مویز

مویز

#مویز
🍇🌞🍇🌞🍇🌞🍇🌞🍇🌞🍇

@makhzanoladviya

🔺به عربی»»»»زبیب،عرق الزبیب
🔺 یونانی»»»» قلندوس
🔺 هندی»»»»منکادا
و ان ⏪انگور خشک است
🔻گونه های مختلف می باشد به حسب انواع انگور↪️ سفید ،سرخ وسیاه
🔻قسمتی از آن که در حجم کوچک و بی تخم باشد کشمش گویند و آن جدا نوشته شده است

✅بهترین نوع ان⬅️ خراسانی بزرگ و پر گوشت شیرین ،تازه،کم دانه ان است و ⛔️بدترین اش⬅️ خشک کم گوشت و پر دانه ان است
✅مزاج گوشت ان ⏪گرم در اول و بعضی خشک در دوم دانسته اند
و گویند✍️ صحیح اش. معتدل. در گرمی و تری است و در شیرینی گرم بسیار و طبع آن به حسب انواع انگور مختلف می باشد
✅پس انچه در ان گوشت و شیرینی بسیار باشد گرما بیشتر است
✅کم شیرین و مایل به ترش و. انچه از انگور سفید است گرمی ان کمتر از سیاه ان

✅معتدل ترین⬅️ همه سفید بعد از ان سرخ و بعد سیاه
✅خشک و کم گوشت پر دانه مایل به خشکی و قابض ان سرد. در اول و خشک در دوم
✅خشک شده انگور سفید درگرمی کمتر و در قبض زیاده تر
✅سیاه شیرین در گرمی زیاده تر و نسبت مزاج خشک ان به مزاج تازه ان مثل نسبت انجیر خشک به تازه است

✅جوهر ان سوداوی است و اکثرا شیرین می باشد و عفص(گس مزه. و تندمزه)و قابض ان کمتر یافت می شود و
✅در ان قوت محلله (تحلیل برنده)به اعتدال است و
✅ جمیع ان جالی(پاک کننده) است و شیرین رقیق کننده و ملطف (نیکو ،گردن) برای حفظ و ذهن است

✅ منقی (پاک کننده ) کثیر الغذا است به سبب جوهر غلیظ ارضی (سودا) که دارد .
✅ملین شکم
✅ محلل به اعتدال
🔸جالی معده و رودها
🔸یاری کننده ادویه و داروها ی 🔸مقوی جگر
🔸تحریک کننده. قوه باه سرد مزاجان (قوه شهوانی)
🔸نافع زخم روده است
@makhzanoladviyah

🔸خوردن ان با حصی لبان(صمغ ضرو ) جهت رفع نسیان و فراموشی مفید است
🔸خوردن ان مسکن حدت خون
🔸مفید برای افراد. دارای مره صفرا
🔸چاق کننده بدن لاغر و نحیف است
🔸🔸کسی که هر صبح هفت مثقال مویز شیرین بخورد از هر مرض بلغمی. در امان بماند
✅ابن بختیشوع به مامون رشید گفت✍️ که اگر می خواهی خون در بدنت زیاد شود و بلغم کم گردد شش مثقال از مویز هر روز صبح ناشتا بخور که ان بسیار نیکو و نفع بسیاری دارد

❇️گوشت ان را با جاورس(گاورس ،ذرت)و زرده بیضه(تخم مرغ) سابیده شده با عسل 🍯بریان کرده. و بخورند »»»بلغم بسیار را از دهن بر اورد و
✅ همچنین با فلفل🌶 🌶و ان غذای صالح. جهت مزاج های معتدل .

