هلیله سیاه

هلیله سیاه

#هلیله_سیاه
@makhzanoladviyah
🌸🍁🌸🍁🌸🍁🌸🍁🌸

🔺هلیله هندی وزنگی وهلیلج اسود نامند.

✅ #بهترین آن :::سیاه سخت بی دانه سنگین غیر فاسد آن است،.

⬅️ #سرد در وسط اول و #خشک در دوم .

📕وگویند ::که سردی آن کمتر از کابلی است وبعضی آنرا #گرم وخشک دانسته اند

✅وآن به قول شیخ ✍️وشراح قانون مصفی جمیع ارواح بدن از تیرگی و پاک کننده خون از سودا وافعال آن مثل کابلی است الا ضعیف تر از آن است،

✅مصفا رنگ گونه است.

✅وشاید که این به خاصیت باشد و #تقویت #معده و #روده ها ومنشف بله اند(جذب رطوبت) وخصوصا مربای آنها .👌

✅و #هلیله سیاه #مسهل #سودا.

ونافع⬅️ #بواسیر وبا #حجر ارمنی نافع ⏪جهت یکباره #سودا به خاصیتی که در آن است،.👌

✅ وآن در #اسهال شدیدتر از نوع #کابلی است.

✅ وغیر بریان کرده آن ⬅️نافع #بواسیرواگر کباب کنند #قبض #شکم کند .

✅وشربت از جرم آن کوفته تا دو مثقال .

🔰وبدل آن :::#هلیله کابلی وبه وزن آن #آمله وثلث وزن آن #مورد خشک
🔰 وبقول مصنف منجح 📚بدل آن
بسفایج،
🔰 وبه قول ابن سرافیون📚 هلیله سیاه #مسهل سودا به قوت است .

ومقوی #معده👍 وبطن به غایت و.

#نافع #بواسیر بهر آنکه از سوداست👌

✅ وآن نافع #اعضای #عصبیه است.

✅ وشربت آن اگر منقوع(خیسانده) یا مطبوخ(پخته) بنوشند آزاد پنج درم تا شش درم واگر جرم آن بنوشند از یک تا چهار درم.

✅شیخ الرییس 📚 در کتاب ادویه‌ قلبيه نوشته که #هلیله هندی و #کابلی هردو سرد در اول وخشک در دوم دانسته اند.

✅در تنقیه خون از کدورت 👌به سوی پاک سازی وتقویت اند وهر دو را در #گلاب مفرحات داخل میکنند.

✅ وبعضی میگویند📕 که #مقوی #حواس و #مالیخولیا و #وسواس #سوداوی .

✅ ونگه داشتن آن در #دهان 👄نافع⬅️ #لقوه وباعث #سیاهی #مو و #تقویت #لثه .

📕وگویند::❌ مضر جگر مصلح آن⬅️ #عسل و #روغن_گاوی .

✅وبدل آن ⬅️#بلیله ودر #قبض نصف وزن آن #مازو وخمس (یک پنجم)وزن آن⬅️ #تخم مورد است.
join us👇👇👇
@makhzanoladviyah
🌸🍁🌸🍁🌸🍁🌸🍁🌸
⚠️‼️⚠️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.