هندوانه

هندوانه

🍉🍉🍉🍀🍉🍉🍉🍀🍉🍉🍉🍉🍀
@makhzanoladviyah
#هندوانه

👈به کسر ها وسکون نون وضم دال مهلمه وفتح واو والف وفتح نون وها اسم فارسی معروف است وبه یای تحتانی عوض واو یعنی هندیانه نیز گویند.

👈به ترکی قاربوز

👈به عربی بطیخ هندی وبطیخ رقی وشامی وبطیخ اخضر وبطیخ نبطی وبطیخ مشرقی وبطیخ فلسطینی واهل مکه معظمه حبحب ودلاع وابوق وابوقه نیز نامند.

👈به فارسی خربزه هندی وخیار کدو وتربز نیز نامند
👈به هندی وتربوز وکلینده خوانند.

✅آن از فواکه معروف است در اکثرشهرها میشود وانواع دارد
✅بهترین آن رسیده شیرین شاداب بی ریشه آن است.

✅ خواه رنگ آن زرد وعسلی یا نباتی یا سرخ باشد

✅وتخم آن خواه سیاه باشد ویا سرخ ویاسیاه وسفید.

✅ وآن⬅️ سرد وتر در دوم.

⬅️ وگویند سرد در اول دوم وتر در آخر آن ومسکن شدت صفرا 🔥وخون وتشنگی 💧

✅ومدر ادرار وبه قول گیلانی📚این میوه قوی التر طیب ومستعد به تولید بلغم حلو( شیرین )وآن بهتر جهت ادویه گرم وتند است وبیشتر حال صاحب تدابیر مذکور به مانند سودا میگردد وبا خوردن این میوه اصلاح میگردند
✅وشدید مناسب است جهت کسیکه که در بدن آن صفرا زیاد شودوبدن نحیف باشد
✅ وگاه خیار نزدیک به این فعل(هندوانه)است ولیکن به منفعت آن نمیرسد بلکه گاهی ضرر دارد وهمچنین کدو،
✅وآن بسیار مناسب است جهت کسی که معده داغی🔥 دارد

✅مدر ادرار وملین طبع است

✅ وموافق ترین چیزها جهت اسهال های صفراوی

@makhzanoladviyah
✅وخوردن این میوه وخصوصا پخته آن بدون اینکه آب💧 آنرا صاف کنند بلکه با گوشت آن 🍉خورند از شدید ترین چیزها در موافقت از بهره آن است.

✅ومیگویند📚 آب آن🍉 با شکر ویا سکنجبین🍷 در خنک کردن بسیار مفید است ومسکن تشنگی وآتش معده 🔥

🍉وتسکین دهنده حرارت معده ومفید برای امراض گرم است.

🍉🍉نافع امراض گرم 🔥است واگرچه مملو از بلغم شود.
🍉 وآن موافق جگر گرم ورطوبت مزاج گرم وتبدیل کننده آن ومولد خون ماییاست واصلاح رداىت (فساد) خون صفراوی با آن میشود.

🍉چون با سکنجبین بنوشند ادرار بول به مطلوب میرسد، وشستن مثانه و..

🍉خوردن مغز آن پخته نافع مشکلات روده است .

🍉اگر آب آن که در آن باقی ماند بعد آن بنوشد بهتر است وآن جهت مرطوب مزاجان وصاحبان بلغم وپیران مناسب نیست 😱مگر آنکه با شکر 🍙یا عسل اصلاح کنند وبرای گرم مزاجان اصلاح هم نشود مفید است😊

🍉بعضی میگویند📚 که آشامیدن آن با سکنجبین جهت یرقان ومواد صفراوی وادرار بول وشکستن سنگ کلیه نافع است .

🍉وبا شیر🍺 جهت⬅️ امراض سوداوی .

🍉وبا شیرخشت وامثال آن جهت ⬅️تب های گرم

🍉وهندوانه در مزاجی که صفرا بسیار غالب باشد از جهت لطافت مملو به صفرا میگردد مانند آب کدو.

⛔️ مضرطحال ومزاج سرد ❄️ومعده سرد .

⬅️ومصلح آن عسل 🍯وگلقند .

⬅️ودر سرد مزاج بدون مصلح تضعیف کننده وباعث درد مفاصل وامثال آن است .

🍉وتخم آن⬅️ سردوتر در دوم ودر جمیع افعال مانند تخم کدو است .
🍉وبا قوت مسکنه مواد مانند آن مقدار شربت آن تا پنج درم(درم:دانگ)وجهت اخراج سنگ وپایین آمدن غذا 🍲از معده مجرب است.

🍉 ومربای پوست هندوانه با شکر🍚 وعسل🍯 جهت وسواس ویبوست ودرد سینه و…
🍉🍉🍉🍀🍉🍉🍉🍀🍉🍉🍉🍀
👇👇👇
@makhzanoladviyah
⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال مجاز بوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی حرام است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.