کندش

کندش

کندش
✨به ضم کاف و به هندی چوک نامند.
✨این دوا در صحرا می روید و بیخ آن کوچک و بلند و ایستاده است.
✨ظاهر آن سیاه و باطن آن زرد.
✨گویند داخل آن سفید مایل به زردی است
✨ این ادویه از ادویه جات سمیه مادر عمار بن یاسر است و به تنهایی #مفرح و شادی آور است.
✨درخت آن شبیه کنگر است و برگ آن شوینده و تند بو است.
✨برای #سرطان مفید و تا ۲۰ سال دوام دارد.
✨تیره ای از این گیاه بهتر است که بوی تند و در اطراف ساری میروید.
✨طبعش ⬅️گرم و خشک و با قوت.

⬅️ و گویند گرم در آخر سوم_خشک در سوم تا چهارم
✨جالی(پاک کننده)

✨مقرح(تولید جراحت)

✨لذاع(سوزاننده)

✨قاطع بلغم(برنده بلغم) ومره سودا
✨ پاک کننده #برص (پیسی) ، بهق(خال و نقطه سیاه)
✨#معطس(عطسه آور)
✨قوی و محرق (سوزاننده) خون و بلغم

✨چون سوده(ساییده شده) و خرفه به آن اضافه کنند و بیمار #فلجی تنقیه دماغ کند بهبود یابد
✨مصروعین(بیمار #صرعی و غشی ) را به هوش آورد و چون ساییده و با عسل مخلوط کنند سعوط (عطسه آور است).
#کندش (قسمت دوم )

✨اگر با روغن بنفشه مخلوط کنند محلل و دفع کننده #بادها و زائدات #بینی و هر چه بین غضروف های بینی است.

✨ برطرف کننده بد بویی #بینی

✨صاف کننده #صدا

✨دفع کننده دردهای سرد و رطوبی است.
✨کشتن #کرم و انگل در بدن
✨در درمان #عطسه های سرد و کلفت و زخیم و امراض دماغی تر و سرد و باید در فصل سرما مصرف شوند.
‼️در فصل گرما اجتناب شود.

✨اگر یک تا چهار دانگ آن را کوبیده و الک کرده با زرده تخم مرغ بریان کنند و بخورند بسیار برای #استفراغ و سختی #تنفس نافع است.

،#مسهل،محلل(حل کننده) سختی #طحال است.
✨جالینوس آن را باعث خروج بلغم از معده دانسته و باعث خروج بلغم لزج (چسبنده) از #مفاصل است.
✨مدر بول
‼️ مخرج جنین و شیاف آن باعث #سقط جنین مجرب است.
✨در #شکستن #سنگ قوی و گرم کننده اعضای داخلی بدن است.
✨شرب ریشه گیاه جهت سنگ #مثانه و تنقیه سودا مفید است.

✨ضماد ان با عسل جلا دهنده،از بین برنده #لک و #پیسی میباشد.
✨ضماد آن با روغن زیتون جهت رویش #موی سر میباشد.
✨این گیاه درمان #تشنج،اختلال عقل و درد شدید #معده است.
🔺کندش دراز عود العطاس است.
🔺کندش اسم هندی سکبینج است.

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.