کرفس

کرفس

@makhzanoladviyah

🌿🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀

#کرفس قسمت اول

☘️معرب از کرفس فارسی است. یا کرسب فارسی.
☘️به یونانی کرفسا.
☘️به هندی اجمود نامند.
☘️کرفس بستانی وکوهی وصخری ونبطی ومائی مختلف است.

☘️🍃☘️ مراد بستانی آن است که برگ آن مایل به گردی ،شاخه هایش باریک ،وتخم آن ریزه تر وتیره رنگ وتند ملایم.
☘️بعد از آن تخم آن وقوت آن تادوسال باقی میماند وریشه اش تاسه سال.

☘️☘️مزاج⬅️گرم وخشک در اول دوم.
🍃روفس گفته✍️که کرفس بستانی مرطوب است وریشه اش اتفاقا خشک است.
🍃گیلانی گوید✍️که قوت ریشه آن وشاخه آن وتخم آن گرم در درجه دوم است . وباعث باز شدن سدد میشود وبدین جهت باعث ادرار بول وخون حیض میشود .
🍃رحم را از امتلا(پرشدگی)ماده پاک میگرداند.
🍃مفتح(بازگشا)ومحلل(حل کننده) 🍃معرق(عرق آور)ومسکن دردها است ضماد آن به تنهایی یا باعسل🍯
🍃محلل ورمها
🍃با روغن گل وسرکه به مدت یک هفته جهت خارش
🍃همچنین مالش برگ آن در حمام از بین برنده خارش وبا نشادرجهت زگیل ورفع آثار آن و درداروهای درد چشم استفاده میشود .
🍃با آرد جو برای تحلیل ورم چشم👁نافع است.
🍃ضماد آن با نان مسکن ورمهای گرم پستان والتهاب معده است .
🍃آشامیدنش جهت تنگی نفس ودرد پهلو وفواق امتلایی(پرشدگی)وسردی احشا ورفع استفراغ وخراشیدگی پوست وشکم درد نافع است.

☘️🍃☘️اشتها آور است.
🍃محلل واز بین برنده نفخ وبادها.
🍃کمک کننده حمل داروی مسهله است.
🍃وباز کننده سده جگر وطحال ومدر بول وحیض وخارج شدن جنین است.
🍃مفید در پاکسازی کلیه ومثانه ورحم.
🍃همچنین جهت شکستن سنگ مثانه ورفع حصبه ولرزه تب بلغمی مفید است. خصوصاً اگر با آب برگ رازیانه مرطوب گردد وتخمش در این مورد قویتر عمل میکند.
🍃جهت درداستخوان سرین وعرق النسا ونقرس ودرد کمر و بیشتر امراض سرد بلغمی مفید است.

شیخ وگیلانی گویند✍️✍️آن نافع کبدومعده سرد وطحال ومزاجهای سرد است ومصلحش⬅️خوردن چیزی محلل نفخ مثل زیره وانیسون است.

🍃اصلاحش برای افراد گرم مزاج ⬅️این است که سرکه در غذا یی که با آن درست میکنند افزوده شود که سریع الانحدار وقابل هضم نیست.
بعضی گفته اند✍️ که همه اقسام آن نافع معده است .
@makhzanoladviyah

🍃🍃نافع است برای کسی که قی واستفراغ گرفته (در اوایل)
🍃چون آنرا کوفته وبا عسل بخورند بینظیر است جهت بیماری قرمزی پلک چشم👁وسرازیر شدن آب از چشم.واگر بدون عسل هم جویده شود وبخورند نیز مفید است.

🍃نوشیدن آب کرفس جوش داده وصاف نموده همراه با شکر نافع تشنگی از بلغم شور که در معده وامعا تولید شده میباشد.ومسکن درد آن است.
🍃تخم وبرگ آن مسهل نیست بلکه ریشه آن اسهال آور است. وآن نیروی دارو را به مثانه میرساند
🍃برطرف کننده ضرر داروی مسهله که((باعث درد وخراش پوست وکرب{غم واندوه}))است میشود.وضرر دارو را که موجب این بیماریها میشود از بین میبرد. ودر این مورد بسیار نافع است✅
ادامه دارد..

‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.
🗣🗣join us:👉

@makhzanoladviyah

@makhzanoladviyah

🌿🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀

#کرفس قسمت دوم

🍃آشامیدن آب آن همراه با آب انار🍷وشکر برای سموم خورده شده وآشامیدن پخته برگ وریشه اش برای داروی کشنده وگزیدن حشرات ومرداسنگ وپخته کرفس با عدس واستفراغ نمودن بعد از نوشیدن سم پاک کننده است

✅ خوردن کرفس قبل از گزیدن عقرب ومار و….وهمچنین بعد از آن باعث سرعت تاثیر سم است در بدن وتدبیری ندارد.
🍃☘️🍃کرفس مبخر (بخارکننده) و محرک بیماری صرع گرم مزاجان وکمی عقل است

🍃مضر⛔️زن حامله وشیرده است به جهت آنکه محرک شهوت میباشد .
🍃گیلانی✍️گفته به علت گرم کردن معده در آن حرارت بخار حار دخانی ایجاد میشود.به این جهت آن اکثراً سردرد میآورد وصرع را تحریک میکند.برای اینکه بخارات که از معده متصاعد میشود به مغز میروند غلیظ میشوند ومستحیل به باد میگردند واز آن صرع ایجاد میشود ونیز خوردنش به سرعت صرع را به هیجان میآورد به علت رقیق کردن خلطها وصعود آنها به سوی سر.

🍃✅اگر فرد حامله بخورد ودر خوردنش زیاده روی کند بچه اش دچار صرع 😱میشودویا دیوانه ودارای زخم ها وآبله عفونی می شود.
و🍃همچنین پرهیز برای زن شیرده هم لازم است لیکن کمتر از زن حامله و
مصلح آن⬅️کاهو است وبدل آن ⬅️رازیانه میباشد.
گویند ✍️مصلح آن ⬅️گلقند ومصطکی وتخم آن در ضرر قویتر است.
گویند✍️تازه آن نفاخ ومصلح آن⬅️ انیسون است

وگویند✍️تعلیق(آویختن)ریشه اش در گردن مسکن درد دندان است برای همین ریز شده اش وریشه وبرگ آن در عسل پرورده که آنرا مخلل نمایند.✅ مقوی معده و مسکن تهوع ومفتح سدد و مقوی احشا ومحرک اشتها به غذا است وموافق افراد گرم مزاج میباشد.

🍀🍃🍀تخم کرفس بستانی⬅️گرم وخشک در آخر دوم ودر تفتیح(بازکنندگی)قویتر از سایر اجزایش است.

@makhzanoladviyah

هضم کننده غذا وجذب کننده فضولات از معده ورحم است وجهت استسقا(تشنگی زیاد)وپاکسازی کبد وگرم کردن آن ومسکن درد پهلو ،گرم کننده معده ومفتح سدد جگر نافع فواق(بادی که از معده بر آید)امتلایی(پر شده) ومدر بول وحیض میباشد.

شریف گوید✍️چون تخم کرفس ساییده وبا قند هم وزن آن آمیخته شود وبا روغن گاو چرب شود واز این مجموع سه درم تا سه روز خورده شود باه(قوه شهوانی)رازیاد میکند.ونوشیدن وضمادش نافع است ودر سایر منافع مانند ریشه آن مضر ریه است ومصلح آن⬅️حماما میباشد.

✅تخم کاسنی بوجود آورنده سحج(خراشیدن وپوست باز کردن)است ومصلح آن⬅️کتیرا میباشدوبدل آن⬅️ نانخواه(شبیه زنیان،سیاهدانه)وزیره است وگویند تخم کرفس رومی می باشد.

به قول گیلانی ✍️تخم آن قی آور وباعث تهوع ودل بهم خوردگی میشود مگر آنکه آنرا بحوشانند
💎نافع است جهت⬅️تقویت معده وتحریک اشتها ودفع دشواری بول
🍃🍃اگر نیم مثقالش را با نیم مثقال نانخواه بنوشند برای تقویت معده ورفع بادها نافع است.
🍃تخم کرفس را در داروهای فردی که صرع دارد نباید داخل کرد چون مضر است⛔️

وگیلانی گفته✍️به علت شدت تفتیح جاذب فضولات گرم به سوی معده ورحم میباشد.
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.
🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.