نقرس

نقرس

😱😱😱😱
🔰نقرس

🔰 معاینه
غالبا چند روز پيش از بروز حمله بى‏ميلى به غذا، بيمزگى دهان، اختلال در دستگاه گوارش، خستگى عمومى بدن، بدخلقى و بدبينى پديدار مى‏گشت و آنگاه حمله آغاز مى‏شد.🌀🌀🌀🌀

🔱🔱 درمان 🔱🔱

چند سال قبل وقتى در حين شدت بيمارى نزد ايشان رفتم حب رازى را كه مركب از صبر زرد، پوست هليله زرد و سورنجان مصرى است تجويز نمودم. مزاج لينت و درد تسكين فاحش يافت و با چند روز مداومت رفع بيمارى شد.
ايشان اظهار مى‏داشت هرگونه دستور و داروئى كه متخصصان بمن مى‏دادند اثرى نمى‏كرد- فقط اين دارو در مزاج من اثر فورى دارد.✳️✳️✳️

بعدها هروقت احساس كسالت و خستگى و يا مقدمه بروز حمله نقرس در خود مى‏نمود چند روزى پيوسته سه تا چهار عدد از اين حب‏ها را مى‏خورد لينتى مى‏داد.💠💠💠💠
مزاج سلامت خود را بازمى‏يافت و حمله واقع نمى‏شد.🔰🔰🔰🔰

اتفاقا نسخه اين حب را گم كرده و بناچار مدتى نتوانست از آن دارو بخورد. پس از چند ماه نخست كسالت عمومى بدن، بى‏ميلى به غذا و اختلال در لينت مزاج عارض شد سپس حمله نقرس با دردهاى شديد و ورم پاها و زانوان همراه با تب چهل درجه و بيخوابى پديدار گشت.
😱😱😱😱

در اين وقت مرا مطلع نمودند. بعيادت رفتم. بيمار اظهار داشت اين همان حمله نقرسى سابق است كه بارها بآن دچار شده‏ام. چند هفته دوره آنست و هيچ داروئى قادر به دفع آن نيست.🔰🔰🔰🔰
بارها متخصصان در برابر اين بيمارى اظهار عجز نموده و نتوانسته‏اند كارى انجام دهند.
اين‏بار باز حب رازى را تجويز كردم. مزاج پاك شد. ثقل و اخلاط زياد دفع گرديد كه متعفن بود. درد تسكين يافت. تب پائين آمد و بيمار به خواب رفت.♻️♻️♻️♻️

بعد از دو سه روز استفاده از دارو بيمار توان راه رفتن را بازيافت و خوب شد.🔷🔶🔷

بسيارى از اين‏گونه بيماران را كه بيمارى‏شان در برابر هر داروئى استقامت مى‏ورزيد با حب رازى و يا تركيبات ديگرى كه اغلب حاوى سورنجان مصرى و هليله‏ها و تربد و غيره بودند درمان نمودم.✅✅✅✅

@shafayafteghan

🔰🔰🔰🔰🔰
در #نقرس و #ورم مفاصل علت درد، فزونى ماده‏هائى است كه در پيوندها گرد مى‏آيند علل متعددى براى آن نوشته‏اند كه ذكر آن در اينجا موردى ندارد.🔴🔴🔵🔴🔴

ابو على سينا در كتاب قانون مى‏گويد:” يكى از سبب‏هاى اين علت، آنست كه قولنج را علاج كنند بوجهى كه قوت روده‏ها قوى گردد و خلطهاى فزونى را از خود بازدارد و باطراف پيوندها افكند. بسيار باشد كه نقرس و اوجاع مفاصل را به داروهاى قوت‏دهنده علاج كنند تا مفاصل فضله را كه بدو آيد قبول نكنند و از خود باز گرداند و آن علاج سبب هلاك باشد از بهر آنكه فضله كه به مفاصل مى‏آيد بازگردد و به اندام‏هاى رئيسه شود هلاك كند و اين خداوند نقرس صفراوى را بيشتر افتد.🔹🔸🔹🔸
هرگاه خداوند اوجاع مفاصل و نقرس را داء الفيل و دوالى (واريس) پديد آيد از علت نخستين خلاصى يابد. بهمين دليل خاكشير را درد والى استعمال كردم و نتيجه خوب گرفتم.✅✅✅✅✅
هرگاه خداوند درد سرين را سرخى در ران آيد و خارش سخت بدان جانب تولد كند درد سرين ساكت شود (شبيه است به دمل مصنوعى (noitaxiF ed ecbA)”

