هلیله

هلیله

🏉🏉🏉🏉🏉🏉🏉
🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺
#هلیله
@makhzanoladviyah

🌷هلیله⏪به هندی(هر،وهراوابیهاواچهو،لچهمی )نیزگویند.
🌷 ان میوه درخت هندی است.درخت آن🌳بزرگ وبرگ ان سطبر ودراز ومیوه آن خوشه دار ودرظاهروبزرگی شبیه درخت بلیله.
🌷 وبقول گیلانی✍️درخت ان دراقلیم اول وثانی میشودشبیه به درخت شاهلوج دربرگ وشاخ لیکن باریکتر ازبرگ شاهلوج ..
🌷شیخ الرئیس👈هلیله چهارنوع است:
۱٫زردخام
۲٫سیاه هندی(آن رسیده پخته وفربه)ازآن است
۳٫کابلی(بزرگترین نوعش،هست)
۴٫نوع چینی(باریک وسبک وزن است)

🌷گیلانی👈هلیله چهارقسم است:
۱٫زرد(کوچکتر)
۲٫هندی(کوچکترازهمه)
۳٫کابلی (بزرگترازهمه)
۴٫چینی(ذی منقار )

🌷ومشهور درزمانه ومعروف نزدما آن است که هلیله سه نوع است⏪
🔸زرد👈وان کثیرالوجود
🔸کابلی 👈وان بزرگترازان ومایل به سیاهی ودراز
🔸هندی ان👈هلیله زنگی نیزگویند وان کوچک ورنگ ان سیاه است.

🌷هلیله چینی تاحال ندیده ام وگویند که ان باریکتر دراز است.

🌷اماهلیله زرد ◀️که خام است وچون پخته شود آن هندیست که کذب است.

🌷بخاطر انکه هلیله زرد بزرگ باتخم بزرگ. ونیزدراکثرسرزمینها هلیله زرد میروید.وهندی دران مناطق یافت نمیشود.
🌷البته هلیله درمصر بسیاراست.
🌷واماهندی فقط درهندمی روید.

@makhzanoladviyah

🌷شیخ ✍️مزاج همه آنهارا⏪سرددراول وخشک دردوم است. .

🌷جوشانده جمیع هلیلجات ✅نافع جذام .
. 🌷وتوحش ودرطحال ونافع معده ودبغ(تقویت)

🌷شارح گیلانی👈همه هلیلجات مزیل(دورکننده) ضرر آب .
🌷ونافع وجع مفاصل وباید که استعمال آن درمفاصل زیاده ازاستعمال آن درحمیات کنند.وآن نافع استرخای(سست شدن) است.

🌷وخوردن چیزی ازلعابات بعداستعمال هلیله جها صاحبان مزاج یابس وگرم مزاجان نیکواست.ودرطبیعت 🌷هلیله 🔺قبض است وعفوصت(گسی،زمختی ،قبض) آن دلالت می کند بر آن .
🌷وهلیله غیربریان نافع بواسیر است.
واگر🔻بریان کنند قبض شکم نماید.
🌷سایراقسام آن جهت تبهای کهنه نافع وبعضی برای شرب هلیله درحمایت مطلقا رای نمیدهند.
بهرانکه⬅️ مکتف است وصواب نیست.

🌷بعضی نویسند✍️ که مجموع آن جهت تقویت معده ودماغ وذهن وحفظ وحواس وصداع(سردرد). 🌷ومالیخولیا وتصفیه ارواح ووسواس سوداوی وخفقان وغثیان(تهوع) ومنع صعود بخارات به مغز .
🌷تصفیه رنگ رخسار واستقاوبواسیر ریحی وخونی وحمایت مرکبه دراواسط واواخر نافع .
🌷وبعضی استعمال هلیلجات را درحمایت مطلقامنع کرده اند.واین قول کلی نیست درهمه حال بلکه درابتدا قبل ازنضج وترقیق ماده وبحران جایز نیست.
🌷وبه دستور درحقنه ها نیز واین نیز کلی نیست وعلت منع آن عصر آن وتسدید مسام وعروق وبقای مواد غلیظ درآنها است.
@makhzanoladviyah
🌷ودرحقنه اثردوا درافضیه است.
نه به مسام که باعث انضمام وانسداد آنها گردد ومعمول است که آن را باادویه ملینه ومفتحه وجاذبه ترکیب میدهند وصرف هلیله را درحقنه ها استعمال نمی کنند ودرشرح اسباب درعلاج سرسام صفراوی درحقنه هلیله داخل است.
🌷وگفته اند ✍️که چون بابنفشه وخیارچنبر ودیگرملینات ترکیب دهند بایدکه ملاحظه نمایند.

🌷ومانع تاثیر آن نگردد ولهذا گفته اند که چون هلیله را بابنفشه ترکیب دهند.مقدار هلیله کمتر ازمقدار بنفشه گیرند.

🌷ونیز باید که هلیلجات رابسیار باریک نسازند.بلکه جریش (یعنی نیم کوفته )باشد.پس به روغن بادام چرب کرده استعمال نمایند .
🌷ومغص آنها کم گردد به سبب روغن وسنون (مالیدن)دانه هلیله جهت تقویت لثه وحبس سیلان خون ازآن ورویانیدن گوشت آن مفیداست
🌷.واستعمال منقوع (خیسانده)ومطبوخ آنها بهترازخوردن جرم آنهاست.
🌷️ مصلح آن ⬅️درمطبوخ عناب وسپستان ومصلح قبض که لازم عصرانهاست.↪️
🌷روغن بادام ویاگاو تازه وقند وترنجبین ویاشکر ومقدار شربت به قول
🌷ابن ماسویه 👈ازجرم آن مابین دودرم تاپنج درم درمطبوخات وتقوعات میان پنج درم تا ده درم بدل انها درغیراسهال پوست🔺 انار وگویند🔻مازو
است.
📚مصنف کتاب منجع ⏪هلیله بدن رالاغر کند اصلاح ان به روغن گاو🐄کنند.افعال وخواص این بقول هندیان درهر وبه قول اطبای انگریزی درمبرلون مسطور شد.
🌺🍃🌺🍃🍃🌺🍃🌺
🏉🏉🏉🏉🏉🏉🏉🏉

@makhzanoladviyah👈📢📢join us
⚠️‼️☑️هرگونه کپی برداری از مطالب فقط با ذکر لینک کانال بلا مانع است در غیر اینصورت از لحاظ شرعی پسندیده نیست.

دسته بندی ها: مختلف

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.