پسته

پسته

🍃🍃♻️🍃🍃♻️🌺♻️🍃🍃♻️🍃🍃
@makhzanoladviyah
#پسته

👈پسته به کسر اول وسکون ثای اسم فارسی است 👈معرب آن فستق
🔹وبه سریانی : یستقی
🔹وبه یونانی : بساقیا وفستافیون
🔹وبه فرنگی : سباکه نامند
🔹وبه هندی: معروف به پسته است

🍃وآن میوه درختی است شبیه به درخت بطم که به فارسی سقز نامند.

🍃 وازآن کوچکتر وگردآلود بی خار ومدتی میماند ومیوه آن دراول نیسان پیدا میشود وبه ایلول ها ( دوازدهمین ماه سریانی) میرسد وبستانی وجبلی میباشد .

🍃🍃ومیوه بستانی بزرگتر از کوهی🌰 واز مطلق آن مرادمیوه آن است.

🍃 وبهترین میوه آن ⬅️، آن است که بزرگ دانه پوست آن نازک سفید وپوست خارج آن سبزمایل به کبودی ومغزآن سبزوچرب لذیذ باشد.👌💯

✅وآن رابه درخت سقز پیوند می نمایند وپیوندی آن بسیارخوب میشود .

🍃🍃وجفت آن مرادپوست رقیق بالای مغز آن است که زیر پوست سفت سفید است ودرخت آن یک سال میوه مغز دار ویک سال میوه بی مغز میدهد .

✅وبی مغز آن رابزغنج نامند وعنقریب📚 نوشته شده ومیوه آن مادام که درپوست سخت آن است مدتی می ماند .

🍃وچون پوست کنند واز پوست جدانمایندزودفاسد میگردد وآب لیمو🍋حافظ فسادآن است .

✅مزاج مغز آن⬅️ به قول شیخ الرئیس✍️ گرم درآخردوم ودرآن رطوبت .

🍃وگویند✍️گرم وتردردوم وگویند گرم وخشک درآن وبارطوبت فضلیه است.

🍃 ولهذا آن رازودکرم 🐛میخورد
🍃🍃وبه قول تمیمی ✍️: گرم وخشک دراول
🍃وگویند ✍️: که آن گرم زیاده ازجوز(گردو)وبادام.🌰.

✅ وطبع آن گرم درسوم وخشک دردوم است.

🍃 ودرجامع بغدادی نوشته که 📚درخت آن ‌🌳به جمیع اجزای آن گرم وخشک است .

🍃وگیلانی می نویسد✍️ که درطعم پسته شیرینی با زمختی اندک است .

@makhzanoladviyah

✅فلهذا درآن قبض وتحلیل وجلا وتنقیه است ودرآن خوشبو است فلهذا آن مقوی است. 💯

✅وگفته اند :✍️ که آن ⬅️نافع مغز 👌.

✅ومقوی آن وذهن 😇وخوشبو کننده بوی دهن👄

🍃🍃 وخاصه نافع ⬅️امراض سینه و ریه و…

🍃وشیخ درادویه قلبیه نوشته ✍️که آن راعطریت وقبض بالزوجت است .

✅وباشد که بدین جهت مفرح برای ❤️قلب بود.

✅وگویند✍️که درآن تقویت قلب💖 ونافع خفقان وقی ء وغثیان ومعض و..

🍃ومسمن بدن ومقوی معده وفم آن ازسایر جبوب زیاده خصوصا که با جفت آن یعنی پوست بالای مغز آن بخورند .

✅ومقوی باه وزیادکننده منی ورافع لاغری گرده ویرقان وطحال و…. .

🍃وشیخ می فرماید✍️ که غذابرای معده نیکواست وخصوصا شامی شبیه چلغوزه.

✅ ومفتح گرفتگی جگربه سبب تلخی وخوشبوی خود

🍃🍃وبه قول کازرونی : ✍️خصوصا چون با انجیر جید برناشتا بخورند.

✅وقایعی گفته :✍️ که نیافتم آن رادرمعده بسیارمضرت ونه منفعت .

🍃شیخ گوید : ✍️بلکه منع غثیان (تهوع)کند وانقلاب معده وتقویت فم معده میکند.

🍃وبه قول گیلانی :✍️ درمغزیات 🌰ماکول نافع ترازآن برای معده نیست .💯

✅واین وقتی است که چون با آن چیزی ازپوست بالای آن مغز بخورند .

🍃وخوردن آن نافع جهت ⬅️درد جگر رطوبی ومانع بخار معده …
join us👇👇👇
@makhzanoladviyah
⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال مجاز بوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی حرام است.‼️‼️‼️

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.