کف دریا

کف دریا

@makhzanoladviyah

#کف دریا:

✅معرفی :کف دریا به عربی زبدالبحر و قتمین
به یونانی فرنیون
به رومی قلومس
به اندی سمندرپهن

❄️ماده ای است که از ترکیب اجزای لطیف هوا واجزای زمینی کثیف با رطوبت دریا که با خوردن امواج با کناره های دریا تشکیل میشود.

🕸 ماده ایست که پنج نوع دارد
نوع اول ؛شبیه به اسفنج و پهن و زرد کم رنگ با بویی مثل بوی ماهی ودر سواحل یافت میشود.

نوع دوم؛شبیه به ناخنک چشم مایل به سفید بسیار حفره دار وتوخالی وبوی آن شبیه به بوی خزه دریایی

سوم؛دودی ارغوانی رنگ به دلیل شکل آن شبیه به کرم

چهارم؛شبیه به به پشم چرک آلود با حفره ها و سوراخ های زیاد و سفید رنگ مایل به زردی و و به آن قینون می گویند.

پنجم سفید و سبک و ظاهر آن ملموس ودرون آن خشن و بوی تند شبیه به سنگ پا. این مدل از همه قوی تر و حادتر است.در جزیره ای از یونان به نام سعوسبون پیدامیشود.بهترین آن است که رنگ ان سرخ مایل به زرد شبیه به مدل پنجم به سبب حرارت.

🌷صاحب مخزن میگوید یک نوع از کف دریا دیده میشود که سفید بسیار ضخیم به اندازه یه انگشت و کمی بیشتر .بی بو و کمی شور.واجزای آن پرده پرده وکمی سخت در میان پرده ها جسمی نرم از قبیل سفید آب و چیزی آهکی شده ومنجمد بر پشت آناز قبیل پوست چیزی سیاه رنگ و وسط پوست ان در طول گره دارد.و شبیه فقرات پشت است که به ان کف دریا گویند.

🌻کف دریا کف نیست بلکه استخوان بالای پشت حیوانی دریایی که در دریای ایران و اطراف آن پیدامیشود که به اندازه یک وجب و در زیر شکم پوست آن نرم ودر درون آن آبی بسیار غلیظ رنگ که بعضی آن را با قدری صمغ ترکیب کرده به جای مداد از آن استفاده میکنند.

🌸اگر حیوان در ساحل افتاده باشد به مرور گوشت و پوست آن تحلیل و زایل میگردد مردم آن را برمیدارند و به آن کف دریا میگویند.

🍄اگر ماهی گیران آن راصید کرده استخوان پشت آن را دور میریزند . آن شبیه به روده حیوان به طول یک ذرع میباشد و دم آن کوچک و گوشت لزج و بالای استخوان پوست نازک.

🌙شیخ الرییس در مفردات قانون میگوید که بوی آن شبیه بوی مشک زهک است.

✅طبع: طبع آن گرم وخشک در سوم. وبعضی میگوید سفید آن گرم در سوم و خشک در دوم

@makhzanoladviyah

✅افعال و خواص :شیخ میگوید پاک کننده لکه و چرک و روشن کننده پوست و محرق(سوزاننده) است و گویند مقرح(داروی جذب کننده رطوبتها و مواد فاسدو زخم کننده)است، خصوصا نوع پنجم آن که پوست را مقشر(کندن پوست) گردانیده و در آن نفوذ کرده تا حدی که انرا زخمی می کند
💠نوع سوم لطیفتر از بقیه است.و قسم چهارم به آن نزدیک است.نوع سوم آن دافع دالثعلب است وقتی که آن رابسوزانند وبا سرکه انگور ترکیب کنند بر داالثعلب طلا کنندواگر بانمک و شراب قرمز ترکیب کرده و طلا نمایند موی در آن قسمت می رویاند.و به طور طبیعی برای موبری از آن استفاده می شود.

✅همه انواع ان بخصوص نوع اول و دوم برای شستشوی بدن وپاک کردن سطوح بدن و برص و روشن کننده پوست وپاک کننده از چرکهاست.این دونوع آن در داروهای بثورات لبنی ،کک و مک ،لکه های پوستی سیاه و سفید،قوبا،برص ، جرب و بهق وبخصوص پوسته پوسته شدن پوست ،داخل می گردد.و بقیه انواع ان برای موبری استفاده می شود.
✅نوع صاف آن جهت اورام مسماریه نافع است. میگویند ضماد آن با موم و روغن گل جهت آبله وجهت زخمها و خنازیر و سایر انواع بیماریهای پوستی نافع است .
💎 طلای آن با سرکه بر بدن جهت لاغر کردن بدن و آب کردن گوشت از مجربات است.و طلای آن با اندکی فلفل سیاه جهت ورمهای سردسست و بادی و استسقاءنافع است.

✅اکتحال نوع سوم ودودی و به قولی نوع سفید آن جلا دهنده چشم و از بین برنده سفیدی چشم است و برای خارش جرب پلک چشم بسیار خوب است. و برای بیماریهای چشم مفید است
✅وترکیب آن با ادویه مناسب جهت از ریشه برکندن قروح قرنیه وخارش پلک است.

✅مالیدن نوع صاف ان برای جلای دندان نافع است بخصوص سوخته آن که خاصیت سفید کنندگی بیشتری دارد و اگر آنرا بسوزانند و با هم وزن ان با مرجان سوخته مخلوط کنندو به دندان بمالند سفید کنندگی آن بیشتر خواهد بود.
✅گویند که آن قاطع استفراغ و دل بهم خوردگی و هاضم اغذیه است.
💎 آشامیدن نوع گلی آن جهت درد طحال ،کلیه و مثانه و استسقا کیسه صفرا مفید بوده نافع بند آمدگی ادرار و مدر آن ،مدر حیض؛ خارج کننده شن و سنگ از کلیه و مثانه است.

✅مضر سر وحواس و مصلح آن کتیرا و روغن مغز تخم کدو
✅مضر برای آواز و صدا،ریه و مصلح آن لعابها و صمغها و یا بوره ارمنی ست.

💎شسته ان گرمی کمتری دارد و لطیف تر وجالی تر از است و برای داءالثعلب و کلف بهتر است.
🔥🔥روش سوزاندن ان :آنرا در کوزه گلی نو کرده و سر آنرا بسته و با گل حکمت بگیرند و در تنور گرم بگذارند و بعد سرد شدن بیرون آورده و استفاده کنند .

⚠️‼️⚠️هرگونه کپی برداریاز مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع است و گرنه از لحاظ شرعی امری ناپسند است.
🗣🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.