چوب مسواک

چوب مسواک

#چوب_مسواک
@makhzanoladviyah
🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
👈 . اراک : به فتح اول و ثانی و الف و کاف و ایوارک و ابواراک فارسی #درخت شوره و #درخت #مسواک و چوج و به هندی پیلو و جال .

👈و #ثمر آن را پیل و به عربی بربر گویند و ان دشتی و کوهی می باشد دشتی آن درختی است شبیه به درخت انار و از آن بسیار بزرگ و برگ آن عریض و بلند و
راست و سبز و خرم و انبوه و چوب آن است و خزان نمی کند و خاردار و بی خار نیز میباشد .

🌺و گل آن مایل به سرخی و ثمر آن به قدر #نخود و خوشه دار مانند انگور لیکن خوشه ثمر آن کوچک به مقداری که در قبضه دست آید.
🌺 و در خامی اندک #تلخ و بسیار زمخت و سبز و بعد پختن بعضی سرخ و بعضی سفید و بعضی کبود میگردد و در آخر سیاه و با اندک شیرینی و تلخی و زمختی و تیزی.

🌺 و #تخم آن ریزه و سخت. و محل رویش آن اکثر بلاد اقلیم اول و دوم و صحراها و در بلاد هند و دکن و بنادر ایران میباشد.

🌺و مولف درختهای آن در بلاد مالوه هم مشاهده کرده و درخت کوهی آن کمتر از دشتی و با خارهای متفرق قلیل و خوشه ثمر آن بزرگتر از دشتی آن مقدار که در دو کف دست آید .

🌺و ثمر آن ریزه تر مثل عدس و بی تخم و به دستور در آخر سیاه و اندک شیرین و عفص (قبض)و با حرافت می باشد.

📕 و گویند در بعضی بلاد شیرین تر و بزرگتر و با تخم بسیار تلخ می شود و در بازار میفروشند و بعضی مردم آن را میخورند.

✅ #گرم در دوم و #خشک در اول و گویند سرد در دوم..

📕 و انطاکی::: #گرم در دوم و خشک در سوم.

📕 و حکیم مؤمن ::: #گرم در اول و #خشک در آخر دوم گفته.
📕و شیخ الرییس میفرماید که :::این درخت یابس الطبع (طبع خشک)است.
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
⚠️‼️⚠️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسنداست.

ادامه #چوب_مسواک (اراک)
@makhzanoladviyah
🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
🌺 در حرارت و برودت مثل معتدل و نیز به قولی بغدادی درخت آن خشک است.

🌺 و در آن #قبض و #تفتیح و #حرافت (گرمی)اندک است و #جالی و #محلل و ….

🌺و چون بدان ادویه خضاب بسرشند #موی را #سیاه گرداند.
🌺 و چون از ریشه آن مسواک سازند ازاله (برطرف کننده)چرک دندان و بخار و #تقویت و تشدید #لثه کند و بوی دهان👄 خوش نماید.

🌻 و رطوبت مرخیه لثه دور سازد. و به سبب #تجفیف و #تنقیه و #قبض خود .
🌻و ضماد برگ آن #محلل و مانع نزالات و ماشرا (ورم دموی صفرایی)و بسیار موذی و نافع #اورام حاره(گرم) و رمد(درد چشم) و جمره و #سوختگی آتش است .

🌻و چون برگ آن🍃🍃 پنج عدد سوده در پوست انار با روغن گل گرم کرده در #گوش مخالف #دندان #دردناک بچکانند درد آن را ساکن گرداند.👌
🌻و اگر به آن برگ گل آن کوفته در روغن #ایرسا بپزند و از آن سعوط سازند #درد #سر #مزمن تشویش ذهن رانفع دهد و #تقویت #سر نماید.
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
⚠️‼️⚠️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسنداست.

ادامه #چوب_مسواک (اراک)
@makhzanoladviyah
🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴

🌻 آن مقوی #مغز است خاصة و بعید نیست که از ادویه مقوی قلب ❤️و مفرح باشد به سبب عطریت آن.

🌻 و چون با سرکه پخته بر #طحال ضماد کنند درد آن را نافع بود. 👌

🌻و تعلیق بیخ(ریشه) آن #صرع صبیان(کودکان) را نفع بخشد .

🌻و چون برگ آن در سرکه پخته ضماد نمایند نافع بود و ضماد میوه آن پخته شده در روغن زیتون جهت تسکین دردها و تحلیل ورم #رحم و #بواسیر و سعفه(بیماری که باعث ریزش مو است وزخمی است در سر) مفید.
.

🌻ادرار #بول و تنقیه #مثانه کند و عسر بول(دشواری بول) دفع نماید.👌
🌻 و چون از گل آن به قدری که در سه انگشت آید بگیرند و بخورند اصلاح زخم های روده ا کند و جمیع احشا(اعضای باطنی) را قوی گرداند .👌
🌻و #تخم آن مقوی #معده و قابض شکم است.

و گویند⁉️
اکثار مسواک بوجود آورنده جوشش لهات (ملازه،زبان کوچکه)و شرب آن باعث سحج (بیماری که از خراش روده بهم رسد ،به سبب اسهال گرم سحج تولید شود) که
#مصلح آن #کتیرا مقدار از طبیخ آن تا نیم رطل و از ثمر آن یک مثقال و تا سه درم #بدل آن صندل.
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
⚠️‼️⚠️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسنداست.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.