گاوزبان

گاوزبان

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
@makhzanoladviyah
#گاوزبان

🌸گاوزبان: به ضم کاف فارسی وسکون واو وفتح زاء معجمه وبای موحده وسکون نون اسم فارسی است.

🔺به عربی : لسان الثور
🔺وبه یونانی : فوغلمی وبو غلیض
🔺به رومی : بوقلیس
🔺وبه لاطینی : بکلورم
🔺وبه هندی : کاته مانده
📕وصاحب مخزن هندی آن سنگاهولی نوشته وحق این است که این غیر آن است .

🌸وآن گیاهی است دراز برگ مثل مرو(مرزنجوش) وشبیه به زبان گاو خشن ملمس (درلمس ) ومزغب (پرزدار) به نقطه های سفید وضخیم وشاخه های آن باریک ودرشت مانند پای ملخ وسبز مایل به زردی وبقدریک ذراع ( نیم متر) وبزرگترنیز پهن شده بروی زمین وبهاری است.

🌷 وتازه آن سبز مایل به زردی وکهنه آن مایل آن به سیاهی وهرچند کهنه تر گردد وسیاه تر شود وگل لاجوردی رنگ وازگل انار کوچکتروطولانی وتخم آن مدر( بازکننده )وبا خشونت وخاکستر رنگ .

🌷واندک لعابی ومحل رویش آن اکثر شهرهای به خصوص گیلان که درآنجا بسیارخوب میشودو…

🔺وشیخ الرئیس نوشته📕 که گاوزبان موجود دراین شهر یعنی عراق عجم وآنچه اطبا آن رابه سبب مشابهت با گاوزبان به کاربرند پس اکثر آن ازدوقسم است.

🌷 مرو(مرزنجوش) است وگاوزبان نیست

🔺ودرگاوزبان قوت خاصیت نزدیک به طبیعت ازاعتدال جمع شده است ودرآن این منفعت نیست .

🔺ابو حنیفه دینوری گفته 📕که آن گیاهی با ساقه ضخیم است که برگ آن پهن شده بروی زمین وخشن مثل زبان گاو است و…

🌷وعافقی نوشته📕 که قومی گمان کرده که این گاوزبان است ونیست چنین واین گیاهی است که مردم آنرا اذان الثور( مرکب ازگیاهی که آنرا لسان الثور فارسی گاوزبان ) ونیز کحلاء ( چشم سرمه گون ) نامند.

🌷 وفرق میان این وگاوزبان آن است که برگ این عریض وباریک میباشد وچون خشک شودمتشنج ورقیق ( لرزان ونرم ) میگردد به خلاف برگ گاوزبان وبوی برگ این مثل بوی خیار میباشد
⬅️ بهرآنکه طبیعت این مایل سردی ورطوبت است.

🌷ونافع قلاع ( خشکی آب دهان ) وامراض دهان👄
🌷وصاحب جامع نوشته 📕که این گیاه رابه افریقیه (آفریقا)ابوشنا نامند.
@makhzanoladviyah

🌷 دربرگ آن لزجی ظاهر بیشترازگاوزبان شامی است که هنگام تازگی آن میباشد .

🌷وسوید کازرونی درشرح قانون گوید :✍️ که این دوایی است که دراین زمان بدل گاوزبان استعمال میکنند ودرآذربایجان آن راگاوزبان شیرین گویند وقبل ازاین زمان بدل گاوزبان برگ خس الحمار( خاشاک خر) استعمال میکردند وآن مرو ( مرزنجوش ) است.

🌷 ولهذا نوع موصوف را گاوزبان شیرین می گویند از روی بلندی ازبرگ خاشاک خر که پیش ازاین زمان به کارمیبرد.

🌷 ودربرگ این هردو دوا چیزی از تفریح ( نشاط وشادی ) نیست لیکن دربرگ قسم اول شیرین درنهایت ولزجی نافع سرفه خشک است ولیکن درگل سیاه آن خوشبو مسکن قلب❤️ ودرآن نشاط وشادی است.

🌷 وازاین گل باشکرسفید 🍚گلقند میسازند وآن راگل شکرگاوزبانی می گویند.💯

🌷جهت امراض سینه مفید ومقوی قلب❤️ وروح ونافع امراض سوداوی است .
📚وصاحب تحفه می نویسد✍️ قسمی راکه دراصفهان وبعضی شهر گاوزبان میدانند آن مرماخور( مرزنجوش ) است وگل آن لاجوردی وکوچک وگرد میباشد بالجمله بهترین آن گاوزبان تازه است که برگ آن سبز مایل به زردی وکلفت درشت
📚وازگیلان وخراسان آورند وقوت آن تاهفت سال باقی ماند.

