پیاز عنصل

پیاز عنصل

#پیاز_عنصل
🍑🍑🍑🍑🍑
@makhzanoladviyah

👈به عربی عنصلان وبصل العنصل، به یونانی اسقیل واسقال ،به رومی اقلیطون و
به فارسی⬅️پیاز دشتی و پیاز موش گویند

خواص:💢
پیاز موش به آن جهت گویند که ⬅️کشنده موش است ودر دردهای اعصاب وبیماری ریزش موی سرو…نافع.

♨️ لزج(چسبناک)میباشد به جهت جلا وتفتیح(گشایندگی) جذب کننده ی فضولات از عمق بدن است.
♨️مسهل اخلاط غلیظه مخصوصا بریان(تفت داده شده اش)کرده آن که با شش وزن آن نمک 🍚ومقداری روغن🍾 .. وامراض ذکر شده را نفع میبخشد.

♨️یکی دیگر از خواص آن این است اگر برگش بر زمین بیفتد وگرک برآن قیام کند(بایستد)لنگ میشود ویا گاهی هم میمیرد.
♨️طلای کم پخته شده اش با روغن زیتون وراتیانج(صمغ صنوبر)ثالیل را از ریشه بیرون آورد واز بین ببرد.

♨️به گفته شیخ ✍️:طلای آن با عسل 🍯مخلوطشده در بیماری:
ریزش مو نافع است وباعث رویش مومیشود ..
@makhzanoladviyah

💢✍️گیلانی گوید اگر غیر بریان کرده اش یانطرون(بوره ارمنی) ربع وزن آن کوبیده شود ودر پارچه ای بسته وموضع داءالثعلب (بیماری ریزش مو)را بدان چندان بمالند که خون آلود گردد

💢خوردن نه قیراط بریان کرده آن با آب عسل 🍯جهت بیماری جذام نافع است.

♨️واگر مغز آن را با سرکه بسایند ودرحمام بربهق(لکه پوستی در بدن){که به هیچ دارویی از بین نمیرود}مالیده شود در برطرف کردن آن نافع است وبه تجربه رسیده .

💢طلای آن خشک کننده زخم های خارجی است وخوردن آن برای زخمهای درونی مضر میباشد.

💢اگر در روغن آن موم زرد وکمی گوگرد ساییده شود ومخلوط گردد طلای آن برای جراحات شهدیه.

💢با زفت وحنا برای تاول وجوش سر اطفال نافع است.

♨️اگر آنرا ریزه ریزه کرده در روغن زنبق بجوشانند تانیم سوخته شود مالیدن این روغن جهت خشک وجامد شدن از سرمازدگی وهمچنین درد مفاصل ونقرس و.. نافع است.

✍️گیلانی نوشته:اگر پیاز عنصل را بریده ودر روغن زیتون بریان کنند تا وقتی که پیاز خشک شود واین روغن جهت جمود(جامد شدن وخشک شدن)خون در دست وپا👣نافع میباشد.
@makhzanoladviyah

♨️واگر باآن سیر نیز تفت داده شود نافع تر ومفیدتر می گرددو..

♨️روغنش نافع قوبا(هر نوع بیماری پوستی همراه باجراحت)است ونافع عرق النساء(دردی است از دردهای مفاصل وبیماری اعصاب که درکمربروز میکند)

♨️ریشه عنصل مسکن دردهای مفاصل سرد.

♨️خوردن یک مثقال بریان کرده اش به تنهایی یا باشراب یاعسل برای سرگیجه وسردرد ومالیخولیا و..نافع است.

💢ضماد ساییده شده آن⬅️ به تنهایی یا مخلوط با سرکه انگور 🍇ویا مشک برسر شخصی که فراموشی دارد مفید است.

💢همچنین ضمادش برساقین صاحب آن .
💢ضماد ساییده اش که درآتش گرم شودتاسوزش وگرمی آن کم گردد به تنهایی یا مخلوط بااندکی خطمی واندازه کمی افسنتین وصبر و.. .

♨️واما عنصل اندازه این مجموع گیاهان باشد که به سر شخص که نسیان وفراموشی دارد وهمچنین بر ساقین وران ها وزانوهایش بسته شود البته بعد از اینکار حجامت صورت گیرد که نافع میباشد.
join us👇👇
@makhzanoladviyah
‼️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز بوده در غیر اینصورت ازلحاظ شرعی حرام است.

ادامه👈 #پیاز_عنصل
🍑🍑🍑🍑🍑🍑
@makhzanoladviyah

💢اگر تنها یا با صعتر(پودنه کوهی)ومویزج(کشمش کوهی) ،برگ خردل یک دسته کوچک،همه را با هم ساییده یا روغن غار(برگ بو)در هاون کوبیده ومرهم درست کنند بر پاها وزانوها مالیده شود .

