هلیله کابلی

هلیله کابلی

#هلیله_کابلی
@makhzanoladviyah
🌸🍁🌸🍁🌸🍁🌸🍁🌸

👈آنرا هلیله کلان وبه هندی کابلی هر وکال هوایی نیزگویند،

🔰بهترین نوع آن ⬅️فربه تر وگرانتر که در آب ته نشین شود ومایل به سرخی باشد وکوچک تخم که کهنه فاسد نباشد و #قوتیرین انواع هلیله جات است .👌

📕بقول ابن جزله✍️ در #سردی و #یبوست کمتر ودرآن اندک #حرارت.

📕 وگویند ✍️که #حرارت آن به اعتدال است وبعضی در #سردی معتدل .

🔺ودر اول خشک میدانند .
📕وگویند ✍️ #سرد و #خشک در دوم وآن از کبار(بزرگ) داروهااست جهت ذکای(تیزی) #حواس وصفای #ذهن (صافی اندیشه)وفکر وحفظ و #عقل و #تقویت #سر .

✅ومزیل (پاک کننده) ضرر کثرت شرب آب است چون در #دهان 👄بگیرند وآب آن از #حلق فرو برند .

✅وچون ادامه بر این نمایند پیری به دور افتد.👌

✅وافعال آن شبیه به هلیله_زرد است.
✅وهمچنین شربت آن.
🔹 ومصلح و بدل آن

🔰شیخ ✍️ میفرمایند :هلیله کابلی نافع ⬅️ #حواس وحفظ و #عقل است.
⬅️ ونیز نافع #صداع (درد_سر) ونافع استسقا ( #تشنگی_زیاد) ودر آن تفشیه است.

✅وهلیله کابلی وهندی با روغن بریان کرده هردو #قابض اند .
✅وکابلی #اسهال #سودا و #بلغم کند.

📕 وگویند که آن #قولنج را نفع نماید وشربت آن جهت #اسهال به طور نقوع (خیساندن در آب) از پنج درم تا یازده درم وغیر خیسانده تا دو درم وگویند که تا بیشتر از آن وکابلی در حمیات کهنه( #تب های مزمن) نافع است.👌

📕وگیلانی مینویسد✍️ گویند که هر کسی که هر روز هلیله کابلی تخم دور کرده در دهن بگیرد تا آنکه بگذارد وآنرا بلع نماید
وادمان(ادامه دادن)آن کند منع #پیری وحفظ #سیاهی #مو کند.👌

✅واگر هر روز آنرا به وزن دو درم با یک اوقیه شربت #عناب بخورند وتا نه روز مداومت نمایند حکه و #جرب(خارش) را نفع عجیب بخشد👌

⬅️ وآن دفع حرارت سر و #استحکام #لثه

و #تقویت #دندان به غایت وحسن حال دماغ( #مغز) کند.

✅وآن نافع #بواسیروباز کننده #انسداد #بلغمی است .
🔷وبدل آن🔁 سه وزن آن #بنفشه‌ ونصف وزن آن #خیار_شنبر،

📕وبعضی میگویند✍️ که هلیله کابلی مسهل بلغم و سودا وصفرا مخلوط و #مدر #بول وجهت #فراموشی و #تقویت #حواس خصوصا #حفظ نافع وتنقیه بدان نمودن .
جهت دوار وسدر #بلغمی وجهت #مالیخولیا
واصلاح حال مغز و #صرع و #لقوه تنها وبا سه وزن آن عسل 🍯 یا شکر سرشته هرروز مقدار یک گردو خوردن.

✅ واز برای صرع سوداوی با دارویی دیگر مانند بسفایج واسطوخودس وحجر ارمنی ولاجورد وافتیمون به طور پخته ویا معجون با سه وزن آن عسل🍯

✅ودانه آن⬅️ #مدر #بول،

✅ وپاشیدن سوخته آن جهت #قطع خون #بواسیر وسیلان خون #اعضا و #تقویت #دندان و#لثه مجرب است.👌

❌ومضر مغز مصلح آن⬅️ عسل است،.

📕 ابن سمجون گفته که ✍️نفع هلیله کابلی جهت یکباره سودا به طبع آن نیست چنانچه مسیح در آن نوشته بهر آنکه مزاج هر دو ↪️
در #سردی و #خشکی یکی است .

✅بلکه نفع آن جهت⬅️ او به خاصیتی است که اندر آن است وبه قول صاحب منجح 🔹#بدل آن #آمله
یا #هلیله_سیاه است.
join us:👇👇👇
@makhzanoladviyah
🌸🍁🌸🍁🌸🍁🌸🍁
⚠️‼️⚠️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز است درغير اینصورت از لحاظ شرعی ناپسند است

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.