نار مشک

نار مشک

@makhzanoladviyah
🍄🍀🍄🍀🍄🍀🍄🍀
#نارمشک (مشک انار)

🔺وبه خراسانی :کرم صوف وگویند تاویل آن به فارسی #مشک انار است
🔺وبه فارسی : رویین پیچیده نیز گویند
🔺وبه هندی : ناککسیر خوانند وبعضی آن را ونارقیصر رایک چیز دانسته اند واصلی ندارد

🔺رازی گفته✍️ که آن شکوفه درختی است که آن رانارفاسیس گویند .
🔺وشیخ الریئس نوشته✍️ که آن شکوفه وقشور واجتماع شبیه به #بسبابه است بلکه کمتر درسرخی مایل به زردی وخوشبو وبااندک گسی ونزدیک ناروین وآن راناغیت گویند.

♦️که رنگ آن همچنین است وطعم آن تند مزه وبوی آن خوش واز خراسان آورند .

✍️وبعضی گویند که آن اقماع رمان هندی است
🔺وتمیمی گفته : ✍️که دیا سقوریدوس ازآن غفلت کرده وآن از گیاه نارکوچک شاخه ها وانارکوچک می بندند ومثل گلنار میگشاید 🌺 .

♦️مگرآنکه غنچه آن وگل نرم است.

♥️ در #طعم آن #قبض ودر بوی آن #عطریت واز آن گل وپوست آن استفاده میکنند.

🔺وابن سمجون گوید✍️ که #نارمشک رمانه صغیر است .

♦️رنگ آن مابین سفید وسرخی وزردی آن است.

♦️ #طعم آن #گس و #خوشبو.

✍️ دیگری گفته که آن انار،بری است وبوی آن تند و #حرارت آن #قوی .

✍️وگویند بعید نیست که آن شکوفه شبیه به تخم سرخ رنگ ودروسط آن ورق های اندک است .

🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🍄🍀🍄🍀🍄🍀🍄🍀
⚠️‼️⚠️هرونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است.

@makhzanoladviyah
🍄🍀🍄🍀🍄🍀🍄🍀
ادامه #نارمشک (مشک انار)

🍄وبعضی گویند ✍️شکوفه گیاهی است وسرخ مایل به زردی واز #نخود بزرگتر ودرشکل شبیه به #انار کوچک که گل آن شکفته ودرخت آن به قدردرخت انار وچتری است که رنگ آن میان سفیدی وزردی .

♦️ و #مزه آن #گس باشد .

🔺#طبع آن به قول شیخ ✍️ #گرم و #خشک درآخر.

♦️ دوم #نرم کننده باشد.
✍️ #طبع آن به قول شیخ #گرم وخشک دردوم.

♦️ وبه قول رازی در #سوم .

✍️وگویند دراول و #خشک درآخر دوم .

♦️ #نرم کنتده و #حل کنتده ی نیکو برای #معده و #جگر های سرد .

♦️ومنفعت آن مثل #سنبل در، #رقیق کردن و #نرم کردن و #مقوی قلب ♥️ورفع کننده از رهایی ارواح وقوای آن .

♦️وقطع کننده بخار ونافع #مالیخولیای مراقی به سبب بالارفتن #بخار #معده به سوی سر

♦️و #شادکننده داخلی میشود.

♦️ ونوشیدن آن به وزن مثقال #نافع #سردی #معده و #جگر و #گرم کننده ی آنها نماید ولیکن از زیاد خوردن آن دوری کند به سبب سمیتی که درآن است

♦️ و #حبس کننده ی #خون های روان و #اسهال ودفع کننده #لزوجات است.

♦️ ونیم درم آن زیادکننده #باه.

♦️ وضماد آن خشک کننده #زخم ورفع کننده #عرق وبه دستور #داروی خشک شده آن.
❌ وآنگاه دربعضی ضررکند❌
⬅️ و #مصلح آن #طباشیر .

❌وگویند مضر زهره❌
⬅️ مصلح آن کاسنی.
♦️ مقدار شربت آن نیم درم وگویند دو درم تادومثقال.

♦️ و #بدل آن #پوست_پسته .

وسدس وزن آن(یک ششم) #زنجبیل ونصف آن ⬅️پوست پسته وسدس وزن آن سنبل .

🔺وصاحب منجح گفته✍️ که نارمشک استفاده میشود در معجون ها .

❌مضر جگر .
⬅️مصلح آن #طباشیر .

#بدل آن پوست داخلی پسته وسنبل.

🔺وابن عمران نوشته ✍️که اگر آن نباشد.

👈 #بدل آن به وزن آن #زیره سیاه ویک سوم وزن آن قسط بحری .

✍️ وبه قول گیلانی اول بهتر است وگویند بدل آن نیم وزن آن #زنجبیل ونیم وزن آن #قسط ..
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🍄🍀🍄🍀🍄🍀🍄🍀
⚠️‼️⚠️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال مجاز بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است.

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.