میخک(قرنفل)

میخک(قرنفل)

🌼🔅🌼🍂🍂🌼🔅🌼
🌼🏵🌼🏵🌼🏵🌼🏵
@makhzanoladviyah

#میخک(قرنفل)

👈به فتح قاف ورای مهلمه وسکون ونون وضم فا وسکون لام وقرنفول نیز

👈وبه یونانی غرینواس

👈به رومی قرقلون

✅ به فارسی👈میخک

✅به هندی👈لونگ

✅به انگلیسی 👈کلوزنامند

🖌در تحقیقات ثمره درختی است که در جزیره از جزایر زیرباد که آن جزیره را جاوه وبتاویه نامند وبه هم میرسند ودر جای دیگر نمیشود.

🖌 وبالفعل آن جزیره درتصرف جزیره ولندیس است،

🖌درخت آن شبیه به درخت کنار وشاخه های آن باریک ودراز مانند شاخه های یاسمین برگ آن 🍃شبیه برگ انار واز آن بزرگتر وثمر آن میخک است باریک دراز واز بند انگشت کوتاه تر است وکمی پهن وسرآن مشرف بر سر آن قبه به شکل حباب و….

🖌 نر آن بزرگتر وکمرنگ وکم خوشبو وکم طعم تر از ماده آن وآن را به عربی 👈قرنفل ذکر میگویند.

🖌 وماده آن کوچکتر ودر صفات مذکوره قویتر وبهتر ومستعمل ماده تازه خوشبو قوی الرایحه تند طعم مایل به شیرینی تیره رنگ رشد کرده آن است ..
@makhzanoladviyah

🖌 در جمله به قول شیخ📚گرم و خشک در سوم وگویند در آخر دوم
.
🖌نشاط آور 😃وتقویت روح واعضای رییسه وباطنیه وحافظه آنها❤️.

🖌 وجهت تقویت سر وذهن وفکر ورفع دردهای سرد وفلج ولقوه و…

🖌 وباز کننده انسداد سر وسایر امراض سرد وسودای سر وسوداوی مزاجان .

🖌وکسانی که در مزاج ایشان سودا غالب باشد بانوشیدن وسعوط (قطره بینی)ونفوخ (ادویه خشک)وطلا(آب دهان به جهت بیماری) .

🖌وضماد تنها ویا با ادویه مناسب سودمند است وطلا وضماد آن بر پیشانی جهت بیماری های سرد سر ذکر شده مفید است .

📚حکیم ابن حنین گفته که آن در پریدن چشم 👁ونافع سبل(بیماری چشمی که موی در چشم در می آید) استفاده میشود.

🖌 وجهت تقویت قوه بینایی ورفع موی چشم وتاری چشم 👁ونیز خوردن آن جهت امراض مذکوره چشم مفید است و… ورفع بدبویی دهان👄 مفید است .

🖌واشامیدن آن نافع سرفه سرد رطوبی وتنگی نفس کهنه رطوبی وخفقان سرد وحشت و.. ومورث شجاعت قلب❤️ با بو کردن آن.

📚 وبه قول گیلانی میخک پاک کننده نفس و.. است.
join us:⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز بوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی ناپسند است.⚠️‼️⚠️‼️
ادامه👈 #میخک(قرنفل)

🌼🏵🌼🏵🔅🌼🏵🌼🏵
@makhzanoladviyah

🖌وچون با گلسرخ 🌹مخلوط کننددرنهایت منفعت است .💯

🖌به جمله میخک 🌼از مفرحات قوی است و آن تقویت کننده معده سردو..است.💯

🖌 ونافع قی وغثیان(حالت تهوع) وآروغ ومحلل بادهای غلیظ .💯

🖌 ومعین بر هضم ومسخن(گرم کننده)معده سرد وآن در معجون های بزرگ می افتد ودر آن عطریات تقویت کننده روح حیوانی وحرارت غریزی وهضم وشهوت جماع است.💯

