گوارش شناسی

گوارش شناسی

🏵 #گوارش_شناسی 🏵
…. ادامه
#زبان
@ntebesonati
🔅هرگاه زبان زبر و خشن و زیاد سرخ باشد دلیل بر غلبه «خون» در معده و یا ورم حاد معده است.

🔅 اگر زبان به رنگ زرد درآید دلیل بر غلبه «صفرا»

🔅 اگر زبان تیره رنگ باشد نشانه «سودا» خواهد بود.

🔅اگر زبان مایل به سفیدى و نرم باشد ناشى از «رطوبت» است.

🔅هرگاه زبان خشک ولى رنگ آن طبیعى باشد سببش یبوست و خشکى بدن مى باشد.
ادامه دارد….
@ntebesonati

استفاده از این نسخ باید با تجویز حکیم حاذق انجام شود.

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.