چوب مسواک

چوب مسواک

#چوب مسواک
☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️
نام دیگر آن پیلو

🔴خواص ان
➖گرم
➖سبک
➖ملین
➖اشتها آور
➖دافع قی بعد از غذا
➖رافع باد گوله و بواسیر
➖ضد امراض طحال و فساد بادها
➖و ضد سنگ کلیه و مثانه و فساد خون
➖مولد صفرا و از جمله تب هااست .
➖میوه او تلخ ،مسهل و دافع فساد بلغم و صفرا و سوزش اعما و جذام و کرم شکم
🔺برگ پیلو با بول شتر سائیده و ضماد کرده ،نافع خنازیر است.
🔻پوست شاخ آن به قدر ۶ ماشه با ۷ عدد فلفل گرد ،در آب سائیده تا ۷ روز بنوشند دافع بواسیر است .
🔺بقول اهل هند پیلو(چوب مسواک) دافع هر ۳ خلط است
(چون هر ۳ خلط را چیزی خوب و اساسی است )
🔻 از آب جوشانده ان مزمزه کردن ،درد دندان را مفید
➖مقوی باه
➖گرم وتر
🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.