نوشادر

نوشادر

#نوشادر
@makhzanoladviyah
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁

🔴و به هندی نوسادر و نوساگر

🔴 و به فرنگی سال ارمونیک
🔴و در انگلیسی ایمونیا نامند، و به اصطلاح اهل اکسیر عقاب و کبریت الدخان و ملح النار و سلسالیوس گویند
🔴 و آن چیزی است سفید شبیه به شوره قلمی و آن #معدنی و مایی و مصنوعی می باشد.

🍂معدنی آن قسمی از #نمک معدنی است که از کندیدن معدن آن مثل سنگریزه سخت بر میآید و معدن در شهر گرم مانند حبشه و زنج است و قطعه های آن مانند شوره بود .
🍂و مایی آن آب چشمهای است که چون دست بدان زنند کف کند و از جوشانیدن آن قطعه های سفید بر روی آن بسته گردد

. و انطاکی✍️ گفته که در نواحی اصفهان آن چشمه موجود است. و این شاگرد گوید که آن از چشمهای که آب آنها خود به خود جوش میکند بر میآید در کوهستان خراسان،

@makhzanoladviyah
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂

🍂 و گاهی این دخان در دیگ ها می گیرند و در پزاوه خشت که از قاذورات(نجاستها) آن را میپزند نیز به هم میرسد و این قبل از تصفیه به تصعید .
🍂 اکثر رنگ آن اغیر می باشد و بعد از تصعید سفید شفاف مانند شوره قلمی میگردد.
✍️ و گویند که در مصر و روم و ملتان قاذورات (نجاسات)و کثافات سرگین حیوانات جمع نموده مانند خشت خام اقراصی ساخته خشک میکنند و در کوره بر هم چیده بالای آنها خشتهای پخته را دو دو ایستاده سر آنها را بر هم تکیه زده آتش میدهند و آنچه بر آن خشتها و بر اطراف و بالای کوره صعود نموده منعقد(بسته شدن)میگردد بعد از سرد شدن میگیرند.

💥و بالجمله بعضی از آن مایل به سیاهی و سفیدی و بعضی اغمبر و بعضی سفید صاف پیکانی می باشد.
💥 و بهترین آن پیکانی است که در آن نوعی استدارت (گردشده)مخروطی شبیه به پیکان تیز باشد و لهذا به پیکانی مسمی (نامیده) گشته و صاف بلوری شفاف بود
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂
‼️⚠️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه ازلحاظ شرعی ناپسنداست.

ادامه #نوشادر
@makhzanoladviyah
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂
💥وآن درکوههای خراسان وشهر سغد وفرغانه نیز صاف مثل بلور میباشد، ابن جمیع نوشته که شیخ الرییس 📚 گفته که بهترین آن فیگانی به فای مخففه است.

💥 و ان قسمی از نوشادر معدنی است و معدن آن میان چین و کاشغر در موضعی(محلی) معروف به کوا است

💥 و شخصی از اهل شرق که آن را اشتغال (مشغول بودن)از احوال اجسام معدنی بود مرا خبر این داده و آن به معدن مذکور آن رسیده و مشاهده آن کرده بود.

💥 و #طبع آن قریب (نزدیک)به #نمک است.
💥 #گرم و #خشک در آخر دوم.

✍️و به قول شیخ و گیلانی در سوم و گویند گرم در آخر سوم و خشک در اول آن #ملطف (لطیف کننده) مذیب (ذوب‌ وآب کننده)و #مفتح(باز کننده)و #قاطع(قطع کننده) سیلان خون جمیع اعضا.

💥 و خاصیت آن جذب #اخلاط از #عمق بدن به سوی ظاهر است.
💥 و بدین جهت ظاهر بدن را نفع نمیکند و جلای تمام نمی نماید .

💥و چون به روغن تخم مرغ آمیخته بر #برص بعد از تنقیه بمالند نفع زبادی نماید .

💥و ازاله(دور کردن) آن کند. و خصوصاً تکرار آن .

💥و چون به روغن کنجد و یا به روغن و سرکه حل کرده بر جرب( #زخم، #خارش)در حمام بمالند خصوصا سوداوی آن زایل کند.

💥 وطلاى أن بالعسل🍯 جهات #داء الثعلب وداء الحيه و..

💥و اکتحال (در چشم کشیدن)آن نافع بیاض(سپیدی)، #چشم 👀و ابتدایی نزول الماء و ظلمت و غشاوه(پرده) و سبلی(مویی که از چشم در می آید) و التیام قرحه و دمعه بارد(اشک سرد)است.
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂
‼️⚠️هرگونه کپی برداری ازمطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسنداست.

ادامه #نوشادر
@makhzanoladviyah
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁

💥 و طلای آن از خارج نافع خناق (حلق و گلو)بلغمی.
💥 و آشامیدن آن رافع چرک را هم سینه و صلابت(سخت شدن)طحال است .

💥و چون به آب حل کرده در مکانی بپاشند مار و ذباب(مگس) نزدیک آن نیاید و چون محلول آن را بر کاغذ نقشی کنند و در اطراف خود گذارند هوام(حشرات) قریب آن نگردند.
💥 و چون آب محلول آن در سوراخ مار اندازند بمیرد و چون جویده آب دهان در دهان مار و افعی اندازند قتل آن کند .

💥و چون انسان سه درم نوشادر بخورد قتل نماید😱 (میمیرد) به تقطیع احشا (بریدن دل وانچه در آن است).

💥و علاج آن قی کردن به شیر و روغن به مرات(دفعات) و آشامیدن مبردات(سردی ها)و مطفیات(فرونشاننده)و شوریای چرب و خوردن اطعمه دسمه (غذای چرب)و سایر تدابیر شنگرف و زرنیخ خورده است .

💥و #بدل آن به وزن آن شب و یا بورق و یا نمک اندرانی و یا اشخار..
✍️ و گویند که آن مجفف(خشک کننده) اعصاب مضرامعا(روده ها) و جگر و اکال(خورنده) است #مصلح اُن شیر تازه با روغن گاو و یا روغن گل و یا روغن بادام .
💥شربت آن به قول صاحب حاوی نیم درم و #بدل آن اشخار است.

💥و از : بعضی مجربین منقول است که نوشادر دوازده توله الایچی سفید نیم کوفته نه ماشه مرچ سیاه نیم یک توله همه را آمیخته تصعید نمایند و ساییده در شیشه بدارند .

💥اگر از آن به چشم 👁👁کشند ضعف بصر(چشم) را فایده دهد.
💥 و اگر از آن درآب لیموی کاغذی حبوب به قدرت نخود بسته نگاه دارن یک
حب از آن اگر بخورند هضم طعام کند و دفع ریاح (بادها)نماید.
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂
‼️⚠️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپیسنداست.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.