کدو

کدو

#کدو (کدو)

به عربی قرع گویند.
میوه ی گیاهی است که ان را یقطین گویند به کمک درختی که در مجاورش است یا بر زمین و نیز دیوار پهن میشود برگ و شاخه های ان بزرگ تر و قوی تر و خشن تر از خیار است.
و ریشه ی ان دراز و باریک و کمی شیرین است
کدو ۲⃣نوع دارد:شیرین وتلخ.

شیرین ان اقسام مختلفی دارد۱⃣
بلند تا به دو متر میرسد و زیاد هم دیده شده قطر ان حدود یک وجب و به فارسی خیار کدو یا کدو سبز که میوه ی ان کوچک و بار با گل میدهد و گل به شاخه گیاه میچسبد و گل ان شبیه به سرنا است

۲⃣نوع دیگر بزرگ و صراحی شکل که از ان تنبور میسازند

۳⃣نوع دیگر مدور کمی بزرگ پوست ان در خامی سبز و بعد از رسیدن زرد مایل به سرخی و مغز ان سرخ رنگ طعم ان شیرین که به فارسی کدو مکه گویند

۴⃣نوع دیگربسیار پهن و نوعی شکم دارد که پایین ترین نوع ان بزرگ و بهترین نوعش کوچک ان است.
🔰بهترین نوع کدو⬅️ سفید نازک تازه شیرین که ریشه دار نیست و متوسط است و با اب شیرین ابیاری شود.
🔰مزاج ان ⬅️مطلق سرد و تر در دوم است.
📕ابن سینا فرماید :خوردن پخته ی ان قلیل الغذا(غذاییت کمی دارد) سریع الهضم است پس اگر قبل از هضم به هر دلیلی فاسد نگردد و از ان خلط ردی تولید نشود در معده فاسد میگردد .
به علت مخلوط شدن با اخلاط دیگر .
✨و همچنین ارزش غذایی ان مثل خربزه و زرد الو است که این هر دو تبدیل به همان خلط ردی در معده میشوند .

✨و خلط تولید شده از اینها اندک است مگر انکه روی چیزی خورده شود که بر او غالب شود .
✨اگر با {به} در طبخ مخلوط شود خلط تولید شده از ان عالی . برای صفراوی مزاجان است 👌
و همچنین با اب غوره و اب انار ولیکن ضرر ان به روده زیاد است.🔁.

📕شارح کازرونی در این باره گوید:باید ان را با ادویه خشک و گیاهان گرم مزاج بپزند و با عسل شیرین کنند تا ضرر ان کم شود.
📕ابن سینا فرماید: از خواص کدو این است که از ان غذای هم جنس چیزی که با ان باشد پیدا شود اگر با چیز تند و تیز مانند خردل باشد تولید کننده خلط گرم.

✨ با چیز نمکین تولیدکننده خلط شور .

✨با گس مزه ها تولیدکننده خلط قابض پس با هر چیزی تبدیل به خلط مناسب ان میشود.
✨کدو مسکن تشنگی و گرمی کبد وافسردگی صفراوی.

✨ و دفع کننده ی فضولات گرم است به سبب لزج بودنش ولیکن موجب سستی و رخوت معده و روده میشود پس غذایی خوب برای دموی ها و صفراویها است.

⬅️اگر ان را با خرمای نارس و انار یا سماق بپزند برای صفراوی مزاجان نفع دارد.

⬅️و خوردن ان رطوبت بدن را زیاد میکند و نافع بیخوابی و جوش های بدن و زیاد کننده ی منی است اما در سرد مزاجان تولید نفخ و باد میکند.

📕ابن سینا فرماید :کدو نافع ورمهای مغزی و سردرد و هذیان است.

✨ و ریختن و مالیدن و چکاندن اب ان با روغن گل نافع سرسام و درد گوش است.

✨ و ضماد سابیده ی ان برپیشانی اطفال و بزرگ سال جهت ورم های گرم و سردرد گرم است دافع خشکی مغز و اگر برچشم نهند ورم گرم چشم را نفع بخشد.

⏮شستن سر با اب ان و اشامیدن و چکانیدن اب ان در بینی باعث تسکین سردرد گرم و خواباندن صاحبان سرسام میشود.

✨چکانیدن اب کدوی بسیار کوچک که هنوز گل ان نیفتاده باشد در خمیر بگذارند و زیر اتش بریان کنند و در چشم بریزند دفع زردی حاصل از یرقان میشود و جهت چشم درد نیز نافع است.👌

✨اشامیدن اب پخته ی ان با تمر هندی و شکر جهت تسکین حرارت سر و وسواس و جنون و چشم دردی که از بخارات معده باشد نافع است.

📕شیخ فرمایند: سعوط اب پخته ی پوست خشک ان تنها یا با روغن گل جهت درد دندان و قرقره و مزه مزه ی ان جهت درد گلو نافع است.