✍️به قول شیخ:خوردنش ناشتا باعث افزایش بینایی👁گردد.

💢چکاندن پخته شده اش در گوش 👂نافع سنگینی گوش است .

💢اگر باعسل 🍷کف گرفته (مصفا)خورده شودجهت آسم😷 وتنگی نفس وگرفتگی صدا.

وهمچنین سرفه مزمن وخشونت سینه نافع است.
💢اگر آب برگ آنرا باعسل 🍯به قوام درآورندوبلیسند سینه را از خلطهای لزج پاک میگرداند.

💢خوردن یک درم آن مفتح گرفتگی ریه است.

💢اگردوبیضه مرغ 🐓را در درون پیاز عنصل بریان کنند وبگذارند تابپزد وآن دوبیضه رابخورند اسهال خام ولزج می آورد ونافع

💢اگر پخته شده اش خورده شود برای دردمعده وبدی هضم وضعف معده ویرقان وسرفه مزمن و…

💢اگر ناشتا هرروز دوسه درم خورده شود طعام راهضم مینماید.

💢اگر عنصل را کوبیده وفشرده وبه آب💧 آن آرد کرسنه(دانه ای شبیه ماش باطعمی تلخ)را خمیر نمایند و..در درمان بیماری استسقاء(تشنگی زیادو ورم شکم)مفید است.
@makhzanoladviyah

💢اگر عنصل را به خمیر بعد گل بگیرند وزیر آتش🔥بپزندوقدری از

♨️پخته شده اش را با پیار وسیر ونمک از بین برنده کرم شکم.

💢اگر همراه با ریشه اش کوبیده شود قی آور قوی است.

💢اگر عنصل چهل روز خورده شود سختی طحال رانفع رساند
✅خواص تخم پیاز عنصل👇
💢اگر تخم آن ساییده گردد وبه عسل آمیخته شود جهت نرم کردن شکم مفید و..
💢همچنین تخم آن قولنج(دردهای شکمی)سخت راشفامیدهد که بدین صورت درست میشود👈👇

⬅️آن را ساییده وبا سرکه آغشته کرده وقرص درست میکنند به اندازه نخود.ویک قرص رادر میان انجیری که در عسل🍯 رقیق شده ویک روز خیسانده شده است نهاده وسپس میخورند در این صورت قولنج سخت را درمان میکند.

✍️گیلانی گوید:✅عنصل موافق همه ی امراض شکم میباشد به غیر از⛔️زخم ها وجراحات.

باید ناشتا خورده شود وکم کم مقدارش را زیاد کنند.
@makhzanoladviyah

💢اگر پنج درم از آنرا بابیست درم روغن زنبق بجوشانندتاپخته شود سپس صاف نموده واین روغن را بر کف پا بمالند وبعد از آن به خواب روند.. باعث نعوظ میشود.

💢خوردن عنصل با عسل لرزش کهنه بدون تب را رفع میکند وهمچنین ترک پاشنه …

💢خصوصامرهم آن با روغن زیتون وصمغ صنوبر پادزهر گزش حشرات است 🦂🕷🐝وتخم آن نیز پادزهر است.
💢بوییدن آن موش🐒 رامیکشد وهمچنین خوردنش.

💢ضمادپخته اش درسرکه جهت مارگزیدگی نافع است.
💢آویختن بر درخانه جانورانی مثل مار ومورچه🐜ومگس وشپش را فراری میدهد.

⛔️مضرات:مالیدن عنصل غیر بریان بربدن باعث زخم شدن میشود .⛔️
🔵ومصلح آن⬅️:طلای مردارسنگ است که به آب ساییده شده باشد .
✅اگر عنصل را کنار درخت انگور بکارند باعث اصلاح(برطرف کردن عیب)درخت میشود.

♨️وکاشتنش در پای درخت انار وبه مانع ریختن شکوفه🌳آن میشود.

💢مقدار خوردن شربت آن یک مثقال است وزیادیش مضر است وکشنده.⛔️
💢خصوصاغیر بریان کرده اش.واستعمالش جدای از سردمزاجان به صلاح نیست.
🔵ومصلح آن ⬅️نوشیدن شیر🍺است .

💢هر کس در خوردن شربتش زیاده روی کرده باشد باید با استفراغ کردن معده را پاکسازی کند.✅
♨️وهمچنین آشامیدن چیزهای سرد
وشورباهای(نوعی آش)چرب.مضر گرم مزاجان است.

🍑🍑🍑🍑🍑🍑
@makhzanoladviyah
‼️‼️کپی برداری ازمطالب کانال فقط با ذکرلینک کانال مجاز بوده درغیر اینصورت ازلحاظ شرعی حرام است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.