به کانال طب قرآنی و دعا درمانی بپیوندید

این کانال از روی منابع مورد تایید منشا گرفته است

کانال طب قرآنی

دعا درمانی و درمان با ارتباط معنوی همیشه در تاریخ بشر رواج داشته است

جهت ورود به مخزن نسخه ها کلیک کنید

مخزن نسخه های طب قرآنی