نشاسته

نشاسته

🍥🌽🍥🌽🍥🌽🌾🌾🍥🌽🍥🌽🍥🌽
@makhzanoladviyah
#نشاسته

👈نشاسته:به فتح وکسره نیزوفتح وشین مرتب به ترتیب حروف الف و سکون سین بی نقطه و فتح تای بالایی و هاء اسم فارسی است .

👈ونیز به فارسی آب گون نامند .

👈و به عربی نشا ومغرب آن نشاستیج و نیز به عربی لباب البر و لباب الحنطه و لباب القوام و…

👈 و در انگلیسی استارج نامند .

✅و آن مغز گندم 🌾پاک شده کوفته است و گاه از دیگر حب هاماکوله غیر گندم نیز می سازند.

🌾و آنچنین می سازند که گندم🌾 را در آب💧 بخیسانند تا به حد تعفن برسد و پوست آن بشکافند که چون به دست بمالند به آسانی از مغز آن جدا گردد و مغز آن نرم شود پس کوبیده فشار داده از صلفی گذرانیده تفاله آن را دور نمایند وصاف آن را بگذارند تا ته نشین شود پس آب بالای آن رابریزند و ته نشین را قرص ها ساخته …

🌾بهترین آن ⬅️مرتب از گندم و معمول در تابستان و سفید تازه ملایم غیر سبز شده و کپره زده و غیرسیاه است .

📚به قول شیخ سرد وخشک در اول و بعضی سرد در دوم و تر در اول گفته .

✅و صاحب منحج 📚معتدل گرمی وسردی نوشته.

📚 و جالینوس گفته که نشاسته گرفته شده از گندم سرد است 🌾و. .

📚شارح کازرونی نوشته که ⬅️سردی آن گرفته شده از مجاورت آب 💧تامدتی است .
@makhzanoladviyah

✅و خشکی آن به سبب جوشش و حرارت 🔥نزدیک حل کننده .

📚و شارح گیلانی می نویسد ✍️که چون نشاسته بر وجه مذکور حاصل می شود آن ناچار سرد بود به سبب آنکه در آن ماهیت است سزاوار آن بود که رطب نیز باشد و آن اجزای ارضیه نزدیک یبوست است لهذا نشاسته خشک کننده است.

✅ بالجمله آن بازدارنده و قابض ومغری(لزج) است و در آن چسبندگی و تقویت است که بدان مغری وملین است پس واجب است که نشاسته یک جزو را با سه برابر آن آب طبخ دهند و …

🌾وضماد ٱن با زعفران 💥لکه ونمش(نقطه ای که بر ناخن افتد،خطهای پیشانی) را ببرد و آن چسبنده زخم های کهنه.

✅ ومصلح آنهااست وآن مانع ریخته شدن مواد به سوی چشم 👁است و لهذا سرمه کشیدن 🖋داخل می شود .

✅همچنین جهت زخم آن رومال اشم (دردناک)است و خشک کننده زخم آن.

✅ و دفع کننده زخم آن و دفع کننده جرب و طلا و..

🌾ویا سفیده بیضه مرغ🐔 مسکن سوزش چشم

✅ و حریره گرفته شده از آن 🍨ملین سینه ومانع نزله ها از دماغ به سوی آن قاطع خونی که در دهان👄 ظاهر می شود .

🌾و ملین خشونت حلق و گاهی با شیر آمیخته حریره مرتب می سازند برای آن و گاهی در بعضی غذاها از حلوایات وغیره آن را مصرف می نمایند و چون با آب همراه شکر🍚یا قند و روغن بادام🍾 بپزند.

✅ جهت سرفه گرم وخشونت حلق و سینه و ریه و دردسینه و ..

✅ و قطع خون بواسیر و حیض و منع زکام و نزلات مفید.
@makhzanoladviyah

✅ ایضا جهت اسهال مزمن نفع کند و حریره آن با پیه بز🐐 نافع بیماری که از خراش روده پدید آید و اسهال صفراوی.

🌾 و زایل کننده غایله دوای مسهل است.

✅ و همچنین اگر بریان کرده آن را حقنه کنند جهت زخمی که از خراش روده پدید اید و زخم روده نفع کند .

🌾و همچنین حریره بریان کرده آن تنها و یا با عدس قبض شکم کند.

✅ و اختلاف اسهال مراری و ..را نفع بخشد.

🌾 و طلای آن با شراب برگزیدگی افعی نفع کند .

📚و گویند نشاسته مرتب از غیر گندم در غذا کمتر از آن بطی ء النحدار( دیر هضم ) سخت هضم .❌

❌و تولیدکننده سده ها (گرفتگی).

⬅️ومصلح آن ٱنچه پایین آمدن آن سهل گرداند و گرفتگی بگشاید از آنچه در دیگ کنند از ادویه های خشک و دهان و دندان .

🌾و گاه ادرار بول کند و مصلح ٱن ⬅️شکر🍚 یا عسل 🍯یا غیر آنها از شیرینی ها .

✅و گویند که📚 نشاسته قلیل الغذا ست.

🌾 و زیاد ٱن ⬅️کم کننده منی و باعث انسداد و دیرهضم ⛔️⛔️

⛔️و مولد سودا ست.
⬅️ مصلح آن شرینی ها و کرفس🌱 و..

✅و بدل آن غبار آسیا و برنج پاک شده .

🌾مقدار شربت آن ⬅️از یک مثقال تا پانزده مثقال و

✅ و گفته اند که 📚نشاسته مرتب از بادام 🌰سردتر و لطیف تر از نفس بادام .

🌾و از نشاسته گندم و گاه از آن دو جزو و از نشاسته یک جزو استفاده کنند.

✅ و صنعت آن این است که بادام شیرین را مقشر(پوست دورکرده شده) کرده .
🍥🌽🍥🌽🍥🌽🌾🌾🍥🌽🍥🌽🍥🌽
join.us⏬⏬⏬
@makhzanoladviyah
⚠️❗️❗️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکرلینک کانال بلامانع بوده درغیر اینصورت ازلحاظ شرعی حرام است. ⚠️‼️‼️

دسته بندی ها: مختلف

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.