موم

موم

#موم (موم)
@makhzanoladviyah
🍯🏵🍯🏵🍯🏵🍯🏵🍯

⚜موم : به ضم میم و، واو مجهول وسکون میم ثانی اسم فارسی است

⚜به عربی : شمع
⚜به یونانی : قیروس وفاروسی
⚜سریانی : فیروسا وبه رومی قرارنوش وقروطا
⚜وبه هندی مدن ومین
⚜ودرانگریزی : اویکس گویند وآن مشهوراست که جرم خانه زنبور #عسل است که عسل🍯 رادرآن جمع میکند .

✅وآن سه قسم است یکی آنکه زنبور عسل 🐝درآن جمع میکند واین مایل به سرخی وزردی ونرم وچرب وخوشبو می باشد وبوی عسل از تازه آن می آید .

✅ودوم آنکه پرده های خانه خوداز آن میسازد ودرآن عسل نمی باشد واین متوسط است درخوبی وبدی.

✅وسوم معروف به مسلط واستوار کردن است وآن سیاه رنگ است که بر کوایر یعنی خانه خود می مالد جهت حفظ آن واین ضعیف است .

✅بالجمله بهترین آن ⬅️ #زرد مایل به سرخی #سبک #چسبنده #چرب #خالص از شوایب (آمیختگی های) خوشبو که درآن عسلیت وپاک کردن از چرک برای آغشتن وامتداد دادن به ریز ریز شدن هاست وسفید کمتر ازاین است .

✅ وسیاه درچسبیدن بهتر است 👌.

⚜شیخ می فرماید:📕 که #موم صاف دیواره های خانه های زنبور عسل است که در آن بیضه میدهد(تخم میگذارد) وبچه می آورد وعسل می نهد.

✅وموم #سیاه چرک خانه های آن است.
⬅️ طبع آن #معتدل است در کیفیات چهارگانه .

📕چنانچه جالینوس گفته :👈 #گرم دراول ومعتدل در، #رطوبت .

📕وگویند تازه ی آن⬅️ دراول وبعضی #گرم وتر دراول گفته اند وقوت آن تا #سی سال باقی می ماند.
✅ ودرآن #پختن و #حل کردن و #نرم کردن هست.

📕 وبه قول شیخ 👈نرم کردن بدن می فرماید برای آنکه به سوراخ های ریز بدن بچسبد #ضمادکنند پس استوار کند آنرا وحبس رطوبات کند .

👈 وآن ماده جمیع #مرهم #آلودگی های #سرد و #گرم است وشک نیست که درآن #پختن اندک باشد.

👈 واندکی #حل کردن از بسیار حل کردن عسل که بدست آمده ازعسل است .

📕وگویند که آن ⬅️مصلح #ادویه وجهت #رویانیدن گوشت اضافه کرده.

✅ وبخورآن در #تب ها عرق 💦می آورد.

✅ وبوی آن ضرر #وبا وبخور آن⏪ ضرر #وبای ایجاد شده از #عفونت مرده ها وهوای مرده و مقبره ها وهنگام #تنگی و #قحط را دفع کند.

✅ بخور او⬅️ همچنین استنشاق آن قطع #بادهای ردی از #مغز ورفع #بدبویی #بینی👃 کند.
ادامه👈 #موم
✅واز بعضی مجربین منقول است ✍ که بخور خام #تشنجی را که بعد #استفراغ و #اسهال #وبایی ایجاد میشود راکمال موثر است.👌.

✅ واگر با #سنبل_الطیب مساوی وزن هم مخلوط شود برای صاحب درد #مفاصل و #تب #سرخ #وبایی که چادر بر سر کرده وبخور دهد سه مرتبه درد از اعضای او دور شود ونافع ومجرب است.👌

✅ وچون با #عود آمیخته برآتش نهند حفظ آن درآتش نماید تا سرعت آن را طول دهد وبوی عود را نگه دارد واز زود سوختن آن جلوگیری کند .

✅ واگر بروی آن ضماد کنند رنگ را زیبا وصاف گرداند ولکه آن راببرد.

✅ وآن #نرم کننده #ورم های خشک و #ریشه های آن و #اعصاب است و #حل کننده ی خشکی #عصب چون به موم ذکر شده ضماد کنند .

✅ وساکن شدن #شقاق و #جراحت وپختن #دمل ها و، #ورم ها نماید چون به روغن گل آمیخته ضماد کنند وپاکسازی #زخم از #زردآب نماید .

⚜وبه قول گیلانی✍ موم با وجود آنکه #مرهم #زخم های #چرکی است به خاطر داروی زخم هست که خشک می نماید چه زخمی که بوجودآمده از رطوبت پس درمان آن خشک کردن با داروی خشک کننده است که خشک باشد پس نفوذ آنها به جمیع زخم ها با مسهل نیست وچون با موم مخلوط کنند موم زخم را روان کند ونفوذ آنرا با داروی مخلوط شده با آن به تمام اجزای زخم آسان کند وموم سبب رسانیدن دارو به سوی جمیع اجزای #زخم هاباشد ونافع آن باشد👌 .
⚜ممکن است که دادوی خشک کننده ودرهنگام استفاده باعث سوزش شود وموم با #رطوبت و #نرم کنندگی که دارد سوزش آنرا بگیرد پس به این ترتیب نافع #زخم باشد.👌

✅ وموم سیاه ⬅️مایل به حرارت بسیار 🔥است برخلاف موم سفید وصاف وبه خاطر قدرت جذب آن .
.
⚜وگویند ✍ #موم_زرد یا سرخ اگر با #روغن سوسن یا گل ( منظور باید گل سرخ باشد) مخلوط کرده تا سه هفته درآفتاب 🌞گذاشته بعد از آن برای #ورم ها #گوش و #ران ضماد کنند که مانع ریختن مواد به سوی آنها کند.

✅ وضماد آن با روغن های مناسب به خصوص روغن #بنفشه جهت دفع سختی و #سرفه #سینه وزبری وسختی های بدن وپختن #ورم ها جهت #لکه وچرک و #باز کردن دهانه #زخم ها وبه خارج کردن #چرک آنها نافع است .

✅ وچون به تنهایی آنرا مانند کاغذ نازک کرده وروی #پستان گذارند مانع بسته شدن #شیر میشود.

✅ وبرای بسته شدن #عصب و، #ورم و #حل کردن.

✅ وریز ریز کردن آن با زردچوبه خشک ساییده شده در کیسه که زر باشد وبا روغن کنجد گرم کرده حل کننده #اورام و #بادها و #مُسکن دردها است .

⚜وبه قول شیخ 📕درموم سیاه جذب آن از #عمق بدن زیاد است به نحوی که پیکان ( تیر) وخار را بیرون بکشد .

✅و #لطافت و پاکسازی آن کم .

✅و #موم جدب میکند #سموم را به سوی خود وچون بر #جراحت هایی که با سرنیزه ی سمی گذارند نفع کند وبوییدن آن #عطسه آورد.

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.