کبوتر

کبوتر

#کبوتر
@makhzanoladviyah
🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊

🐦پرنده ای است مشهور به عربی صلصه و به فارسی کالوج نامند و بری و اهلی می باشد صحرایی آن اکثر یک رنگ خاکی مایل به سبزی و خانگی آن دارای رنگهای کثیر متفرقه و مجامعه و خوش رنگتر و خوش منظرتر میباشد.

✅ وآن #گرم در آخر دوم و #خشک در اول.
🐦 صحرایی آن ::گرمتر و خشکتر و #لطیف تر از خانگی و هر دو با #رطوبت فضلیه .

✅ گویند گوشت بچه آن تا وقتی که برای پرواز حرکت نکند گرم در دوم و در آن رطوبت فضلیه با حرارت ظاهر است و خصوصا اهلی آن که کثیرالرطوبت فضلیه است.
🐦بعضی گویند که لحم نواهض الحمام یعنی #گوشت کبوتر بچه ها که نزدیک پرواز رسیده باشند #گرم و تر با رطوبت فضلیه است و گویند معتدل در حرارت و تقویت و بعضی گرم تر و مرطوب تر از گوشت کبوتر دانسته اند .
✍️و به قول شیخ در گوشت کبوتر بچه غلظ است به سبب کثرت رطوبت فضلیه و نواهض در هضم سبک تر است به سبب تحلل رطوبتی که در آن از اول پیدایش بوده و این تحلل به سبب حرکت و پرواز است .

🐦سرگین کبوتر در حرارت و خشکی شدیدتر و تا درجه سوم میرسد و خصوصا از بری و #جالی و #مقرح و از محمرات است (دارویی که پوست تن سرخ کند) افاویه محسن لون.(داروی نیکو رنگ)

🐦 از خواص کبوتر آن است که هوای طیران آنها و نیز مجاورت آنها انسان را سبب امن از امراض #مغزی و #عصبانی و عفونی مانند #سکته و سبات (خواب سبک)و ام الصبیان( #صرع اطفال) و جمود (بی اشک)و #فالج و خدرو #طاعون.👌

✅ و برطرف کردن وحشت و فساد هوا است و لهذا اطبا مسکن کبوتر اھلی رادر خانہ خودها دوست داشته‌اند😍👌.
و گویند ✍️سکون صاحب چیچک(آبله) در جایی که کبوتران در آن باشند در زیریا بالا بالخاصیت مورث شفای آن است.
🐦 خوردن گوشت آن جهت #فالج و لقوه و رعشه و خدر و #استرخاو تولید خون صالح و رفع استسقای زقی و طبلی(استسقایی که با بیرون زدگی ناف و برآمدگی شکم باشد) و تسمینیت گرده (چاقی کلیه)و #باه و تولید #منی مفید.

🐦وچون سرگین آن را با آرد جو و قطران بسایند تامثل مرهم گردد و بر پارچه کتان مالیده بر موضع #برص بمالندو سه روز بگذارند، بعد از آن جداکنند و مکرر به عمل آرند به اذن الله تعالی صحت حاصل گردد..
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊
⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال مجازبوده وگرنه ازلحاظ شرعی ناپسند است.

ادامه #کبوتر
@makhzanoladviyah
🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊
🐦مالش پیه آن رافع خدشه (خراش چشم)و قرحه و سعفه(زخم سر) است.

✅ و ضماد سرگین آن با آرد جو محلل و ملین #اورام سخت.
✅ و با بذر کتان و سرکه محلل #خنازیر و با عسل و بذر کتان مفجر ورمهای سخت و دمامیل و ..
✅و همچنین اگر با آرد جو و سرکه و عسل بپزند تا آنکه مثل حریره گردد ضماد آن نافع.
✅ و چون با سرکه سرشته بر ثالیل (زگیل)و #گوشت_زاید طلا کنند ازاله آن نماید .👌

✅و طلای آن نافع سعفه (زخم سر)وقوبا (خشونت پوست بدن)ودردهای #مفاصل و اختلاط أن با ادويه محلله گدازنده اورام است و چون سرگین آن را به پارچه کتان بسته بسوزانند تا آنکه خاکستر گردد و باروغن زیتون آمیخته بر #سوختگی آتش طلا نمایند صحت بخشد 👌
✅و کماد آن(ضماد) با حرف (حب الرشاد،تخم تره تیزک)و خردل بر عضو رافع سردی آن است .

✅و چکانیدن خون آن گرماگرم التیام جراحت سر نماید و اگرچه استخوان رسیده باشد خصوصا با روغن گل.

✍️و به قول جالینوس، ضماد سرگین آن با حرف و خردل صداع کهنه(سردرد ) و شقیقه و دوار(سرگیجه) و درد پہلو و #مفاصل و #نقرس نافع.
✅ و چون سر آن رابا پر آن سوخته بسایند و بدان اکتحالی نمایند(سرمه کشند) جهت غشاوه و تاریکی چشم و #شب کوری نفع دهد
✅و زهره آن را چون در چشم 👁کشند جهت نزول آب و بیاض(سفیدی) و غشاوه نافع .
✅و چون خون آن در بینی چکانند و بر پیشانی طلا نمایند جهت قطع خون دماغ که از حجاب دماغ باشد و به دستور آشامیدن به قدر باقلا از خون خشک کرده آن نافع.

