نعناع

نعناع

🌿🍃🍃🌿🍃🍃🌿🍃🍃🌿
@makhzanoladviyah
#نعناع

🍃🍃نعناع : به فتح اول وسکون ثای مثلثه کفتارنراست والف وعین مهمله وآن رانعنع به حذف الف نیز گویند .

🍃به یونانی : ⬅️مشی
🍃وبه سریانی :⬅️ حثرما
🍃وبه فارسی:⬅️ هزارپا وپودینه
🍃وبه شیرازی :⬅️راقوته گویند

🍃🍃گیلانی نوشته ✍️که این گیاه ازبقول است که جهت تقویت هضم میخوردند وآن درافعال وطبیعت خودشبیه به دوگیاه است .
🍃🍃یکی فودنج(پونه)ولهذافودنج رانیزنعناع نامند
🍃🍃ودوم تمام ولهذا نمام مستحیل به نعناع میشود وآن مخالف فودنج به دوامر است یکی آنکه درقوت قوی ترازآن است .

🍃🍃وبدین جهت فودنج نهری است مساوی نعناع بری است اعنی بدین سبب مساوی آن درافعال تابع حرارت مثل تحلیل ریاح ونشف(جذب) ریاح وتسخین(گرم کردن) معده
🍃🍃ومانند آن وبدین سبب قوی ترازآن قویترازآن درافعال تابع پیوست است
🍃🍃دوم آنکه فودنج خالی ازرطوبات فضلیه است.

🍃🍃فلهداآن خشک ترازنعناع است وجلای (پاک کننده )معده ازرطوبات فضلیه کند .
@makhzanoladviyah

🍃🍃وبغدادی گفته :✍️✍️ که نعناع معروف است .

✅وگویا که آن فودنج بستانی است با آنکه شک نیست دراینکه فودنج راچون ازانهار وصحراهانقل کنند.

🍃🍃ودربستان ها بکارند وادامت بدان آب نمایند دریک سال یادردوسال نعناع گردد

🍃🍃وگویند✍️ که این نبات دوقسم است⬅️ بری وبستانی برگ بری با زغب(پرز) وکوچکترودربوی آن چیزی ازکراهت
✅وزهومت(بوی بد)برای خوردن درحالت صحت کمترصلاحیت داردوبستانی معتدل درسبزی

✅وبرگ آن درملاست (نرم شدن )زیاده تروشبیه به برگ فودنج جبلی مگرآن سبز مایل به سیاهی است.

✅ ومستعمل ازآن برگ وشاخه های آن است وآن خوشبو ودرتوابل داخل میشودومعتدل الطبع است .

🍃🍃وبهترین آن⬅️ تازه بستانی است وهمچنین درسایه خشک کرده ودرآن لطافتی است که درغیرآن یافته نمیشود .
@makhzanoladviyah

🍃🍃چنانچه گیلانی نوشته✍️ که چون اراده خشک کردن آن باشد درسایه خشک نمایند که آن حفظ عطریت وبقای قوت اونماید .

🍃🍃ودرنعناع لطف قوی است که مثل آن درنبات مشارک آن نیست .

✅بالجمله مزاج آن⏪ به قول شیخ📚 گرم وخشک دردوم وخشکی آن بیشترازگرمی آن .

✅وگویند✍️گرمی آن زیاده تراست ودرطعم حدت است.
✅وگویند ✍️گرم وخشک درسوم
✅ونزد بعضی گرم ودرسوم وخشک دراول است ونزد بعضی گرم درسوم وخشک دراول .

✅وبه قولی ✍️گرم درآخراول وخشک دراول وگرمی آن کمتر از گرمی فوتنج نهری است وهمچنین خشکی آن بسیارنفخ دارد.

✅وگویند✍️ که درجمیع افعال قوی تر ازپودینه وبا قوت مسخنه ومفرح ومقوی دل ❤️ومرقق(رقیق کننده) است.
join us👇👇👇
@makhzanoladviyah

⚠️‼️⚠️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکرلینک کانال جایز بوده در غیر اینصورت ناپسند است.

🌿🍃🍃🌿🍃🍃🌿🍃🍃🌿
@makhzanoladviyah

ادامه #نعناع

✅شیخ می فرماید 📚که درآن قوت مسخنه (گرم کردن ) قابضه است وآن الطف(لطیف) بقول ماکوله درجوهراست .

✅وچون طاقات (درختان جوز ویا بی شاخه) آن درشیر🍺گذارند متجبن (تبدیل به پنیر) نشود .

✅وچون عصاره آن با سرکه🍶 بنوشند قطع سیلان خون ازشکم کندوشبیه به فودنج .

✅خصوصا بری آن تحلیل وتسخین(گرم کردن)

✅وتجفیف(خشک شدن) مفرط موذی (اذیت کننده ) است به خلاف نعناع .

✅وجالینوس گفته✍️ که این هردو نبات درمذاق ( طعم ) حار(گرم)وقوت آنها گرم دردرجه دوم است الا آنکه نعنع ضعیف تر ازفودنج نهری است .

✅ودراسخان (گرمی ) کمتراز آن ونعناع ازاین جهت که دربستان ها می کارند وآب می نوشانند درآن رطوبت به هم رسیده فلهذا اندک تحریک جماع میکند.

✅ واین شیء عام مشترک به جمیع اشیاء است که درآن رطوبت فضلیه بود که ..

✅ ولهذا مزاج نعناع چنان به هم رسیده که بعض مردم آن راکوفته باآرد جو 🌾برخراجات و…مینهند ونفع میکند💯
@makhzanoladviyah

✅ وآن چیزی است که فودنج نهری قدرت این فعل نداردزیراکه آن تسخین (گرم کردن)وتجفیف بیشتراز محتاج الیه می نماید .
✅ودرنعناع با وجود این چیزی ازتلخی وچیزی اززمختی (درشتی)است.

✅ پس آن به سبب تلخی خود قتل دیدان(کرمها) نماید وبه سبب زمختی خود قطع نفث الدم کند (خون ظاهرشده ازدهان)مادام که کهنه نشود .

✅وشیخ دراویه قلبیه نوشته 📚که درنعناع عطریت اطیفه وحلاوت(شیرینی) مختلط به مرارت(تلخی) وعفوصت(گسی وتلخی) به اخلاط لذید است .

✅ودرآن⬅️ قبض صالح است واین معنی چنانچه بارها ذکر کردیم معین به خاصیت بسیار درتفریح است .

✅واما مزاج آن⬅️ پس اغلب که حرارت آن درآخر اول است .

✅وامامزاج آن⬅️ پس اغلب که حرارت آن درآخر اول یادراول دوم .

✅وگیلانی وغیره می نویسد 📚که ضمادآن باآرد جو وماءالعسل 🍯جهت دبیلات وخراجات النفع است .

@makhzanoladviyah

✅وچون برگ 🍃آن با نمک🍚 اندرانی سوده(ساییده) به زیت(زیتون) آمیخته به دمامیل (دمل ها)نهند دفع کند .

✅وچون به آب فشرده آن با روغن گل 🌺دربینی👃 چکانند دردو،ورم آن رانفع دهد.

✅ ومالیدن آن به زبان 👅ازاله (برطرف)خشونت درد و،

✅ورم آن رانفع دهد ومالیدن آن برزبان ازاله(برطرف کردن) خشونت آن نماید
✅وخاییدن ( جویدن ) آن نافع درد اضراس ( دندان ) است .
join us⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
⚠️‼️کپی برداری از مطالب کانال👉👉👉
فقط با ذکر لینک کانال مجاز بوده .در غیر اینصورت از لحاظ شرعی حرام است.

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.