نفس.تنگی.

نفس.تنگی.

🔮بیمار زن
🔍معاینه :
مدتى است دچارنفس تنگى سختى شده بنحوى كه راه رفتن برايش خيلى دشوار گرديده است. سرفه مى‏كند و هميشه در رنج و عذاب است. غالبا از دهان و بينى و حتى چشمهايش آب جارى مى‏شود و هرگونه درمانى در او بى‏اثر واقع شده است.
📝پس از معاينه علت را از اورمى دانستم .

🔰🔰🔰 درمان- دستور دادم اصل السوس ۲ ل، رازيانه ۲ ل، ريشه كرفس ۴ ل، ترنجبين ۱۰ ل،

را مدتى و نيز گاهى از شيره خنك (تخم خربزه، تخم خيار، تخم خرفه، تخم شبت) شيره كشيده بخورد.
طبق دستور رفتار كردند آثار بهبودى ظاهر شد😊. پس از چندى شيره خنك را ترك نمود ولى بجوشانده ادامه داد تا بهبودى تمام حاصل كرد.
هرگاه بيمار دارو را ترك مى‏نمود از دهان، بينى و حتى چشم‏هايش آب جارى مى‏شد و همين‏كه شروع به خوردن آن مى‏كرد رفته‏رفته و بزودى رفع آب‏ريزش مى‏شد. در تاريخ ۷/ ۹/ ۲۴ باز در آزمايشگاه تهران آزمايش خون نمود. مقدار اوره ۳۷ سانتى‏گرم بود. با آنكه پرهيز كامل نمى‏كرد ولى با وجود اين حال بيمار خوب شده بود
🔴در ورم كليه، ازوتومى ممكن است سبب افزايش اوره در خون و جمع شدن نمك خشك در بدن باشد كه اغلب با حالت” اسيدز” همراه است. در اين حال بايد نمك را از خوراك حذف نمود تا ازوتومى نقصان يابد.
در حالت” اسيدز” نمك در بدن جمع مى‏شود بويژه در هسته خاكسترى بصل النخاع ebluB بيشتر تجمع يافته و توليد تشنج مى‏كند.
✔️- شيره‏خنك‏ها مخصوصا تخم خيار چنبر در رفع اين عارضه خيلى مفيد و موثر است (به آزمايش اينجانب).
✔️- در برخى از بيماران، ازوتومى از كاهش نمك در بدن پيدا مى‏شود. در اين حال با استعمال نمك ازوتومى برطرف مى‏گردد.
✔️- ازوتومى ممكن است از ورم كليه و يا نقصان نمك در بدن پيدا شود. هميشه تعادلى بين نمك گلبول‏ها و پلاسماى خون مى‏باشد. اگر يكى زياد گردد ديگرى كم مى‏شود و برعكس.
در بروز” اسيدز” نمك پلاسما داخل گلبولهاى قرمز خون مى‏شود و نماينده eixeporolhC آن زياد مى‏گردد. هنگامى كه خيلى زياد شود اندازه نمك در گلبول‏ها و پلاسماى خون بيك سان درمى‏آيد: (مقدار كلرپلاسما برابر است با ذخيره قليائى).
هرگاه مقدار كلر خون زياد شود” هيپركلرومى” عارض مى‏گردد. در اين حال ازوتومى و” هيپو كلروپكسى” توام مى‏شوند و به عكس اگر مقدار نمك كم گردد در اين حال eineporolhC رخ دهد. در اين صورت ازوتومى با كاهش نمك پيدا مى‏شود.
هرگاه اندازه نمك خون از ۷۰/ ۳ تجاوز كند بدون گفتگو eixeporolhC مى‏باشد و اگر بميزان ۱۰/ ۲ رسد eineporolhC از كاهش نمك است.
آنورى فقدان بول eirunA

✏️ راز درمان (رساله اى در پزشكى سنتى و گياه درمانى)، ج‏۱، ص: ۱۲۰📚
@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.