پنبه

پنبه

🔰بسم الله الرحمن الرحيم🔰
#پنبه
@makhzanoladviyah
💠🌟💠🌟💠🌟💠🌟

👈به عربی قطن وعهن (پشم گوسفند وشتر)وعطب(پنبه نرم شده)گویند
وتازه آنرا قوز(خمیده) وکهنه آنرا فضنیم وبه ترکی ماموق گفته شود.

👈نوع دوم آن درختی بزرگ به قدر درخت زردآلو وسیب است
گل آن سرخ وبزرگتر وپنبه آن بسیار نرم وبه هندی آن را ترمه(پارچه نفیس)گویند پنبه اش به کار بافتن نمی آید
👈پنبه تازه وسفید آن نرم است وکهنه اش خشن وضعیت وگرم وخشک در دوم
👈وبعضی تر گویند نزدیک به اعتدال
👈پنبه تازه لطیف است وگرمی آن زیاد وکهنه آن خشکی اش زیاد .
👈وبه سبب سوختن🔥خشکی وگرمی ولطافتش افزون گردد
✅گویند📕 گرم وخشک در اول وگل آن گرمتر است ولباس بافته شده از آن قوت دهنده وفرحبخش است .

✅حلاجی(پنبه زنی)کرده آن قوت دهنده وگرم کننده وخشک کننده بدن.

✅وعصبانیت مانند لرزش ،سستی،وبیحالی وامثال اینها نافع است .

✅وگویند 📕گرمی لباس پنبه ای از ابریشم نیز قویتر است.

✅از بین برنده فضولات بدن های سست ونافع مزاج های سرد وبخور آن نافع سرماخوردگی شدید.😷

✅ونفوخ(سوخته آن به صورت خشک که در بینی میدمند)آن از ❣️خون دماغ جلوگیری میکند …

@makhzanoladviyah
🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥
✅وبر جراحت(زخم ها)بپاشند از روان شدن خون
آن قسمت جلوگیری میکند.

✅وهمچنین ضماد پنبه سوخته🔥 که باز بین برنده ورافع بیماریهای پوستی.

✅(اگزماوخارش)ومانع تاول حاصل ازسوختگی است.

✅اگر آنرا بر دمل ها بچسبانند از بین میبرد ماده ای که داخل آن است وباعث پاکیزگی آن میشود … .

✅وخشک ونرم شده آن وپاشیدن بر جراحات وپر کردن کهنه آن در درون زخم های کهنه از بین برنده وقطع کننده گوشت های فاسد وپوسیده وعفونت کرده زائد آن قسمت است وبر قیله الماء
✅نیز مسکن واز برنده آن است اگر تکرار شود خصوصاً که بهتر است بر آن عضو اول زنجبیل وزرنباد(گیاهی است)را ساییده وبیخته خوب مالش دهند وبعد پنبه را نرم کرده ومدتی بر آن ببندند وباز نکنند طبق دستور .👆👆

✅پنبه ای که از دانه اش جدا شده وتازه است را کمی بکوبند وگرم کنند وبر برگ بید انجیر گرم کرده وپهن نمایند وبر ورم بیضه ببندند
@makhzanoladviyah
🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥
✅ وهمچنین تخم تازه را از پنبه جدا کرده بکوبند و… وآب به آن پاشیده گرم کنند وچون فتیله(پنبه تابیده شده)کنند گرمی وحرارت آن پنبه بر زگیل رسد واما به حد سوزانیدن نرسد تا سه روز بدین صورت داغ نمایند زگیل از بین میرود.

✅گل پنبه را گرفته از آن شربت درست میکنند و نوشیدن آن جهت کسی که در ابتدای جنون و وسواس وتپش قلب 💓 وحبس عادت ماهیانه موثر واقع میشود.

✅ و گفته اند که باعث شادی وحالتی نزدیک به مستی به شخص دست میدهد.

✅ضماد آن تنها ویا با برگ تازه آن برای تحلیل ورمها وبیماریهای پوستی وآبله وسوختگی نافع است .

✅برگ پنبه را اگر بکوبند وآب آنرا گرفته وبه قدر ربع رطل(واحدی برای وزن)مکرر وبه دفعات باعث حبس اسهال اطفال وبزرگسال میشود.

✅ضماد آن با روغن گل برای بیماری نقرس مفید است .

✅با برگ خرفه جهت دردهای مفاصل مفید است ونشستن در پخته شده ی برگ تازه آن واندکی هم از ریشه آن برای اختناق(انسداد-خفگی)رحم وتسکین درد آن نافع است
✅وخشک شده وبیخته آن قطع کننده ی خون جراحات است .

✅ضماد همه ی اجزای آن مقوی معده و….

✅اگر شاخه پنبه در گوش گذاشته شود وطرف دیگر آن را بسوزانند آبی💧 که در گوش 👂رفته باشد جذب میکند.
💠🌟💠🌟💠🌟💠🌟💠

join us⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب فقط با ذکر لینک جایز بوده ودر غیر اینصورت از لحاظ شرعی ناپسند است.👉👉👉

🔰بسم الله الرحمن الرحيم🔰
#پنبه_دانه
💠🌟💠🌟💠🌟💠🌟💠🌟
@makhzanoladviyah

👈به عربی دانه القطن وبه هندی بنوله گویند

👈بهترین آن بزرگ دانه ،پرمغز،وتازه آن است
گرم وتر در دوم ودارای رطوبت زیادی است

👈خوردن مغز بدون پوست آن در نهایت مطلوب است برای سینه وریه ونافع سرفه ونرم کننده سینه وشکم میباشد .

✅خوردن سه مثقال آن با کمی دارچین وشکر 🍚در سرد مزاجان وبا سکنجبین 🍷در گرم مزاجان مقوی ومحرک شهوت بوده واگر مغز آن را باآب پیاز بسایند وطلا سازند دمل ها را از بین میبرد .
❌مضرات❌
✅مقدار شربت ونوشیدن آن تا پنج مثقال مضر است.

✅ومصلح آن⏪ حمیره بنفشه میباشد وجایگزین آن⏪ تخم کنگر است .

✅چرب کردن به روغن آن جهت دفع سیاهی ها وخطهای پیشانی وخال های سفید وسیاه ودمل ها وآبسه ها و… که در چهره بوجودآمده اند مفید است. ونافع .
وخواص این به گفته اهل هند در بنوله خواهد آمد
💠🌟💠🌟💠🌟💠🌟💠🌟
join us👇👇👇
@makhzanoladviyah
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال مجاز است در غیر اینصورت حرام است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.