می آورد.
❇️به قول شیخ با روغن کنجد اسهال بلغمی را خشک می کند. وبه قول شارح کازرونی بهترین بدل روغن کنجد ،روغن گل است چرا که روغن کنجد ملین است.و فشردگی و خشکی در آن نیست. و احتمالا در نسخه اول اشتباهی رخ داده است.

‼️⚠️‼️هرگونه کپی براری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع است و گرنه از لحاظ شرعی امری ناپسند می باشد.
🗣🗣join us :👉👉👉

@makhzoladviyah

@makhzanoladviyah

#مورد (آس)

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

✅نطول و ضماد مورد در واقع نافع سوزش ادرار و مثانه است ،اگر زنی شاخه های آنرا بخورد مدر شیر وحیض است.واسهال صفراوی را بند میاود.
😳طلای آب برگ آن با روغن کنجد بر شکم اسهال شکم میآورد. و نیز نوشیدن ربع رطل آن با روغن کنجد مسهل قوی بلغم و نیز طلا و بخور آن دانه های بواسیر را میاندازد.و اگر در آب جوشانده آن بنشینند خروج مقعد ،رحم و آبریزش آنرا نافع است.و اگر آب آنرا بر مقعد خارج شده بمالند به جای خود رفته و دوباره بیرون نمیاید.
💠ضماد آن نافع گزش عقرب و رتیل است.
🅾️روغن مورد سرد وخشک بوده و قابض و مقوی و تقویت کننده اعضاء بوده و مانع قبول مواد می شود.و بهترین نوع روغن سبز رنگ است با بوی مورد است و طعم تلخی دارد.
☯️☯️خاصیت روغن مورد: مالش آن نافع ورمهای صفراوی و از بین برنده اختلاج(پرش اعضاء)بدن است.و برای زخمها نافع است و مفاصل سست را محکم می گرداند.عرق و بخار را بند میاورد و نافع زخمهای سر و بثورات و ورمهاست. و چکاندن آن در گوش نافع درد گوش است و برای بیماری آسم مفید است.و روغنمالی سر با آن برای ورمهای سر و صعود بخارات نافع است و غرق کردن سر با آن جهت سرگیجه و سدر ناشی از بخارات معده نافع است.
⛔️بوییدن آن موجب بی خوابی و مضر سردرد صفراوی و زکام است و مصلح آن سوسن و بنفشه تر یا نیلوفر تازه است.
⛔️مضر امعا است.و مصلح آن آنیسون و بدل آن اذخر(کوم ،کاه مکه)و سنبل است.
🌺و گویند بدل برگ آن برگ توت و بدل عصاره آن عصاره برگ زرشک یا گل حناست.
❇️❇️مسواک نمودن با چوب تر آن مهیج جذام است.

‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب این کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع است.

🗣🗣join us:👉👉👉👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.