کبد و طحال بزرگ

کبد و طحال بزرگ

🌹🌹کبد و طحال بزرگ🌹🌹

بیمار بانو 👩🏼

🖊🖊معاينه و بيان حال خود اظهار داشت: هشت سال است در اول بهار دچار كسالت و خستگى، بيحالى 😴و بى‏ ميلى بكار مى‏ شوم كه تا آخر پائيز دوام مى ‏يابد
طريق بروز بيمارى چنين است به كه هر بامداد يك عشر تب 🤒مى‏ آيد و تا عصر به نيم درجه مى‏ رسد كه با ضعف، بى‏ حالى و بيحسى و دردهاى بدن همراهست. مزاج نيز معمولا يبس است و طبيعتم سرد. اين تب و حالات مذكور گاه دو سه روز در هفته بروز مى‏ كند.
بيمار از بيماريهاى ارثى و اكتسابى چيزى بخاطر نداشت.

🌺🌺معاينه‏🌺🌺
در معاينه طحال قدرى بزرگ و كيسه صفرا حساس و كمى دردناك و كبد هم اندكى بزرگ بود. بيمار يبوست تشنجى داشت. تخليه كامل واقع نمى‏ شد. روده بزرگ ابتدائى حساس و از مدفوع آكنده بود.

📋📋📋درمان‏

✔️براى تخليه مزاج و دفع مدفوع از روده بزرگ ابتدائى، تنقيه از شكر سرخ ۱۲ ل، گل خطمى ۲ ل، گل پنيرك ۲ ل، تاجريزى ۴ ل، نمك طعام ۱ ل تجويز نمودم.☘️🌺🌿🌺🍀

✔️براى رفع گريپ نيز مرزنجوش ۱ ل و براى جلوگيرى از نوبه و رفع آن پوست بيد ۳ ل، ريشه كاسنى ۲ ل، بابونه ۱ ل و اصل السوس ۲ ل دادم كه توأما جوشانيده و بنوشد.

بيمار چند روز تنقيه بطور مرتب نمود و جوشانده‏ ها را خورد و بعدا هرچند گاه اقدام به تنقيه كرد ولى جوشانده‏ها را بيشتر روزها مصرف مى‏ نمود و سرانجام نتايج خوب و بهبودى زياد در حال خود احساس كرد.😊😊😊

♥️در تاريخ ۷/ ۲/ ۲۸ باز رجوع نمود. خيلى از دستورات راضى بود. اين‏بار تخم خربزه ۳ ل، تخم گرمك ۲ ل، تخم كدوى شيرين ۲ ل و تخم خيار ۲ ل دادم كه شيره كشيده ميل كند.
همچنين بسفايج ۳ ل، پوست بيد ۳ ل، ريشه كاسنى ۳ ل ريشه ايرسا ۲ ل و اصل السوس ۲ ل نيز دادم كه جوشانده و همه‏روزه ميل نمايد. شراب پوست كنكينا هم اضافه شد. دستور دادم‏

ديگر تنقيه نكند.

♥️در تاريخ ۱۹/ ۲/ ۲۸ بيمار به مطب آمد. اظهار داشت از عيد تاكنون فقط دوبار جزئى كسالتى به او عارض شده و دو سه عشر آخ تب🤒 آمده و زود برطرف گرديده است. آن سستى و بيمارى و گرفتگى ديگر نيست و مهمتر از همه آنكه مزاج لينت و تشنج تخفيف كلى يافته است.
ديگر عمل دفع همانند سابق تكه‏ تكه و دشوار انجام نمى‏گيرد.

دوباره پوست بيد ۳ ل، برگ اكاليپتوس ۱ ل، بابونه ۱ ل، بسفايج ۳ ل و ريشه ايرسا ۲ ل داده شد.

❗️دستور دادم همه‏ روزه اين مقدار را جوشانيده و بخورد. اگر توانست شراب پوست كنكينا هم بنوشد و شيره خنك‏ها را نيز گهگاه بخورد. با بكار بردن اين جوشانده كه ضد تشنج و عصبانيت بوده و ملين و دافع بلغم و سودا و عوارض قلبى و معالج نوبه مزمن است و با كمك شيره خنك سرانجام بيمارى اين خانم بهبود يافت.😃

همين بيمار چندى بعد معرف بيمار ديگرى شد. از احوال او جويا شدم ديگر شكايتى نداشت و بكلى خوب شده بود.😃😃😃

❣️❣️❣️ راز درمان (رساله اى در پزشكى سنتى و گياه درمانى)، ج‏۱، ص: ۲۴۸❣️❣️❣️

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.