@shafayafteghan

🔰🔰🔰🔰
☑️-ورم مفاصل
♥️#گرم و ترها

اگر مفاصل و محل درد در لمس گرم باشد و زياد داغ نباشد به‏طورى‏كه در هنگام گذاردن دست بر آن شخص معاينه ‏كننده 🔱🔱🔱🔱

احساس ناخوشايندى از گرمى نكند و رنگ موضع دردناك سرخ و ضربان و سنگينى و كشش داشته باشد و از گذاردن چيزهاى سرد بروى آن بيمار احساس آسايش نمايد علت را بايد از ماده خون” دانست و مزاج چنين بيمارى” گرم و تر” مى‏باشد.🔴🔵🔴🔵

@shafayafteghan
🔰🔰🔰🔰
🔱🔱درمان‏🔱🔱
✅۱- دردهاى مفاصل كه علت” ماده خون” و مزاج” گرم و تر” باشد.
خون گرفتن لازمست. در دست از وريد بازيليك (باسليق) و در پا از سياهرگ سفن يا سياهرگهاى ديگر ساق پا بايد خون بگيرند. 🔴🔴🔵🔴🔴
پس از دو يا سه روز استفراغ بايد بكنند.✅✅ مخصوصا اگر درد در پاها باشد، استفراغ نافع است اگر استفراغ كافى نبود بايد از داروهاى مسهل تجويز نمود. خاطرنشان مى‏شود كه ضماد گرم اگر در ابتداى پيدايش درد مورد استفاده قرار گيرد و همچنين ضمادهاى مخدر موجب نگهداشته شدن ماده در عضو بيمار شده و آماس و ورم را تبديل به تصلب و سختى خواهد نمود مخصوصا اگر ماده غليظ باشد. اگر ماده رقيق هم باشد آن را غليظ نموده و درمان مدتها بطول خواهد انجاميد.🌀🌀🌀🌀🌀

درمان طبى را با تجويز داروى قى‏آور شروع مى‏كنيم و مطبوخى از هليله زرد، هليله كابلى و افسنتين رومى، شاهتره، آلوسياه و مويز تهيه و آن‏قدر به بيمار مى‏خورانيم تا بطور كامل استفراغ كند.💠💠💠💠💠

اگر درد توأم با تب باشد آب عنب الثعلب و آب كاكنج و آب كاسنى را جوشانيده و سپس صاف كرده با مقدار كمى فلوس و تخم خيار چنبر به بيمار مى‏خورانيم و يا مى‏توان از لبلاب (ككى مار) و بنفشه خشك و شكر استفاده نمود.
🍂🍃🍂🍃

اگر حرارت بيمار كمتر باشد ده درم هليله زرد، ده درم لعاب اسپرزه به بيمار مى‏دهيم پس از فروكش كردن تب آب عنب الثعلب، آب كاسنى، آب كرفس، آب رازيانه را بهم بياميزند و يك مثقال ايارج فيقرا بآن اضافه نموده و پس از يك شبانه‏روز آن را صاف نموده و به بيمار بدهند.
🌟✨🌟✨🌟

اگر مزاج شخص سالم باشد ماده قى‏آورى شامل مطبوخ بورنجان و بوزيدان و حب سورنجان بايد بوى داد و پس از آن داروى مسهل تجويز نمود و سپس از داروهاى مدركه بسيار سودمند است استفاده كرد 🌟⭐️🌟⭐️🌟
زيرا در بسيارى از كسان كه تجويز مسهل يا تنقيه سودبخش نيست مواد مدر موجب بهبودى مى‏گردد.🍁🍁🍁🍁🍁

در بسيارى از موارد تجويز مسهل و مدر ممنوع است زيرا باعث آن خواهد شد كه ترى مزاج از بين رفته و” گرمى” بر” خون” ايشان غلبه كرده و به علل ديگر دچار گردد. 💠💠💠💠
دراين‏مورد طبيب بايد با دقت بيمار را تحت نظر گرفته و با حذاقت و استفاده از روش پيشينيان و بكار بردن آنچه از علوم پزشكى لازم مى‏داند بدرمان بپردازد.♻️♻️♻️♻️

@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.