⬅️تازه آن گرم وتر دراول

🔺وبه قول شیخ✍️✍️ قریب از معتدل درگرمی ومایل به گرمای اندک ورطوبت آن درآخر اول وخشک آنرا رطوبت کمتر ومایل به یبوست

📚وگویند معتدل درگرمی ورطوبت وگویند سرد تادوم دراول

join us:👇👇👇
@makhzanoladviyah
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

⚠️هرگونه کپی برداری ازمطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز است در غیر اینصورت از لحاظ شرعی ناپسند است.⚠️‼️⚠️

ادامه👈 #گاوزبان
@makhzanoladviyah
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

📚وشیخ الرئیس درادویه قلبیه نوشته✍️ که گاوزبان گرم وتر دراول است.

✅ خاصیت آن درتفریح وشادی قلب ❤️وتقویت آن به نهایت عظیم است و..

📚وابن سهل بغدادی گفته✍️ که درجمیع اجزای این حشیشه (قنب هندی) مقوی قلب❤️ وروح است .

✅خصوصا گل آن نافع وحشت وامراض سودااست بالجمله آن مفرح ومقوی ارواح وگرمی غریزی واعضای ریسیه و.

🌷 ونافع ثپش دل💗 وترس 😨وامراض سوداوی .

🌷 وزایل کننده اعراض آنها است وزایل کننده خشونت قلب 💗وحلق وسینه می نماید .

📕وگیلانی گوید ✍️که آن مسهل یکباره ونرم کننده طبیعت وفرود آورنده سودا

🌷وخاصیت آن ⬅️اسهال صفرا وخلط بوجودآمده از سوختن صفرا است.
📕وشیخ مینویسد ✍️که آن نیکو است جهت وحشت وتپش.
🌷 ونوشیدن آن با داروهای پخته شده ی مناسب جهت سرسام وبرسام ( سردرد ودردسینه ) ومالیخولیا ودیوانگی ونیکویی حواس ورنگ رخسار وشادی.

🌷 ورفع خشونت دوطرف ریه نمناک وسینه وسرفه.

🌷وتنگی نفس ودرد گلو وسینه وشش و، .. .
@makhzanoladviyah

🌷وپخته آن با نبات ویا با شکر🍚 وتنگی نفس .

🌷وپاشیدن سوخته آن دردهان👄 جهت خشکی دهان اطفال وتسکین سوزش دهان وسستی ریشه دندان وبه دستور غیرسوخته آن ولیکن ازسوخته ضعیفتر.

❌ مضر طحال.❌
⬅️ مصلح آن صندل سفید

📕وبه قول صاحب منجح ✍️
❌مضر معده.❌
⬅️ ومصلح آن سماق مقدار شربت ازجرم آن ازدودرم ( ۱۲ دانگ) تا پنج درم ( ۳۰ دانگ) ودرپخته آن گل سرخ🌺 یا ریباس ویا نیم وزن آن ابریشم وبا سنبل وربع آن پوست ترنج.

📚وگویند ✍️بدل آن⬅️ بادرنجبویه وکاسنی است.

🌷وعرق گاوزبان 💦جهت امراض سوداوی و، وسواس وتپش دل سوداوی مفیداست ودرسایر افعال ضعیف تر ازجرم وپخته آن است وبعضی قویتر گفته اند.

📚وگیلانی گوید✍️ که نفع آن جهت وسواس سوداوی به تجربه رسیده

🌷گاوزهرج : معرب گاوزهر است وآن را حجر البقر ( سنگ گاو) مذکور شده .
🔺کاوکشک : اسم شبرم ( گیاه شیره دار) است
🔺گاوکوهی : گوزن است
کاول : کراث الکرم ( تره کوهی ) است.
📚 وگویند که کراث جبلی ( تره کوهی ) است .
🌸🌸🌸🌸🌸🌸
join us:👇👇👇
@makhzanoladviyah
‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکرلینک کانال بلامانع بوده در غیر اینصورت ازلحاظ شرعی حرام است.⚠️‼️⚠️

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.