موسیر

موسیر

⚪️🌱⚪️🌱⚪️🌱⚪️🌱⚪️🌱
@mahkzanoladviyah
#مو_سیر
موسیر

🌱اسقوردیون : به ضم همزه وسڪون سین مهمله وضم قاف وسڪون واو وراے مهمله وڪسر دال مهمله وضم یاے تحتانے وسڪون واو ونون وآن را سقوردیون به حذف همزه نیزگویند لغت یونانے است .
⚪️ ومعنے آن به عربے ثوم الحیه است ومعروف به ثوم الڪلب وثوم البرے .
⚪️ وبه فارسے : سیردشتے
⚪️وبه شیرازے : #موسیر
⚪️وبه هندے جنگلے لهسن گویند.

👳‍♀وابن بیطارنوشته وگفته ڪه آن حشیشه ثومے استم معروف به حافظ الاجساد وحافظ الموتے است وآن ثوم الحیه نیست چنان چه گمان ڪرده ڪسے ڪه تحقیق این دوا نڪرده است .

👳‍♀جالینوس نقل ڪرده است ڪه این گیاه مرڪب از چندطعم است یعنے درآن #تلخے و #حدت و #گرمے وسوزش است ویقین میڪنم ڪه آن را ثوم بدین سبب مے نامند .

🌱بالجمله آن سیرصحرایے است وگل آن سفید ویازردشبیه به گل بابونه وقسمتے ازآن است ڪه گل آن ڪبود وگرد.

🌱 وبرگ آن شبیه به نجنه ڪواڪب وروے ساقه آن برگهاے باریک دراز پرزدار وپوست آن ازآن جدانمیشود.

🌱 و #طعم آن #تلخ و #قابض وسوزنده وآن اسقوریدون ڪوهے ومصرے وڪراث برے نامند وبرگ آن ریزه و پرز دار وڪم عرض ترسیر محلے.

🌸 وگل آن مایل به سرخے وساق آن دراز روییده دردشتها وڪوه ها وقسمت دوم مانند سیر محلے الابرحسب شڪل وبرگ لطیفتر ویک دانه وطعم آن تندتر ازمحلے وباعطرزیاد .
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
⚠️‼️⚠️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است

ادامه👈 #مو_سیر
@makhzanoladviyah
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
👳‍♀وصاحب تحفه قسم دوم را مرڪب از دودانه وبزرگ ساق سفید گل نوشته وگویند ڪه ڪوهے آن رابه فارسے #موسیر نامند وبرگ آن عریض مانند نرگس وگل آن بنفش وریشه آن یڪدانه قدر پیاز ڪوچک وبسیاربزرگ ازسیر محلے ودربُو فے الجمله شبیه به آن
⚪️ #مزاج گرم وردوم وخشک درسوم گفته ودرآن #تلخے و #قبض با خشک ڪردن معتدل ونرم ڪردن و #حل ڪردن و #روشن ڪنندگے یا جلا دادن است
👳‍♀دیسقوریدوس نوشته ڪه #سیر بیابانے زایل ڪننده ے #برص و #خال و #خارش #پوست است اگر به این شڪل استفاده شود .↪️↪️↪️

⚪️آنرا ڪوفته با آب بادیان ویا تخم الک ڪرده آن وعسل ڪف گرفته مخلوط ڪرده ودرحمام مانند #نوره تا سه روز به حالت رقیق استفاده ڪنند.

و #ضماد تازه آن #پاک ڪننده ے جراحات ردیه وعظیم است وپاشیدن آرد خشک آن نافع زخم هاے خشن رقیق ڪرده آن با عسل تنقیه زخم هاے مزمن باشد و #گوشت زاید رابخورد وازبین ببرد .

🌱 ومداومت برآن ونوشیدن گل ڪبود آن تادودرم حلق وگلو را نفع ڪند وچون خشک آن با تخم خردل وعسل وصمغ صنوبر مخلوط سازند داروے #لیسیدنے صالح براے #سرفه هاے بلغمے #مزمن وشڪسته شدن #عضله است .

⚪️وچون یک مثقال با ماءالعسل بخورند #زخم روده ومعده را نفع ڪند ونوشیدن آن مدر بول و #حیض است وچون به سرڪه ڪهنه آمیخته برموضع #نقرس مالیده ویا با آب ضماد ڪنند آن را نافع بود.👌

وآن #مجفف منے و ردے براے اندام هاے درونے بدن مانند #روده و #معده است و #مصلح آن انارترش #بدل آن عنصل ڪوچک یا یک ونیم وزن آن سیر محلے شربت آن تا دودرم گویند درجمیع افعال بهتر از سیر محلے است.

⚪️اگر درسرڪه پرورش دهیم بهتر وبراے #تنگے نفس نافع وامراض #طحال است وآب آوردن شڪم را نافع غیر پرورده آن درسرڪه واستفاده اش ڪم و #بدل آن سیر وگویند عنصل وآویشن وتخم آن بهتر است براے #پاک ڪنندگے در سرد مزاجان .
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
⚪️🌱⚪️🌱⚪️🌱⚪️🌱⚪️🌱
‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.