کبابه

کبابه

بسم الله الرحمن الرحیم

#کبابه
#کباب_چینی
@makhzanoladviyah
🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸

🔰به فتح کاف و بای موحده و الف و فتح بای موحده ثانی و هاء ، اسمی عربی هست .

🔻به یونانی بعضی قاقسنون گویند که آن دو نوع است : صغیر و کبیر
↩️صغیر آن را افلنجه گویند و ان مسطور شد .
↩️و نوع کبیر آن را به عربی حب العروس نیز گویند
🔺به یونانی مهیلیون
🔻به رومی فریغلیون
🔺به لاطینی کیوببس
🔻به انگریزی کیوبب
🔺و به هندی کباب چینی نامند .

↩️ از مطلق ان مراد این نوع است و⬇️
◀️ آن ثمر درختی است
🔻 از ملک چین و روم و به هند می اورند
🔺اندازه فلفل ،اما دم دار
🔺 شبیه به حب بلسان و مایل به تیرگی و سیاهی و
🔻 مغز ان سفید و خوشبو و تند طعم و
🔺 درخت ان شبیه به درخت مورد و

☑️ آنچه بعضی گفته اند📕 که آن ثمر مورد صحرایی است ، حقیقت ندارد .

🔰ابوحنیفه در کتاب النبات گفته :
🔹 گیاه آن شبیه به گیاه اس بری
🔸 برگ ان باریک تر از برگ ریحان
🔹 گل آن سفید مایل به زردی
🔸 تخم آن شبیه به تخم گشنیز الا بزرگ تر از آن و گلوله مانند غلطان
🔹چون بشکنند در داخل آن مغز سفید برآید

🔘در زمین های خشک و کم اب مثل سنگلاخ ها می روید
✅بهترین نوع آن تازه خوشبو تندمزه آن است که از چین آورند و
↩️بعد از آن رومی که بهتر از هندی است زیرا که هندی تلخ می باشد و
💥اثر آن تا دو سال باقی می ماند

🔰به قول شیخ الرئیس 📕گرم در دوم و خشک در سوم است .
⭕️و گفته اند📕 که در آن با حرارت 🔥، قوت مبرده(خنک کننده) است
و محلل(تحلیل برنده ) ملطف (لطیف کننده) .
@makhzanoladviyah
🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸

⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز بوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی ناپسند است.⚠️‼️⚠️
ادامه👈 #کبابه
@makhzanoladviyah
🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸

🔰مسیح ابن الحکم گفته 📕
⬅️ در آن دو قوت متضاده است از حرارت و برودت (سردی)و حرارت🔥 غالب بر آن است .

🔘 بسیار لطیف کننده و باز کننده است به خصوص برای گرفتگیهای کبد

🔰شیخ می فرماید :📚
آن مفتح لطیف به حدی است که به بدل شدن دارچینی نرسد و
⭕️آن برای سر درد کهنه 🤕مفید است و

✅چون هر روز به اب ریشه ترب تا یک هفته بخورند از سردرد و یرقان سلامتی یابد و

🔻جهت زخم های عفونی آنها نیکو است

🔺جویدن و نرم کردن آن در دهان ،👄 خوشبو کننده دهان و مقوی ریشه دندان و مفید برای زخم های بدبو دهان 👄و

🔻چون در دهان 👄بگیرند آواز را صاف کند
@makhzanoladviyah

✅صاف کردن آواز (صدا) و جلای حلق و رفع درد آن :
دو مثقال از ان را در آب💧 بجوشانند ، صاف کرده و با نبات🍚 بخورند .

🔹 دافع طپش قلب سرد💙
🔸مقوی معده بارد (سوء مزاج سرد) و اعضای باطنی
🔹برطرف کننده اسهال

🔹محلل(تحلیل برنده) بادها
🔸دفع کننده بیماریهای جگر و طحال
🔹مدر بول و حیض
🔸پاک کننده قروح(زخمها ، عفونتها) مجاری بول به ادرار
🔹حابس بی اختیاری ادرار و بول در فراش(زیادی ادرار) است .

🔰به قول شیخ :📚
💥قوی است در باز کردن سدد جگر

✅وحب العروس نامیده شده از این جهت که⏪ اگر با آب دهان👄 مخلوط کرده وبر آلت گذارند مفید برای نعوظ وافزایش لذت برای زن.

✅مفیدبرای درد حلق وحابس شکم(قبض کننده شکم)

✅درمان شرای بلغمی(بثورات پوست بلغمی)
دو دانگ ان با سکنجبین🍹 بخورند .

✍️ضماد آن با پیه حیوانات🐄🐑🐏
⬅️محلل(تحلیل برنده) ورمها و رفع کننده قروح(زخمها ، عفونتها) و خروج و شری بلغمی

✍️جهت درمان سوزاک
💥نافع و مجرب⬇️
↩️یک درم تا یک مثقال آن را خوب ساییده و به یک پیاله ماست تازه که زیاد ترش نباشد ، بیافزایند

↩️و همچنین تا ۳ یا ۵ روز غذا خشک بی نمک همراه ماست یا ماست چکیده بخورند .
↩️و صندل و گلاب بر مثانه بمالند
✅و اندکی مصطکی در اخر روز بخورند👇
جهت اصلاح ضرر آن

🔰صاحب منجح :✍️
#کبابه از داخل و خارج قابل استفاده هست .
⛔️مضر کلیه ⬅️مصلح آن کاکنج و بدل ان اسارون

و گویند
⛔️مضر مثانه ⬅️ مصلح ان مصطکی

💥و گویند مصدع (سردرد آور ) و
مصلح آن صندل و گلاب🍾

🔘 بدل ان دارچینی و قاقله و سنبل الطیب مطلقا (عموما ، بدون شرط برای مورد خاصی)و

💥بدل
✍️در درد حلق ↔️عاقرقرحا

ادویه جگر ↔️دار فلفل
join us:@makhzanoladviyah

🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال اگر با ذکر لینک کانال باشد از لحاظ شرعی اشکالی ندارد‼️

دسته بندی ها: مختلف

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.