نخود

نخود

🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅

@makhzanoladviyah
🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃
#نخود

👈نخود: اسم فارسی است
🔅وبه عربی : حمص
🔅وبه هندی : چته وسبز آن را بونت گویند وآن را بری وبستانی می باشد وبه آن برگ ریزه ومشرف ومیوه آن در پوسته ای به قدر پسته ودرهر غلافی از یک تا دو سه دانه .

✅ #بهترین آن سفید بزرگ دانه تازه آن است وگویند که درکِشت آن مارو حیوانی دیگر داخل نمیشود به سبب شدت شوری برگ آن .
✅وبری(بیابانی) آن نیز شبیه آن بزرگ دانه ملایم وقسم سرخ سخت وکوچک دانه .

✅ وقسم #سیاه معتدل میان هردو وبه قول کازرونی گاودانه شبیه ماش است در مقدار ورنگ وبعضی گویند بری را کاسنی نامند .

✅ وایضا درآن جزو تلخ است که #گرفتگی راباز کند واین نیز اکثرا جدا میگردد وهنگام پختن .

✅ ودرآن #رطوبت #غلیظ است منحل نمیشود وبلکه باقی می ماند تاآنکه در #عروق نفوذ کند وبرای همین برای #نعوظ فایده دارد.

✅ واز آن #منی و #شیر را تولید میشود وبدین جهت نخود از اغذیه #مقویه برای #باه به غایت ونهایت است.
🔆به قول شیخ الرئیس📕 نخود سفید #گرم و #خشک است دراول.

✅ و #سیاه #قوی تر و #گرمتر .
🔆وبه قول صاحب کامل وصیدنه ومنهاج 📕:: #سفید آن #گرم وخشک درآخر اول است .
✅ چون خشک باشد ودرآن #رطوبت #فضلیه است.

✅ چون تازه باشدپس آن ⬅️ #گرم و #تر است ودرآن اندک خشکی است .
🔆پس آن :: #گرم وتر و #خشک تر از آن است.
✅ گویند که بیابانی آن گرم وخشگ درآخر اول .
✅ونزد بقراط گرم دردوم وخشگ دراول .

✅وسبز تازه آن تردراول وقوت آن تا سه سال باقی می ماند.
🔆به قول شیخ 📕 وشراح قانون 📕::‌نخود برای گرم تر وتلخ تر درگرم کردن شدیدتر ودرقوت مانند محلی است لیکن غذای محلی نیکوتر از غذای بیابانی است.
✅ وهردو قسم آن یعنی محلی وبیابانی #بازکننده و #نرم کننده و #منضج است .

✅ یعنی آب آنهانیز درتجزیه کردن آن است وغذای قویتر از غذای باقلا دهد. ودرلذت شدیدتر.

✅ که غذای زیادی به ریه ندهد به سبب باز کنندگی وجلا دهنگی ونرم کنندگی آنکه از حرارت #لطیف است وموافق ریه است.
🆔⬇️⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال اگر باذکر لینک کانال باشد از لحاظ شرعی ایراد ندارد..‼️

ادامه👈 #نخود
@makhzanoladviyah
🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃

✅که استفاده آن ازداخل به سبب #باز کنندگی ونفوذ آن یاری دهنده بر #خون❣️ به طرف #پوست بدن که رنگ را نیکو می گرداند.

✅ واز خارج درپوست آن در #لکه و #چین وچروک آنرا رفع کند.
✅ وگویند📕 از خاصیت #نخود #سیاه است که چون دراول ماه به عدد زگیل نخود گرفته وهریک نخود بر هر #زگیل مالیده مجموع را تکه پارچه کهنه بسته از میان هر دو پای خود ویا از بالای آن پارچه کهنه به سوی پشت خود اندازند درآخر آن ماه زگیل برطرف شود.

✅ وآن جهت #ورم گرم وخشک وسایر #ورم ها وآنچه درغدد افتد نافع است.
✅ واگر بر آب پخته آن با #عسل #ضماد کنند ورم #بیضه ها را نفع کند.

✅ و #روغن آن نافع #خارش #پوست.

✅ وآرد آن جهت #زخم های خشن و #سرطانیه و #خارش مفید است .👌

✅ وشستن نخود ماش روشن کننده ی چرک و ریش ریش شده(زخم شده) با خارش است.

✅ وچون با آن بشورند #خارش #سر وبدن را ازبین ببرد .

✅ وآن جهت ورم نافع ورم #لثه #گرم وخشک و، ورم زیر #گوش 👂 است .
✅ وچون نخود را بجوند ودر #چشم👁👁 بچکانند نافع #گوشت زائده در #چشم است .

✅ چون بدان مداومت نمایند وآن نافع #گرفتگی #صدا است و #ریه را غذا بهتر ازهرچیز دهد.👌
✅ وکسی که صدایش ازآن به سبب #خشکی #ریه گرفته باشد ازنخود #سیاه باشیر وخرما حریره ساخته بنوشند که آن نافع است .