✅ و همچنین طلای سرگین سوخته آن بر اطراف بینی👃 جهت حبس خون دماغ بی عدیل 👌

✅و تخم آن بسیار گرم آشامیدن خام آن جهت رفع خشونت سینه و نیکویی رنگ رخسار مفید .

✅و چون اطفال 👶راباعسل بخورانند به زودی به سخن آید .
✅و خوردن سرگین آن از یک درم تا سه درم با عسل جهت استسقای بارد و با سکنجبین اگر در آن جا حرارت بود و همچنین طلای آن با سرکه جهت سعفه و اقسام استسقا نافع .
✅و به دستور طلای آن تنها بر شکم مستسقی(فرد دچار استسقا) و حقنه(تنقیه) سرگین کبوتر با آب گرم نافع قولنج و درد شکم .
✅و خوردن سه درم با دو درم دارچینی جهت شکستن #سنگ مجرب نوشته .
✅و به قولی بعضی خوردن یک درم سرگین کبوتر سرخ رنگ با سه درم دارچینی شکننده #سنگ است و همچنین.
✅ اگر کبوتر را بزر کتان بخورانند و سرگین آن بگیرند و به قدر کف دست
بخورند #سنگ را بشکند.
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊
⚠️‼️هرگونه کپی برداری ازمطالب کانال فقط باذکر لینک کانال مجاز بوده وگرنه ازلحاظ شرعی ناپستداست.

ادامه #کبوتر
@makhzanoladviyah
🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊
🐦گیلانی گویند ✍️خوردن کبوتر بچه در روغن کنجد بدون توابل (مصلحات)و نمک پخته تا آنکه نضج یابد جهت شکستن #سنگ گرده و #مثانه و اخراج آن در ساعت مفید.👌

✅ و چون سرگین آن را سوخته نمک آن بگیرند و با آب تر بخورانند #سنگ را بشکند و دفع کند.

🐦 نشستن در طبیخ سرگین کبوتر صحرایی نافع عسرالبول است.
🐦 گوشت کبوتر جهت کلیه صالح بود و #منی را زیاده کند و طلای پنج عدد تخم آن با پیه خوک یر قضیب جهت تحریک #باه به غایت موثر.👌

🐦طلای سرگین آن نافع #نقرس است و با سرکه مفید درد #مفاصل. 👌
🐦 چون سنگدان آن را تازه بر آورده و الایش داخل آن دور کرده ساییده بخورند جهت رفع سمیت گزیدگی #مار🐍 نافع .
✅و چون شکم کبوتر بچه زنده شکافته برگزیدگی #عقرب 🦂و افعی بندند نفع بین نماید.
🐦 خوردن گوشت کبوتر بر معده سبکتر سریع الهضم و مولد خلط صالح و مسکن التهاب آن است.
✅ الا مداومت آن مورث #برص و مولد خون مستعد برای عفونت لاسیما اهلی آن و صالح جهت سرد مزاج و غیر موافق برای گرم مزاج مگر به اصلاح به حصرم(غوره) و غیره مسطور گردد.
🐦 همچنین زیاده روی در خوردن کباب بچه کبوتر با ادویه حاره مورث #احتراق خون و حدوث #جذام است و به قول شیخ شت کبوتر بچه مهیج خوانیق (درد و ورم گلو)است الا مصوص آن (غذایش با ادویه و…)

✅و گوشت آن کثیر الفضول سریع العفونت است و شوربای آن جہت سرد مزاجان و کسی که درد شکم آن باشد نیکو است و بریان کرده آن ردی است و مداومت بریان کرده آن و خصوصا به افاویه (داروهای معطر)و سیر مؤدی به جذام و خصوصا در اطفال و امزجه حاره و کسی که کثرت استعمال شراب نماید و آن نافع درد کمر از اخلاط غلیظ و مفید خدر(سستی وبخواب رفتن عضو) و مقوی #باه و کلیه و مزید منی.
🐦 اگر با نخود و آب شبت(شوید) و نمک بپزند اخراج کرم نماید.

❌ و آن محدث خناق و مضر مغز و چشم و #مصلح آن سرکه و گشنیز و خاصیت کبوتر بچه اضرار به احشا است خصوصا بریان کرده آن و اصلاح آن خوردن شربت به ساده و آب انار به شحم آن بعد تناول آن است و اکثار تناول گوشت کبوتر صحرایی و اهلی مضرگرم مزاجان و مصدع و
❌محرق خون و #مصلح آن پختن آن با آب غوره و گشنیز یا سرکه و خوردن کاسنی و مغز خیار تازه بعد تناول آن است و به قول هندیان گوشت او روشنی بخش و دافع باد و رگت
پت و کف(سیاهی) و فزاینده مغز استخوان.
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊
⚠️‼️هرگونه کپی برداری ازمطالب کانال فقط باذکر لینک کانال مجاز بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسنداست.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.