کچوله (اذاراقی)

کچوله (اذاراقی)

🌳🍃🌳🍃🌳🍃🌳🍃
@makhzanoladviyah
#کچوله (اذاراقی)

👈عربی»»»»خانق الکلب
👈فارسی»»» فلس ماهی
👈انگریزی»»»نگس وامینکا
👈هندی »»»کچله

🌳تخمی است مدور و پهن بسیار سخت و تلخ و برگ.

🌳 درخت ان مثل برگ لبلاب کبیر که ان را به یونانی قسیوس می نامند .
🌳و از ان نرم تر و تیز اطراف و بوی خفیف ناخوشایند و بسیار بدبو و چون به دست بمالند رطوبت لزج زرد رنگ از ان بر اید و شاخه های دراز باریک که به دشواری کوفته شود

🌳 و در اندرون غلاف ان تخم سفت. ⬅️و این بسیار گرم است .

⬅️و گویند در اخر سوم گرم و خشک و در ان شدت قوی سمیه است و سم حیوانات دم دار و .. .

🌳و برای خوردن نمی دهند مگر بعد از بر طرف کردن شدت حدت ان .

🌳و گویند نوشیدن ان بعد اصلاح ان تبدیل مزاج. سرد فاسد »»»به سوی مزاج گرم نیکو می کند .

⬅️اصلاح ان به گذاشتن و پختن سرگین گاو به مدت یک شبانه روز و بعد شستن ان به اب نیم گرم و…
@makhzanoladviyah

⬅️و به دستور گذاشتن ان در شیر بعد از ان برداشته و مقدار کم. از ان به تنهایی یا با ادویه دیگر مصرف کرده
🌳صاحب مصطفوی می نویسد :📝
✅که ان بالخاصیت تبدیل کننده مزاج بسیار سرد به مزاج طبیعی..

✅جهت فالج و درد کمر و .. مفید هست .

✅چون بر روی ورم ها گذاشته و طلا نمایند تحلیل و ..به سرعت نماید .
✅چون کوفته ان با پیه و ارد سرشته و نان پخته و به سگ🐈 و گرگ و روباه پلنگ بخورانند. ان ها را میکشد.

🚫مشوش ذهن و مسکر است
✅مصلحش شکر و ادویه خوشبو
🚰قدر شربتش از یک دانگ تا دو دانگ است .

⛔️یک مثقال ان کشنده. وکسی که بدون اصلاح. خورده باشد باید که قی کند و شیر تازه 🍺و روغن بادام 🍾 مکرر نوشد و بعد شوربای ماکیان چرب و لعابات به روغن بادام بدهند.
🌳🍃🌳🍃🌳🍃🌳🍃
@makhzanoladviyah
⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکرلینک کانال مجاز بوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی حرام است.‼️‼️‼️

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.