کلم (کرنب)

کلم (کرنب)

🌻🌻🌻🌻
🌻🌻🌻
🌻🌻
🌻
#کرنب :
#کلم:

💥معرب از کرم فارسی است
💥 به فارسی کلم
💥به اصفهانی قمریت
💥به عربی بقلة الانصار
💥به هندی کرم کله گویند

🍀 نباتی است و انواع می باشد از بستانی و بری و بحری و کرنب الماء و بستانی از اقسام بسیار است
🍀 قنبیط یعنی کرنب شامی قسمی از بستانی است و که حال به ان نمی پردازیم و همچنین نوع بری و بحری
🍀 نوعی معروف از بستانی آن ریشه ای شبیه به چقندر دارد و پوست آن خشن و سبز رنگ و برگ آن عریض و سطبرتر(سفت تر) از برگ چقندر و رنگ آن سبز اغبر (سبز تیره) و تخم ان ریزه مدور سرخ تیره و این را به یونانی قرنیانمارس نامند از اقسام کرنب نبطی است

🍀نوعی دیگر آن ، ریشه ای شبیه به شلغم دارد و اندک مفرطح(سر پهن) در طول و رنگ آن سفید و پوست آن چندان خشونت ندارد و جرم مغز آن نازک و بی ریشه و برگ آن شبیه به برگ قسم اول و از آن کوچک تر

🍀 قسمی دیگر میباشد که از بیخ آن برگها می روید فی الجمله شبیه به برگ قسم اول و برگهای بیرون آن از آن کمتر و اندرونی(داخلی) کوچکتر و در وسط آن از بیخ آن ساقه های کوتاه نازک به قدر دو سه انگشت روییده و بر سر آنها برجستگی های سفیدو ….

🍀🍀🍀و بالجمله اقسام آن از شامی و همدانی و
🍀 از مطلق آن مراد بستانی است
🍀 #بهترین اقسام آن نازک بی ریشه تازه آن است
🍀 اقسام بستانی آن مرکب القوی و گرم در اول و خشک در دوم و گویند در سوم و گویند برگ آن #گرم و #خشک در دوم
🍀شیخ نوشته که بیض(سفید) آن ارطب(دارای رطوبت بیشتر) از برگ آن است .
🍀شارح کازرونی می نویسد که در این عبارت تساهل است یعنی یبوست بیض بیخ سفید متخلخل کمتر از یبوست (خشکی)برگ است و در رومی آن ارضیت کم و در کحل ها داخل و خوردن آن مورث ظلمت بصر (باعث کاهش دید)است

💯 چون با سرکه پخته بنوشند خواص آن قوی گردد و آن مسخن محلل و به قول شیخ #منضج و #ملین است و #مجفف خصوصا چون طبخ دهند آب اول آن را بریزند یعنی آب آن ملین است و جرم آن مجفف و آن را خاصیت است در #تسکین اوجاع (دردها)
💯 غذاییت آن اندک و از غذا عدسی ارطب و خون آن ردی (فاسد)

💯مهرا پختن (خوب پختن)آن قابض و رافع خمار و ارتعاش( #رعشه، لرز) و منوم( #خواب آور) و #مقوی(تقویت کننده) و مضعف بصر(باعث ضعف بینایی) است با وجود آنکه در اکحال میدافتد و آن مضر چشم یابس مزاج (خشک مزاج) است و چشم رطب مزاج (مزاج رطوبی) ضرر نکند بلکه آن را نفع کند و گویند چون کرنب بستانی به تکرار بخورند ضعف بصر(ضعف چشم) و ارتعاش(رعشه) را نفع کند
سعوط عصاره آن (چکاندن عصاره ان در بینی) ،منقی دماغ(پاک کننده #مغز) است

💯 بالخاصیت مجفف زبان

💯جویدن آن خشک کننده زبان از لعاب سایل (روان)«است.

🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah

⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه ازلحاظ شرعی ناپسند است.