🖌 وآن تقویت کننده جگر وطحال وبا ورحم وگرم کننده رحم است 💯

🖌ومانع حبس ادرار وقطره قطره شدن آن است.💯

🖌ومیگویند که آن حبس کننده شکم ونافع لغزیدن روده ها از رطوبت سرد است،💯
@makhzanoladviyah

🖌 وقوت جماع را می افزاید و…💯

🖌 ومدوامت یک درم آن در وقت پاکی از حیض باعث حمل وگرم کردن رحم وفرو بردن یک عدد تر آن هرروز باعث عدم حمل .💯

🖌وضماد ساییده آن با آب دهان👄 بر آلت هنگام مجامعت باعث لذت طرفین است. 💯

🖌وضماد آن بر ورم های سرد مسکن وبر ورم ها محلل آن استقبال،💯

🖌 در میخک خاصیت بسیار است بخصوص برای پیران، زنان وسرد مزاجان💯

❌ وگویند مضر گرده است.
⬅️ ومصلح آن فوتل .

❌ومضرروده ها .
⬅️مصلح آن صمغ عربی مقدار شربت آن از یک درم تا یک مثقال وگویند تا دو درم،

🖌جانشین آن به وزن آن⬅️ دارچینی ونصف آن بسبابه ونصف وزن آن فرنجمشک و…

🖌وبعضی جوزبوا نیم وزن آن وساذج به وزن آن در جمیع افعال قائم مقام خمر (شراب خمره ای)است که ..

⬅️ جهت تفریح وتقویت اعضای ظاهر ي وباطنی وجگر وهاضمه ودفع بادها وسموم وباز کننده انسداد وتعدیل اخلاط وسایر امراض سرد.💯
🌼🏵🌼🏵🌟🌼🏵🌼🏵
join us:⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز است در غیر اینصورت از لحاظ شرعی ناپسند است.

ادامه👈 #میخک(قرنفل)
🌼🏵🌼🏵🌟🌼🏵🌼🏵
@makhzanoladviyah

🖌برای سایر امراض سرد بی مانند واگر آنرا با شکر🍚 به قوام آورند وشربت کنندجهت امراض سرد بی نظیر است.

🖌 قرنفل بستانی :⬅️برگ فرنجمشک را گویند ودر فرنجمشک ذکر شده وعرق آن 💦مانند عرق میخک است در. طعم وبوی.

🖌 ومردم شیراز⬅️ میخک بستانی را برقنطوریون غلیظ بستانی اطلاق مینمایند، جهت تشابه گل آن به میخک در خوشبویی،

🖌 میخک شامی ⬅️:به دیار مغربی معروف بر قرنفلیه است و..

@makhzanoladviyah

🖌ساق آن به اندازه یک ذرع وخشن وبا شاخه ها

🖌 وگل آن بنفش مایل به سفید وخوشبوشبیه به بوی میخک 🌼است.

🖌وریشه آن شبیه خربق سیاه .

🖌وبوی آن شبیه دارچین،

🖌محل رشد آن اکثرا جاهای نمناک وبا بادروج یکجا می روید
🖌ونبات آن در شهر شام فراوان است،

✅گرم وخشک در دوم وهمه آن خشک،

🌱آشامیدن آن جهت صرع وبه دستور ضماد برگ آن جهت صرع و،ورم ناشی از باد ورطوبت چشم👁

وابتدای غروب و ورم پستان وبوییدن گل🌸 آن جهت زکام واشامیدن آب 💧پخته آن جهت تنگی نفس وسرفه رطوبی وسختی ادرار،

🖌ونشستن در آب پخته آن جهت احتباس حیض و..
🖌وبا شراب جهت گزیدن حشرات 🐝🐍🦂🕷وضماد پخته آن با آب جهت گرفتگی اعضا نافع است .

🖌وچون ریشه آنرا کوفته ودر روغن بپزند🍲 مالیدن آن مفید کزاز

، مضر ⛔️برای گرم🔥 مزاجان.
⬅️ مصلح آن بنفشه‌🌺مقدار شربت آن یک درم است.
🌼🌼🌼✨🌼🌼🌼
join us:⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال اگر با ذکر لینک کانال باشد از لحاظ شرعی اشکال ندارد⚠️‼️

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.