☚آشنایی با مزاج ☟☟☟

☚آشنایی با مزاج ☟☟☟

👈آشنایی با مزاج 👉

👈مزاج : همان طبع است که ازترکیب ارکان بایکدیگر پدید می آید که به صورت مادرزادی برای فرد دربدو انعقاد نطفه شکل میگیرد که به آن مزاج اصلی یا جبلی میگویند .

👈مزاج اکتسابی : مزاج مادرزادی فرد که دراثر عوامل وشرایط محیطی وزندگی تاثیر پذیرفته وتغییر میکنه ومزاج اکتسابی ایجاد میشود .

👈 ومزاج بدن نیز تحت تاثیر شرایط جوّی است که با تغییر وتحول هوا درمکان های مختلف تغییر می یابد هنگامی که هواسردیاگرم باشد ، ( حالت ظاهری ) واضح وآشکار است ( واگر هوا معتدل باشدمزاج بدن نیز معتدل میگردد ) زیرا خداوند متعال بدن ها را برپایه ء چهارطبع ( طبایع چهارگانه ) بنا نموده است : خون ( دم ) ، بلغم ، صفرا وسودا . دوتای آن ها گرم ودوتای دیگر سرد هستند .بین دوتای آنها نیز تفاوتی وجود دارد ؛ یکی گرم وخشک ، دیگری گرم وتر ، یکی سردوخشک ، دیگری سرد وتر .

انواع مزاج :
👈دم : گرم وتر
👈بلغم : سردوتر
👈صفرا: گرم وخشگ
👈سودا : سردوخشگ .

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.