✨خوردن اش پخته ی ان با کشک و جو و ماش پوست کنده و یا پخته ی ان در روغن بادام جهت درد سینه و سرفه گرم .
✨و خوردن سویق ان خصوصا شسته شده ی ان با اب مفید برای سرفه و درد سر و حرارت ناشی از غذا و نافع افسردگی صفراوی و سوداوی و همچنین سویق ان حابس شکم و مسکن عطش است.
✨نوشیدن اب پخته و فشرده ان به اندازه ی یک سوم یک من با کمی عسل و کمی بوره ی ارمنی ملین #شکم و #مسهل مناسبی است.
✨ و همچنین اب کدو با شکر #ملین #شکم است و با مغز فلوس و ترنجبین و خمیر بنفشه #مسهل صفرا .
✨و با تمر هندی و شکر مسهل صفرای سوخته و پاک کننده ی #معده و #کلیه.

✨ و نیز اب ان در خمیر گرفته و دورش گل گرفته و پخته شود به اندازه ی نیم رطل با ده درم شکر و یا هر شیرین کننده ی مناسبی جهت تسکین حرارت #معده و #کبد و #قلب است.
📕شیخ فرماید :پختن کدو با سرکه جهت #تب های صفراوی و باعث خارج شدت گرما از معده و گوشت میشود و نیز همراه با ماش و نخود و روغن بادام جهت #سرفه و تر کردن دماغ خوب است.
✨اشامیدن شوربای کدو با جوجه مرغ پخته و یا با مغز تخم ان جهت رفع #غش و #تب گرم و رفع سموم و اخلاط بی نظیر است.
✨خوردن پوست خشک ان جهت #بواسیر و سیلان خون از اندام بالایی بدن نافع است.
📕گیلانی گوید: کدو برای بلغمیان مناسب نیست مگر انکه بریان کنند با روغن زیتون و فلفل و سداب وخردل و کرفس و پودینه ویا بعد از خوردن ان نوشیدنی گرم مزاج میل کنند.
⏮پختن و رنده شده ی ان با ماست که کدو ماست گویند اگر با خردل و سیر و فلفل و نمک و پودینه همراه شود موافق سرد مزاجان وگرم مزاجان نیز بدون نمک و پودینه مصرف کنند.

📕شیخ فرماید: کدو مضر معده مخصوصا معده ی جوانان و برای افت ان به معده دوایی نیست مگر قی کردن.
و به جای ان میتوان هندوانه و مربای ان را که نوعی حلوا میشود با شکر و یا عسل درست کرد و خورد.

✨ و این معتدل ترین مربا و مقوی #مغز و مولد #خون صالح و دافع #امراض سوداوی است به شرط انکه در معده بلغم زیادی نباشد وگرنه تبدیل به ان میشود.
📕گیلانی گوید: پاشیدن پوست خشک و سوخته ان جهت قطع سیلان خون از جراحت و و رفع اکله زخم ها و زخم الت نافع.
و با روغن یا کره گاوی جهت #سوختگی اتش و با سرکه جهت #برص و نیز مغز ان مخلوط با ارد جو جهت #سوختگی نافع است.

✨اگر سر کدو را بریده در وسط ان براده ی اهن پر کنند و دوباره سرش را گذاشته و چهل روز بماند بعد اب ان را گرفته و با حنا خمیر کنند و به مو رنگ کنند رنگی نیکو شود.
❌کدو مضر مثانه ❌
️و بدل ان کتیرا است.

✨مغز تخم کدو سرد دردوم وتر در اول .
️ وبا قوت مسکنه اخلاط متحرکه و #چاق کننده بدن وجهت رفع #خشونت #سینه ومرطوب شدن آن ونفث الدم(خون ظاهرشده) ازریه و #سرفه گرم وتشنگی وتب های گرم و#زخم امعا(دل جگر روده) و #مثانه بوجود آمده از خلط حاد.
ولاغری کلیه و سوزش #بول وبند آمدن بول که سبب آن گرمی وخشکی باشد نافع است.👌
✨وروغن تخم آن جهت رفع خشکی #مغز و #بیخوابی وتبعات های گرم نافع است.👌

✅روغن کدو
اب تازه گوشت و #مغز داخل ان را گرفته با ربع وزنش روغن کنجد یا بنفشه و بادام در دیگ نهاده بپزند تا اب ان بخار شود و روغن بماند مانند روغن بنفشه و نیلوفر سرد و تر و رطوبت رسان دماغ و رفع کننده ی خشکی و خواب اور است و در این امر بی نظیر است.👌👌
نوشیدن مالیدن سعوط کردن (چرب کردن روغن مغز تخم کدوی شیرین با دم الاخوین(صمغ درختی که سرخ رنگ است معروف به خون سیاوشان)نرم سابیده جهت زخم های سر و بدن اطفال #زخم #دهان و #گوش و مذاکیر(الت)بسیار مجرب است.
️شربت تخم ان از سه درم تا هفت مثقال است .
️و بدل ان مغز تخم هندوانه و خیارین(نوعی سبزه بهاری که برگ های ان مثل تره است)میباشد.

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.