موچرس

موچرس

#موچرس
🌴صمغ درخت سینبهل است.
🌴بعضی گویند سپاری است.
صاحب طب العزبا مینویسد✍آن دوقسم است.
۱⃣سرخ رنگ ،سنگین،وزن
🌴وآن صمغ درخت سینبهل است..
۲⃣مشهور به گل سپاری.
درتذکره الهند نوشته✍که صمغ سینبهل را درسنسکرت نریاسها یعنی 👈گوند
وپچها یعنی👈گرم وافزاینده صفرا.
موچرس وموچ یعنی👈سینبهل.
ورس یعنی👈شیره.

🌴به این معنی که چون شیره درخت او از مستی که منعقد شود(بسته شود)صمغ میشود.

🌴بورک اسم 👈سینبهل و
بنکا اسم👈صمغ است.

✅نافع بیماری #گلو،

✅زهر #اسهال رادفع کند(باعث دفع ماده ی فاسدی که اسهال را بوجود آورده میشود).
✅گویند که✍موچرس:↪️
🌴بالجمله :سرد وسنگین وقابض #شکم .

✅وباعث بند آوردن #اسهال وحیض است.

✅دفع کننده ماده ی خام، و فساد🚫 صفرا 🔥 وخون❣ وبلغم💧.وسوزش اعضا.
به گفته بعضی✍
گرم وفزاینده صفرا(زیادکننده صفرا).
🌴ودفع کننده فساد باد.
✅ونافع خله #شکم(رطوبت وباد درشکم).
✅ونافع چرکین شدن معده است.
✅در ادویه باهیه(زیادشدن شهوت باه)بکارمی آید.
🌴در مفردات امامی است که:سرد دردوم وخشک درسوم.
✅ممسک(بازدارنده ازخروج منی )ومقوی ونافع سیلان منی(جاری شدن).

✅مورد استفاده آن دردارویی است که بردندان میمالند. که نافع تحرک #دندان(جنبیدن وحرکت دادن)دندان است.
✅مضمضه به آب جوش داده آن دفع کننده جوششی است که در #دهان 👄بوجود آمده بر اثر خوردن سیماب(آب جیوه).

❌مورث (بوجود آوردن) خشکی دربدن است.❌.
ومصلح آن⬅️شکر🍚وروغن🍾بادام🌰.

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.