موز

موز

🔰بسم الله الرحمن الرحيم🔰
#موز
@makhzanoladviyah
🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌

🔶به فتح میم وسکون معجمه لغت عربی است به عربی:طلح(یکی از بزرگترین درختان)
وبه فارسی بفرک وبه هندی کیله نامند
🔶درختی است میوه دار ودر هند زیاد وجود دارد.
ودر سرزمین عربستان ویمن وعمان وبنادر ایران نیز اندکی یافت میشودکه گویند شیرینی ولطافت آنها بیشتر از هندی است.
واقسام دارد:⏬
هر یک به نامی مشهور در هر سرزمینی بخصوص بنگاله
برگهای🌿آن از تنه اش میروید وشاخه ندارد
تنه اش 🌵دارای پوشش وقشر است با رطوبت زیاد ودر داخلش مغزی است که به هندی کنجیال نامند. که آن را ورق ورق میکنند وبا ماهی🐟یا به تنهایی طبخ مینمایند مانند تره وسبزیجات🌱ومردم بنگاله از آن میخورند.

🔶در ابتدا میوه اش در غلافی صنوبری شکل است ⬅️کبود مایل به سرخی که گل آن است که میشکند

🔶ابتدا سبز هستند وهنگام رسیده شدن زرد 🍌میشوند وبعد از نضج کامل سیاه میشوند.

🔶درختی است که فقط یک مرتبه میوه میدهد.

🔶اگر میوه اش زیاد باشد از اطرافش درختهای کوچک میروید که آنها راجداکرده ودر جایی دیگر میکارند.

🔶میوه بعضی شیرینتر ولطیف تر ولذیذ وبسیار خوشبو است که در بنگاله به آن کیله مرتبانی گویند که بی تخم است
🔶واقسام دیگر باتخم که بسیارنرم وریزه هستند مانند انوپان وصفری که طعمی شیرین دارند اما نه به شیرینی ولطافت مرتبانی.

🔶بعضی هاشون مثل مازو(نوعی گیاه)باعث به هم کشیدن دهان میشوند وتلخ وقابض هستند مخصوصا اگر خوب رسیده نشده باشد.

🔶قسمتی که به آن کچ کیله گویند میوه اش بزرگتر از اقسام دیگر است.ومثلث شکل است.رسیده اش را نمیخورند به جهت بیمزگی وچسبناکی ومزه ی تلخ وگس.بلکه پوستش راجدا کرده (درونش که کامل نرسیده) مثل سبزیجات🍃پخته ومیل میکنند
🔶از همه بدترقسمی است که به آن اتهیه گویند⬅️بسیار بیمزه .
@makhzanoladviyah

🔶اقسامی هم از بنادر دکهن میاید از آن جمله کوکنی که لذیذتر استومغزش راخشک کرده ومیفروشند و
🔶برگ 🍃پوستش را خشک کرده ومیسوزانند🔥واز آن نمک درست میکنند.
🔶که خاکسترش به سبب شور بودن وجلا دادن به جای صابون در شستن🚿پارچه های بسیارچرب وچرک آلودمورداستفاده قرارمیگیرد.

💢مزاج:
گیلانی گوید✍️گرم در اول وتر در آخر وصحیحترش مایل به اعتدال.
گویند✍️در گرمی معتدل وتر در دوم.
🔶دارای نیروی قبض است وجلا دهنده وکثیرالغطا ودیر هضم است

🔶تولید کننده خون غلیظ است وچاق کننده ی بدن.
🔷مفرح(فرح بخش)وملین(نرم کننده)خشونت حلق وسینه میباشد ونافع حرارت وسوختگی آنها.

