گندم

گندم

🌾✨🌾✨🌾✨🌾✨🌾
@makzanoladviyah
#گندم
🌾گندم : اسم لوه( گیاهے ڪه براے بخور استفاده شود).

🌾گندم : به فتح ڪاف فارسے وسڪون نون وضم دال مهمله وسڪون میم اسم فارسے است .
🌾به عربے :بر وقمح وحنطه
🌾وبه یونانے : وفیرے وفعدوس وخوروس
🌾وبه ترڪے : بوقده ☺️
🌾وبه هندے : گیهون نامند .
🌾 نیمڪوب وپوست ڪنده وتفت داده آنرا به عربے : دشیش وبرغل
🌾وبه فارسے : برغول گویند واز حبوبات مشهوردرماڪوله یڪے از شهرهاے گلپایگان است .
🌾 و #بهترین آن به قول شیخ : ڪمے سخت وڪمے نرم وبزرگ وچاق وتازه و براق میان سرخ وسفید است .👌
👲به گفته شارح گیلانے : رنگ گیاه آن مایل به سرخے وزردے و بدون اینڪه بوے بد داشته باشید وسالم وبے عیب براے خوردن

🌾ودرجاے دیگرگفته شده:✍️ سفید مایل به زردے است ‌.وگندم سیاه را براے خوردن نمیشود استفاده ڪرد .❌

🌾و #مزاج آن : #گرم دراول ومعتدل درترے و #خشکے وتازه خشک نشده آن در دوم تر.

✍️ وگویند #حرارت و #رطوبت گندم مثل حرارت ورطوبت #انسان است .👌
🌾وچون #جوییده شود وبر روے #بدن نهند #حرارت آن دردوم باشد.

و #سویق آن مایل به #خشڪے وآن #نیڪوترین حبوبات استفاده شده در زمان صحت وسلامتے است .👌

و #بهترین غذا براے انسان سالم و تولیدے انرژے زیادے میڪند و #چاق ڪننده است ولیڪن براے بیمارانے ڪه دچار #گرفتگے #عروق و #روده هستند مضر است .❌

🌾 #طبعش بدون چسبندگے در هنگام استفاده از آن واما نشاسته سرد وترچسبنده است .

🌾و #آردگندم صاف ڪننده #چهره است .

🌾وآرد ونشاسته آن با #زعفران دواے #لڪه است.👌

🌾 ودرصورتے ڪه گندم خام ویا پخته آن ڪه سابیده نشده را بخورند #ڪرم شڪم بوجود مے آورد وگندم ساییده شده وپاشیدن آن بروے جاے #گازگرفتگے #سگ_هار نافع است .
@makhzanoladviyah
🌾✨🌾✨🌾✨🌾✨🌾
⚠️‼️⚠️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است.

ادامه👈 #گندم
@makhzanoladviyah
🌾✨🌾✨🌾✨🌾✨🌾

👳‍♀ورازے گفته است ڪه:✍️ ڪه گندم موافق ترین حبوبات است براے درست ڪردن #نان وبراے #نرمے وملایمت بدن انسان.

واگر #خام بخورند تولید #ڪرم درشڪم ڪند وپخته آن بهتراست .
👳‍♀وبقراط گفته است ڪه :✍️ آرد ساییده آن #گرمتر باشد چون حرارت زیادے دارد به جهت #ساییدن آن .
👲ودیسقوریدوس گوید : ✍️ڪه اگر آرد گندم را با عصاره ریشه آن با دستمال به سر ببندند مفید است براے منع #روان شدن #فضولات به سوے #اعصاب.

🌾 و #نفخ ایجاد ڪند درمعده وچون آرد آن با #کَره آمیخته و #ضماد ڪنند #ورم حلق داخل بدن را نفع ڪند.

وچون آرد را پخته تا مثل #حریره شود وبلیسند براے #سرفه و #تُف خونے بوجودآمده از #سینه مفید است خصوصااگربا #کَره باشد .

وبعضے گفته اند ڪه✍️ خوردن خام تازه آن بوجودآورنده #ڪرم درمعده است و #مصلح آن #سرڪه ڪهنه و( #آبڪامه )خورشتی مخلوط از شیر وماست .

🌾 وپخته آن نفاخ ودیرهضم وبوجود آورنده باد است و #مصلح آن خوردن #شیرینے ها وخوردن آب با گندم خام تازه آن.

🌾 و #نارس آن ایجاد ڪننده #قولنج بادے.

🌾 وگندم #برشته آن #سست ڪنده ے #هضم و #نفاخ وآرد پخته آن باشڪر وبادام مانند حریره وڪم ڪم لیسیدن آن براے سرفه وتُف خونے ودردسینه وڪلیه وچاق ڪننده بدن و #تقویت باه نافع است .

🌾 وضمادگندم جوییده شده براے پختن #دمل ها مفید .

🌾 ویابا آب #گشنیز براے برگرداندن ورم هاے گرم در #حلق وگلو و #غدد مجرب است.👌

🌾 ورقیق ڪرده دارو با #سڪنجبین🍷 جهت ورم #لثه و #ضماد گندم #سوخته با #موم وروغن جهت روشن ڪردن رنگ #رخسار نافع .

🌾وخشک شده آن بر محل گاز گرفتگے #سگ چند ساعت ببندند واگر آن را باز ڪرده وجلوے سگ اندازند آنرا نخورد معلوم شود ڪه آن سگ🐈 #هار بوده
@makhzanolladviyah
🌾✨🌾✨🌾✨🌾✨🌾✨
⚠️‼️⚠️هر گونه کپی برداری ازمطالب کانال اگر باذکر لینک کانال باشد ازلحاظ شرعی ایرادی ندارد.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.