✅اب ان نافع خشونت سینه وسرفه
✅مویز شیرین بدون تخم(تخم ان را جدا کرده) جالی و ملطف و ملین و سینه و ریه است
✅با گل گاوزبان و خرمای سبز جهت⬅️ خفقان مجرب
✅غذایت ان مثل انجیر ولی جلای ان کمتر از جلایت انجیر است
✅️بهتر است تخم ان را جدا کنند و ان بهتر و موافق تر برای معده از انجیر است
✅مسدد نیست به نحوی که خرما مسدد. است ولی خرما در غذاییت قوی تر از ان است

✅️گوشت مویز غذایبت زیادتری نسبت به انگور تازه دار و از نوع قابضات شیرین است
✅ ان نوع مویزی که در ان تخم نباشد کشمش است
مناسب برای بیمارهای⬅️ رطوبی و افراد رطوبی و جیدالکیموس است .
✅مویز لاغر »»»قابض و قلیل الغذا است و نباید خورد
هر دو نوع مویز حبس کننده شکم و مقوی معده اند
✅شیخ الریس در بخش انگور نوشته. ✍️که مویز دوست و یاری دهنده کبد است
✅مویز با تخم برای درد روده ها نیکو است و مفید برای کلیه ها و مثانه است

@makhzanoladviyah
🍇🌞🍇🌞🍇🌞🍇🌞🍇
⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب فقط با ذکر لینک کانال جایز بوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی ناپسند وحرام است.

ادامه #مویز
🍇🌞🍇🌞🍇🌞🍇🌞🍇
@makhzanoladviyah
🔺جالینوس گفته✍️ و نیز نوشته 📝: جمیع ان گرم وتر و خاصیت ان کاهش حرارت خون❣️ .

🔻 اگر تخم ان در اورند و با کمی نمک🍚 بسابند و بر دمل ها گذارند. مفید و نافع است
🔺با سرکه🍶 جهت⬅️ یرقان مجرب
🔻در سرکه انگور🍶 خیسانده و ناشتا هر روز چند دانه بخورند و قدری از ان سرکه را بنوشند »»

🔺 نوشیدن اب خیسانده شده ان و یا پخته شده ان بصورت تنها یا با ادویه مناسب ملین طبع است

🔻گیلانی گوید:✍️ خوردن ان بدون تخم مسهل طبیعت است و روان کردن ان کمتر از روان کردن انجیر است و کمک کند به داروهای مسهل پخته کند .
⬅️خوردن گوشت ان مفید برای زخم رودها و مفید برای کلیه و مثانه است .

🔻اگر به جای.⬅️ تخم هر مویز فلفل🌶 گذارند و به خوردن ان مداومت کنند جهت درمان سردی کلیه بی عدیل است

🔺ضماد ان با ارد باقلا و زیره جهت ورم انثیین وبا
جاوشیر جهت نقرس نافع است
@makhzanoladviyah

🔻طلای ان به تنهای منضج خراجات (دمل های گرم. است
🔺با پیه حیوانات جهت تحلیل ورمها و. باز شدن دمل ها. و کندن ناخن اویزان مفید است

🔻چون با شراب سابیده شود و ضماد کنند تحلیل تاول و بثورات و ابله و چیچک و تسکین التهاب. ان ها نماید

🔺همچنین برای زخم های. ناپاک و بد و شهدیه (نوعی بیماری پوستی قارچی واگیر دار )و قانقاریا و سرطان ها مفید باشد

🔺گویند✍️ نوعی از ان باشد که ان را ((سایل)) نامند ان تحلیل اورام و منضج ان ها نمایید و چون بر ناخن متحرک بچسبانند ان را به راحتی جدا کند
⛔️مویز مضر رودهاست و مصلح ان⬅️ کتیرا است و اکثرا دلپیچه پیدا کند و ان مضر نیست مگر برای گرم مزاجان و مصلح ان ⬅️سکنجبین و مکیدن🍋 میوهای ترش و خشخاش .
🔺سرد مزاجان نیاز به اصلاح ان ندارند ممکن گاهی نفخ سریع الجروح از ان پیداکنند .
⛔️گویند مضر کلیه و مصلح ان⬅️ عناب و سکنجبین مقدار شربت ان تا ۳۰ درم ،،بدل ان کشمش است.

🔺تخم مویز سرد در اول و خشک در دوم و گویند سرد وخشک در اول و قابض .
⛔️مویز لاغر کم گوشت سوزانند خون است و مصلح ان⬅️ خیار شنبر (فلوس) است.
🔻سرکه مویز🍶 معتدل در گرمی و سردی است بخاطر اینکه شیرینی و قبض در ان یافت می شود.

join us👉
@makhzanoladviyah
⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز است در غیر اینصورت اشکال شرعی دارد وناپسندیده میباشد.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.