کشوث(افتیمون تقلبی)

کشوث(افتیمون تقلبی)

# کشوث(افتیمون تقلبی)

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
جز ادویه خیلی قوی در باز کردن سنگریزه ها و انسداد های کبدی است

🚏🚏🚏🚏🚏🚏
♣️گرمی آن بیشتر از سردی آن است چون تلخی آن بیشتر از زمختی آن است.
♣️یک خشک کننده است

♣️مقوی گوارش

♣️تا سه سال قوت آن می ماند.

🔔مزاج:گرم در اول اول و خشک در آخر دوم هست.
♣️دابغ)پاک کننده ( معده

♣️فضولات رقیق را از عروق دفع می کند.مقوی فم معده ،
مقوی جگر و طحال ؛مفتح سدد آنها و احشا و گرده و کیسه صفرا.
چون ضعیف هست به حد حرارتی نمی رسد که ماده ای جذب کند.
🔱〽️🔱〽️🔱〽️🔱〽️
♣️و چون ضعیف است مفرح هم نیست.

♣️چرک پاک کن از شکم
ملین ؛محلل ریاح و اورام مدر بول و حیض و شیر و عرق و جهت تنقیه رحم نافع و
چون با سرکه خورده شود درد ها را ساکن می کند.

♣️حمول )مثل فرزجه(بریان آن ضد خون ریزی رحم.
⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
آب کشوث مضر ریه است.

join us :👇👇👇👇

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.