هلیون (مارچوبه)

هلیون (مارچوبه)

#هلیون
#مارچوبه
👈هلیون(مارچوبه) اسمی است :رومی.
👈به یونانی: اسفارغین.
👈به عربی: خشبه الحیه.
👈به فارسی:مارچوبه.
👈به هندی:ناگدون.
🌱برگش مثل برگ بادیان سبز . تخم آن مدور.
🌱درابتدا سبز وبعد از رسیدن سیاه وسرخ میگردد.
🌱ودر غلاف ها سه دانه مثل حب النیل کوچک سرخ رنگ میباشد.
🌱برگ آن مثل برگ اسپست.
🌱هلیون دشتی:اسباراغوس.
🌱هلیون اغلب از بیخ درخت انار روید وبر درخت انار پیچیده شود.
🌱قسمی ازآن سیاه است وآن خوردنی نیست 📛واز آن کاغذ میسازند📜.
🌱درعلم فلاحت مذکور است که📕 چون شاخ گوسفند رادفن کنند ومکرر آب دهند هلیون روید.
🌱بهترین آن:👌آن است قبل از تمامی ظهور برگ آن کنده شود.
🌱گویند📕بهترین آن ⏪بستانی است باشاخه های لطیف که آن درنزد جالینوس معتدل است.
وگفته📕در آن گرمی وسردی ظاهری نیست مگر در گیاهی که رشدش در سنگلاخ بوده است.
🌱شیخ فرماید📕دور ازحرارت نیست وهر اندازه که سخت ودرشتش رابگیرند حرارتش شدیدتر شود . وشیره ای از آن تراوش میکند که در نهایت سوزانندگی است.
کازرونی گوید📕حرارت قسم بیابانی آن زیاد است.
گیلانی گوید📕 که آن⬅️گرم دراول دوم است.وگرمی آن ظاهرتر از رطوبت آن است.

🌱بیابانی آن خشکتر وگرمتر است.ودر آن خاصیت خشک کنندگی قوی است.
🌱مقوی #دندان ونافع درد آن است👌
گویند📕هلیون مایل به گرمی وتری است ونوع سنگلاخی مایل به حرارت.
بعضی مینویسند📕مارچوبه :⬅️گرم دراول وخشک دردوم وبیابانی آن خشکی اش غالب برگرمی اش است.
ونیز در آن تحلیل است خصوصاً صخری(نوع سنگلاخی)آن.
🌱جوشانده اش جهت⬅️درد #کمر،و #عرق النسامفید ونافع درد #کمر بادی وبلغمی است.
🌱ادامه خوردنش ⏪درد #مفاصل را بالخاصیت به هیجان آورد .

🌱مضمضه به جوشانده ریشه آن⬅️اگر باسرکه بجوشانند وهمچنین مالیدن داروی درست شده از ریشه آن.

🍁تخم آن نافع درد #دندان😬است.
🍁جویدن ریشه وتخم آن نافع درد دندان.

🌱اگر ریشه اش راساییده ودر بیخ دندان دردناک گذارند پس اگر #دندان فاسد باشد آن را از بیخ برکند.بدون درد👌
🍁واگر درد داشته باشد آن راساکت کند.👌
🌱خوردنش #بینایی👁 راتیز گرداند.ودرابتدای ریزش آب از #چشم😢نافع است.
🍁نافع جهت #سینه و#ریه.
🌱باز کننده گرفتگی #کبد و#طحال.

🍁مضر معده ،خصوصا غیر جوشانده آن❌.
🌱سرد مزاجان درخوردنش احتیاج به مصلح ندارند.
🍁واما گرم مزاجان:بعد جوشاندن آن باسرکه آبکامه آنرا بخورند.
🌱وبا شیر🍺جوشانیده برای گرم مزاج مفید است.
🍁آب جوش اول آنرا باید بیرون ریخت چون گرم وتهوع آوراست.
🌱وآنچه که باشیر ساخته شود گرم مزاج باید بعد از آن #سکنجبین🍷بنوشد.
روفس چنین گفته📕که آن قبض میکند وکاش این خاصیتش به سبب مدر بودن آن باشد.
🍁بعضی گویند 📕نافع #دل پیچه شدید،بلغمی وبادی است.
🌱نوشیدن جوشانده وپخته شده اش نافع⬅️درد #امعا(دل وروده و….)است.

🌱ونافع عسرالحمل(دشواری حمل).

🍁حمول تخم آن⬅️باعث ادرار #حیض میشود.

🍁ادرار بول واخراج سنگ #مثانه می کند.الخصوص ریشه آن.برای آنکه خشک دردوم وگرم در اول است. وتخم آن در این باب قویتر است.که محرک شهوت جماع است.
🌱خوردن هلیون بوی عرق💦 وبول را تغییر میدهد مانند انجدان.
🍁نافع جهت #قطره قطره آمدن بول پیران👵👴.
🌱پخته شده اش با گوشت ⬅️مولد منی و#مقوی باه،بیشتر از خود گیاه به تنهایی است.
🍁همچنین قسم رایج آن باتخم مرغ وآب💧

🌱وتخم آن اگر باعسل🍯ویک درم(۳/۵گرم)روغن بلسان بنوشند کمک به اخراج #سنگ میکند.
🍁چون جوشانده ریشه اش به تنهایی یا با عسل🍯ویا شکر🍚ویا تخم خربزه بنوشند فعل آن درسنگ وامراض #مثانه قوی است.👌

🌱ونافع درد #خاصره(استخوان ران)اگر از #گرفتگی در#کلیه ومجاری بول باشد.
🍁خوردن مارچوبه درناشتا شکننده #سنگ واز بین برنده امراض #مثانه وکلیه است.

🍁اندازه شربت آن⏪تادومثقال(۹گرم).وبعضی گویند دو درم(۷گرم).
🌱وگویند📕مضر سر
ومصلح آن⬅️عسل🍯.
صاحب منجح گوید📕:استعمال مارچوبه بطریق جوشاندن است.
مضر #معده❌
ومصلح⬅️آن آبکامه
بدل آن⬅️حرشف است.
گویند📕:هلیون صخری(سنگلاخی) گرم کننده بدن وگرم کننده کلیه و#مثانه است. خصوصا پیران وسرد مزاجان.
🌱درجمیع امراض #کلیه ومثانه نافع است.👌
🍁بستانی آن دررطوبت معتدل تر.

🌱مضر پرز #معده❌است.
ومصلح آن⬅️پختن آن باگوشت واضافه کردن روغن زیتون.
🌱وپخته آن قی آور بلغم لزج وموافق معده است.
🍁مقدار شربت آن⬅️تاسه درم(۱۰/۵گرم).

🍁زنان مصرتخم آن راکوبیده وساییده وبرتخم مرغ نیم برشت پاشیده ونیم گرم میخورند به گمان آنکه چاق کننده بدن است .
🌱خاصیت #مدر بودن آن قویتر از خود مارچوبه است.
🍁مقدار شربت⬅️آن تادومثقال (۹گرم).
بدل آن⬅️حنظل .

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.