کشمش

کشمش

🍇🌞🍇🌞🍇🌞🍇🌞
#کشمش
#مویز_بی_دانه

👈مویز بی دانه اسم فارسی.
👈معرب آن قشمش

🍇نوعی از انگور است کوچک،مدور ، مایل با اندک طول ولطیف وشیرین ترین انواع آن است.

🍇ومویز رسیده آن نیز بسیار شیرین ولطیف تر وبهتر از سایر انواع مویزهاست.

🍇نیم رس وغوره آن ⬅️که غوره کشمش نامند چاشنی دار میباشد.

🍇واین از برای زیر طعام گذاشتن🍲ودر شکم مرغ وطیور🐔دیگر نهادن بسیار موافق ولذیذ.

وگویند✍️که آن ⬅️سیاه، سرخ ،سبز،سفید،وزرد میباشد.

🍇بهترین آن:سبز شیرین بالیده بزرگ دانه تازه آن است.که انگور🍇عسکری سازند.

🍇وزبون ترین آن⬅️سیاه ،گرم در دوم وخشک در اول.

🍇وگویند✍️گرم زیاده آن ⬅️سیاه است بعد سرخ بعد سبز بعد زرد وبعد سفید.

🍇وبا قوت مسهله ،ودر خروج سهل تر از مویز مبهی(دارویی که بر قوت باه بیفزاید) و..

🍇نقوع(آنچه از قسم ادویه ومیوه در آب ترکنند)با آب مطبوخ آن که با فانیذ (قندسپید)🍚 قوام آورده باشند جهت↘️
@makhzanoladviyah

🍇سرفه وتنقیه مواد سینه و.

🍇وچون از کشمش سبز سفید دانه بزرگ آن در گلاب🍾به شب🌚خیس کنند وصبح 🌞آنرا خورده وگلاب رابنوشند خفقان وضعف قلب❤️رانفع کند .

🍇ضماد آن⬅️با زعفران💥وزرده ی تخم مرغ وعصفر(گیاهی است)جهت انفجار دمل و…

🍇وچون آنرا با صبر ساییده بر سر بمالند جهت دفع کچلی🙆‍♂یعنی سعفه(ایجاد زخم در سر وریزش مو)سر مجرب نوشته.

🍇ودر سایر امراض مانند مویز دانه برآورده است.

🍇واکثار آن❌محرق (سوزاننده)خون❣️.

🍇مگر مزاج سرد وبلغمی راکه نافع ایشان است

🍇ومصلح آن⬅️مصلح مویز است.

🍇🌞🍇🌞🍇🌞🍇🌞🍇
👇👇👇
@makhzanoladviyah

⚠️‼️کپی برداری از مطالب کانال اگر با ذکر لینک کانال باشد بلامانع بوده و از لحاظ شرعی اشکالی ندارد

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.