🔷جهت لاغری کلیه مفید است ونیم پخته کچ کیله اسهال را بند میآورد
🔶به قول شیخ✍️قوت آن کم است وملین است
🔷نافع سوزش حلق وسینه وباعث زیادی منی است.و….
🔶اکثر آنها باعث سدد هستند وزیاد کننده صفرا وبلغم
✅برحسب مزاج⬅️برای معده سنگین هستند وبیشتر آنها سنگینی بسیاری می آورند که لازم است بعد از خوردنشان افراد گرم مزاج سکنجبین بزوری(دارای تخم وبذر)🍶میل کنند. وسرد مزاجان عسل🍯بخورند

@makhzanoladviyah

گیلانی گوید✍️که آن باعث ایجاد سدد در کبد میشود.مخصوصاً در افراد پیر👨وسرد مزاجان
بنابراین باید بعد از آن عسل ومربای زنجبیل🍹خورده شود.که نافع سوزش ریه 😷ونرم کننده سینه وخشونت حلق است واز برنده سرفه خشک.

💢محرک قوه شهوانی در گرم مزاجان وکسانی که مزاج خشکی دارند است

🔷خوردنش برای سرد مزاجان با عسل🍯منی را به هیجان می آورد ونافع سوزش مثانه است.و…

🔶صاحب مخزن گفته✍️که آن سست کننده ی معده است وکمی باعث سردی معده میشود.

🔶صاحب منجح گفته✍️زیاده روی در خوردن موز🍌سبب ضعف معده است ومصلح آن↪️
مصطکی وبدل(جایگزین) آن مسکه(کره گاوی وگوسفندی)وعسل🍯 میباشد.

🔶موجب قولنج(گرفتگی ودرد عضلات شکم)وپیچش شکم وهمچنين ضعف هاضمه(قوه ی هضم)میشود خصوصادر سرد مزاجان ومرطوب مزاجان.
👇👇👇
@makhzanoladviy
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز است ⚠️‼️⚠️

@makhzanoladviyah
🍌🍌🍌🍂🍌🍌🍌

ادامه👈 #موز

🔷باعث آب آوردگی 💧اعضاء وبیضه میشود خصوصاًاگربعد از آن آب💧نوشیده شود که مصلحش ⬅️نمک🍚 بعد از آن بخورند و
مصلحش⬅️ در سدد وگرفتگی↘️
آشامیدن سکنجبین بزوری🍷است.

🔶کسی که در معده اش رطوبت باله دارد از خوردنش دوری کند و….

اهل تجربه گفته اند✍️✍️اگر از خوردنش معده سنگین شود یادرد بگیرد تخم نیلوفر را به اندازه یک درم ساییده وباآب سرد بخورند که سریع باعث خوب شدن میشود وخوردنش در وقت ناشتا بسیار مضر📛است.

♨️در مزاج های گرم وخشک قوی وکسانی که گرمی وخشکی دارند نافع است ومقوی. وچاق کننده.

🔷در بدن های سرد تر وضعیت وکسانی که دارای رطوبت مضر است وسبب امراض ذکر شده .

و🔷با آب وتخم خربزه برای نیکو شدن رنگ چهره ☺️نافع است.

🔶ضماد قسمتی که دربنگاله به آن بهوگ میگویند برای سوختگی از آتش🔥مفید است اگر آنرا بعد از سوختگی بر موضع بمالند مانع آبله ودرد آن میشود.

🔶موزی که به آن بولکه گویند⬅️جهت زخم های بدن اطفال مفید است.مخصوصا زخمی که از پدر ومادری که دارای بیماری سفلیس بوده اند ودر اثر این بیماری کودک👶این زخم ها را گرفته است که به تجربه رسیده است که↪️
رسیده اش را بپزند ونرم کنند ومانند مرهم

ساخته وبر پارچه مالیده وبر آن موضع قرار دهند که پنج شش مرتبه اینکار را بکنند کلا برطرف میشود به اذن خداوند متعال🙏

🔶پاشیدن خاکستر پوست آن وپوست درخت آن از جاری شدن خون❣️جلوگیری میکند و….

گویند✍️ریشه آن گرم وخشک است
وآشامیدنش دفع کننده کرم شکم .
.
@makhzanoladviyah
🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌

‼️⚠️‼️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال مجاز است در غیر اینصورت از لحاظ شرعی حرام است.‼️⚠️‼️

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.