ادامه #کرنب
#کلم

💯 چون با ماکیان فربه بپزند غذای نافع #نزلات در #سینه و سرفه باشد و خوردن آن صاف کننده آواز و رافع #گرفتگی آن و درد #طحال

💯لیسیدن مخلوط آن به عسل و غرغره به عصاره آن و یا جوشانده آن با روغن کنجد رافع خناق ( #دیفتری)
💯 ریشه کرنب را چون بسوزند و خاکستر آن به عسل آمیخته بلیسند جهت #خناق عارضی از ورم لوزتین و سقوط لهات(افتادگی کام) نفع کند .👌
💯خوردن آن ردی به معده است و گویند دیرهضم و نفاخ خصوصا آنچه در تابستان روییده باشد❌
💯شیخ میفرماید که بیضه آن یعنی بیخ آن بطیء الهضم (دیرهضم)
به قول گیلانی قلب کرنب( #وسط کلم) #بهتر برای معده از سایر اجزا آن است
💯 مملح آن با آب و نمک ردی تر(بدتر) و چون با طبیخ برگ آن ادویه استسقا (داروی #استسقا)مخلوط کنند و طلا نمایند (به صورت رقیق بمالند)منفعت آنها قوی گرداند و ازاله علت نماید (بیماری را بر طرف می کند)
💯 خوردن برگ تازه آن با سرکه رافع #ورم طحال و چون آب افشرده هر روز یک او قیه (حدود ۷ مثقال) بنوشند درد طحالی را ببرد و…
💯 خوردن آن با گوشت مفید یرقان است و با ایرسا و نطرون مسهل شکم و آشامیدن آب مطبوخ آن #مدربول و #حیض
💯 آشامیدن خاکستر ریشه آن #سنگ کلیه و #مثانه را بشکند
💯 جمله اقسام کرنب باه (نیروی #جنسی)را زیاده کند و منی افزاید
💯شرب (نوشیدن )و حمول عصیر آن (استفاده واژینال عصاره آن) با آرد شیلم(آرد نوعی گندم به نام چچم یا گندم دیوانه) ، مدر حیض و قاتل بچه زنده و…

💯ضماد برگ آن و نطول با آب جوشانده آن نافع درد #مفاصل و با آرد حلبه و قدری سرکه مفید #نقرس و مفاصل و نافع درد #زانو و #کمر

💯 برگ کرنب بری یا بستانی نرم کوفته تنها و یا با آرد جو #محلل اورام گرم و سرد بلغمی و در آخر حمره(ورمی از جنس طاعون که به ان سرخ باد می گویند که ورم حار صفراوی محض است) و شری ( #مخملک) و #سرطان
💯 با نمک جهت نار فارسی (نوعی بیماری پوستی)
💯با زاج و سرکه جهت # و #جرب (اگزما)
💯 با سفیدی بیضه مرغ جهت #سوختگی آتش و جرب متقرح
💯 با سرکه و حلبه جهت #زخمهای عمیق و منع انتشار آنها
💯 به دستور ،ضماد آن و کثرت خوردن آن مولد سودا و دم عکر (تیرگی و رسوب خون )است خصوصا بزرگ بیخ سفید متخلخل مگر آنکه چون با گوشت فربه بپزند اصلاح ضرر آن نماید

🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah

⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه ازلحاظ شرعی ناپسند است.

ادامه #کلم
‼️ باید که از آن اجتناب نمایند مستعدین امراض #سوداوی ❌خصوصا صاحبان #مالیخولیا و سرطان وداء الفیل و دوالی(واریس) و بواسیر❌

‼️موافق گرم مزاجان نیست

‼️گویند مبخر (مولد بخارات) و مصرف زیاد آن باعث دیدن خوابهای پریشان میشود😨

💯 #تخم آن #گرم و خشک در اول و #مبهی(مقوی جنسی) و کشنده #کرم معده
💯از بزور(تخم های ) زیاد کننده #منی است
💯چون آن را کوفته با سه وزن آن شکر سفید آمیخته بخورند و چون از آن #فرزجه سازند و زن آن را بردارد بچه را در شکم هلاک کند و #حمول(استفاده واژینال) آن بعد جماع، ازبین برنده ی #منی است

💯چون ان را دو مثقال با آب ترمس بخورند #کرم شکم را می کشدو ادرار بول و حیض نماید .
💯طلای آن رفع کلف ( #لک صورت ، #کک و مک) و نمش(یک نوع بیماری پوستی) کند
💯تخم کرنب بستانی، مقاوم جمیع سموم هوام ذی سموم است و آن را ساییده بر جای #گزیدگی پاشیدن نافع
💯تخم کرنب مصری از جمله اجزای تریاقات سموم(ضد #سم) است

♦️مقدار شربت آن دو مثقال و گویند مقدار مستعمل آن یک درم است ♦️ #مضر ریه و #مصلح آن عسل

🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah

⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه ازلحاظ شرعی ناپسند است.
🌻
🌻🌻
🌻🌻🌻
🌻🌻🌻🌻

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.