✅وچون نخود وانجیر را پخته بخورند #سرفه را نفع کند .👌
✅وپخته آن نافع #آب آوردن #شکم و #گرفتگی #یرقان #کبدی است .

✅وچون نخود میان دوطعام یا دروسط طعام بخورند به سرعت فرود آید در معده ونیک هضم یابد .👌 ✅وبعد طعام سبک گردد ومزاحمت چنین نماید بردهانه معده وسنگین شود.
🆔⬇️⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال اگر با ذکر لینک کانال باشداز لحاظ شرعی اشکالی ندارد.‼️

ادامه👈 #نخود
@makhzanoladviyah
🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃
✅واگر #سرد_مزاج بخورد برایش سنگین باشد ویا مزاحمت ایجاد کند که باید با آن #مصطکی #کمونی (زیره ای) ویا فلافلی بخورد.

✅ واگر #گرم_مزاج باشد بالایش،اولش #سکنجبین یا #خشخاش بخورد.
✅ وآشامیدن آب پخته نخودسیاه با روغن بادام تلخ وروغن ُترب وکرفس سنگ #کلیه و #مثانه را بشکند .

✅ وجنین را خارج کند وآن جهت #زخم مثانه وکلیه ردی است ⭕️
✅ ودرمنی و #باه (نیروی جنسی)افزاید.

✅ وچکیده آب آن قوت #نعوظ آورد چون نهار بنوشند.

✅ و #تقویت حرارت #غریزی وتنبیه شهوت می نماید پس غذایی بهتر است .
✅ وادویه(داروی) #جماع محتاج به سه خصلت است ۱⃣ اول آنکه طبیعت قابل خوردن ، ملایم طبیعت منی باشد ۲⃣ دوم آنکه کثیرالغدا( خاصیت غذایی زیادی دارد ) باشد ۳⃣سوم آنکه باد ونفخ تولید میکند پس سزاوار است که غذا برای جماع جامع دارای این خصلت ها باشد.

✅ وآن موجود درنخود وزرده نیم برشت🍳 است.

✅ وخوردن پخته اقسام آن #نرم کننده شکم وبازکننده ی #گرفتگی #کلیه است خصوصا #سیاه وماش آن.

✅ وهمچنین خودنخود وبعضی گفته اند که اگر یک مشت در #سرکه خیسانده وناهار بخورند تانیم روز برآن صبر کنند #کرم شکم را بکشد.

✅ وسیاه آن درادرار قوی است ودرشیرین نفخ است که به سبب نفخ که درهضم دوم جدا میشود هیجان باه کند.
✅ وبار دیگر متاخرین نوشته اند📕 که محلی آن #مقوی #ریه و #کمر وتولید کننده ی #خون #صالح وکثیر الغذا وبازکننده ی #اشتها است .
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال اگر باذکر لینک کانال باشد از لحاظ شرعی ایراد ندارد‼️

.ادامه👈 #نخود
@makhzanoladviyah
🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃
✅ وآشامیدن آب پخته آن با قدری نمک 🍚 #مقطع #چسبندگی ها و #باز کننده ی #گرفتگی های #سرد به سبب #شوری.

✅ جهت درد #سینه و #زخم #ریه وچون هریسه( نوعی حلیم ) از آن ساخته با سرکه بنوشند ودرپخته آن بنشینند جهت اصلاح امراض مقعد وتنقیه(پاکسازی) #رحم .
✅وخارج کردن #کرم شکم و #مقعد بهترین دارو است.
✅وخوردن #برشته آن که سرد نشده باشد جهت #بواسیر_دموی مفید است .

✅ وپختن نخود #سیاه #سقط جنین ومدر بول کند و #فضولات را خارج کند ودرجمیع افعال قویتر از سفید آن است .
✅ وبا قوت #پادزهریت که درخود دارد قوی تر از سفید آن است جهت #تحلیل ریاح و #جذام نافع .
✅ وپخته آن جهت رفع #سردرد وزردی #صورت و #زخم سر، که وبی حسی اعضا وامراض #مفاصل وتقویت #مو نافع است .

✅ و #ضماد آن روشن کننده چرک #زخمی که با #خارش همراه است ونرم کننده #ورم #بنا گوش و #بیضه ها .

✅ ونخود مضر زخم مثانه ❌ و #مصلح گوارش های ذکر شده #زیره و #شوید و #گلقند.

✅ و #بدل آن درقوه باه #لوبیا ودرسایر افعال #باقالا .
❌ ونوشیدن آب آن بعد از غذا به نهایت مضر است❌.

🔅 و #روغن نخود گرم وخشک درسوم تند وباقدرت #نفوذ ومقوی #موی و #باه وجهت تسکین #درد دندان و #لثه ودردهای #سرد و #جذام وامثال اینها درنهایت موثر است.👌

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
🔅نخود الوندی : ونخود مریم زرواند مدحرج است .

🆔⬇️⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال اگر باذکر لینک کانال باشد از لحاظ شرعی ایرادی ندارد.‼️

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.