چرایته

چرایته

#چرایته
نام هندی :قصب الزریره و در سانسکریت چوب تلخ
💠نزد هندیان سرد وخشک وتیز وسبک
دافع خون و سرسام،تب،سرفه و تنگی نفس ،بلغم ،صفرا ،سوزش و ورم بدن ،تشنگی،جذام و امراض دستگاه تنفسی و رحم و دافع کرم است.
💠💠نوشیدن آن با برگ حنا ،هلیله سیاه و شاهتره هر یک ،یک درهم تا یک مثقال و فلفل سیاه یازده عدد نیم کوب را شب در آب گرم تر کرده ،صبح مالیده صاف کرده بادو درهم شکر مخلوط کرده و بمدت ۱۰تا۴۰روز متوالی انواع جرب ، قوبا(خارش سرخ وسیاه پوست) و مراحل اولیه جذام و…مجرب است و به همراه بسفایج و آفتیمون قویتر می شود.
💠قصب الزریره بیشتر در داروهای مصفای خون استفاده می شود.

🗣🗣join us👉👉👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.