نارنج

نارنج

🍋🍃🍋🍃🍋🍃🍋🍃🍋
@makhzanoladviah
#نارنج

👈به فارسی نارنج، به هندی👈 کرنا
✅ثمر درختی بزرگ است و خوش منظر و اندکی خار و مثل درخت ترنج بلکه لطیف تر از آن و چوب آن سخت و سفید مایل به زردی رنگ .

✅صندل (چوب خوشبو) سفید،نرم و مقوی الاجزا .

✅برگ درخت آن در تابستان و زمستان ساقط نمیشود گل آن سفید اندک ،بسیار خوشبو،تند مزه و باتلخی کم ومیوه آن در خامی سبز ،گرد و بعد رسیدن زرد مایل به سرخی.
✅ترش ،آبدار،قاش قاش در پرده های آن و تخم آن اندکی طولانی و ریشه تخم ترنج واز آن کوچکتر و تلخ

✅و پوست ومیوه آن تلخ و در سرزمینهای گرم رشد میکند و شکوفه آن درفصل بهار است و بهترین میوه آن بزرگ ،رنگین ،شاداب و پوست نارک است.
✅به قول گیلانی✍️ گرم وخشک است و خشک در ریشه و گیاه و پوست آن ظاهرتر است.

✅میگویند✍️✍️ گرم در دوم و خشک در اول و
✅ مغز تخم آن ⬅️گرم وخشک دردوم وگرمی آن بیشتر از خشکی آن و پوست تخم آن سرد وخشک در دوم و لطیف است.
✅و ترشی آن سرد وخشک در آخر دوم و
میگویند ✍️خشک در اول و خشکی آن کمتر از سردی آن است.
✅شریف گفته که میوه آن مرکب از قوای مختلفه است و پوست آن خوشبو است.

✅صاحب تحفه میگوید✍️ پوست زرد وشکوفه آن گرم وخشک در دوم است و اجزای آن جز ترشی آن از ترنج بهتر است.

✅بوییدن پوست آن باز کننده رطوبات مغز ،….
@makhzanoladviyah

✅ضماد آن با سرکه 🍶جهت سردردهای سرد که بوییدن گل آن مقوی مغز و دافع بیماریهای سرد و محلل زکام.

✅خوردن پوست آن با آب گرم جهت دل درد ،رفع قی و….

✅در ترشی آن لعابی است که چرکای سینه را خارج و سرفه را قطع میکند.
✅طرزتهیه👈 پوست ان را دونیم کرده وتخم آن را با قدری نبات بکوبید و ان رابجوشانید صبح ناشتا بخورند .

✅واگر آن را با شکر🍚 بخورد جهت دفع صفرا و اسهال آن و ادرار آن و
✅تسکین دهنده التهاب معده و اشتها را باز میکند …

✅شربت آن موافق گرم مزاجان است و ضرر آن به اعصاب کمتر از ترشی هاست .

✅خوردن پوست آن با آب گرم کرمهای شکم راخارج میکند.

✅زایمان را آسان میکند .

✅برگ آن⏪ مفرح رافع طالون و پاک کننده هوای کثیف است.

✅عرق آن به فارسی 👈بهارنارنج 👉،مقوی قلب❤️،…

✅پاک کننده و باز کننده خلطهای سینه و دافع آروغ و.

✅خوردن آن هفت روز ،هرروز دومثقال آن با شکر جهت طحال و اب کرفس جهت اخراج سنگ.

✅نوشیدن دومثقال از روغن آن جهت گزیدگی عقرب و سایر گزیدگی ها و مالش آن.
@makhzanoladviyah

✅مصلح آن◀️ گلاب است و چون درشیشه بریزنو و بخار آن رااستنشاق کنند نافع امراض سرد است.

❌❌هوا مضر آن است وقوت آن در ظرف مسی تاهفت سال باقی می ماند و درظرف شیشه ای تا یک سال.

✅و روغن نارنج که پوست زرد وتازه آن را باشکوفه در روغن کنجد 🍾سه هفته در آفتاب 🌞بماند و هرهفته یکبار تجدید پوست و گل گنند سپس استفاده کنند مفیدبرای انواع بیماریها .

✅گذاشتن پوست وگل خشک آن درلباس مانع کرم زدن آن میشود .

✅مربای آن مقوی معده است.
⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
⚠️‼️⚠️ هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلا مانع است در غیر اینصورت از لحاظ شرعی ناپسند وحرام است⛔️⛔️⛔️

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.