انغوزه

انغوزه

@makhzanoladviyah
🌾🌼🌾🌼🌾🌼🌾🌼🌾
🔴 #انغوزه 🔴 قسمت اول
#حلتیت

به عربی👈صمغ المحروث
یونانی👈سلیقون
هندی👈هینگ
فارسی👈انکژو، وآنگوزه،ونغوره
اصفهانی👈انگشت گنده
وآن صمغ انجدان است که نوشته شده است ودونوع دارد: خوشبو وبدبو
✨نوع طیب وخوش بوی آن 👈صمغ انجدان سفید است که آنرا گوله پر مینامند وآن ماده است وسفیدوخوشبو وکمی به سرخی میزند.

👈وهندی هیراهینگ گویند
✨نوع بدبوی آن سیاه رنگ است که به فارسی کماه گویند و قویتراز نوع سفیداست و از این نوع برای طبخ غذا استفاده نمیشود.
✨بهترین نوع آن قیرواتی(نام محلی) وخوشبوی آن است که بابعضی ازادویه ها مانند فلفل وزیره درپخت غذاها بکارمیرود.
✨نوع خوشبو وسفید آنغوزه لطیفتر میباشدودرطعام آنرا با آب 💧مخلوط کرده واستفاده میکنند.

آنغوزه👈گرم دراول چهارم وخشک در آخر دوم
گویند👈گرم درسوم وخشک دردوم
گویند 👈گرم وخشک درسوم.
نوع بدبوی آن👈گرم دراول چهارم وخشک درسوم.
✨برای مدر حیض وجاذب خون ❣️ودفع جنین چون بسیارقوی هست باید تدبیرشود.
✨ همچنین مقوی باه(نیروی جنسی)
✨جهت گرفتگی صدا استفاده میشود
✨چون تدبیر شود نفاخ میشود ودارای رطوبت میشود
🗣🗣join us:👉
@makhzanoladviyah
✨گیلانی گوید:ازبین برنده ومحلل خون است ودرنهایت لطیف ونیروی تحلیل آن وتندوتیزی اش بخاطر گرمی ان است .
✨ضدنفخ است به سبب گرمی ، و نفاخ است به سبب رطوبتی که ازآن باقی میماند .

✨ بواسیررابهبودمیدهد.

✨آشامیدنش جهت بیماریهای مغزی،

فلج،رعشه،تشنج،صرع وغش،اعصاب وروان با گیاه بوزیدان توصیه میشود.

✨خوردن مقداری ازآن درصبح وشام برای امراض اعصاب به تجربه رسیده .

✨نیزاگر نیم درم ازآن رابا سکبینج بخورند ومداومت برخوردنش کنند بیماری فالج (رماتیسم مفصلی) و سستی اعضابدن رارفع میکند.

✨اگر سه قیراط آن راباموم مخلوط کننددردهای عصب وبیماریهای حلق وحنجره وکبدومعده را نافع میباشد

✨درد گوش 👂وکری کهنه و،وزوزگوش را با جوشانده آن با روغن زیتون 🍾 درگوش 👂چکانیده شود.
✨برای ازبین بردن زایده گوشتی بینی با زاج وصبرزرد چندروز دربینی گذاشته شود.

✨ درکرم خوردگی دندان ودرد دندان😬 ریز ریز کنند وبردندان گذارند ونیز دردهان چرخانیده تا درد دندان ساکت شود.

✨همراه باادویه های مناسب جهت گرفتگی صدا،خشونت حلق، دردپهلو، جرعه جرعه خوردنش مجرب است.
✨اگرگرفتگی صدا وسینه پهلو ازسردی وبلغم باشد ازمحلول آن درآب باید جرعه جرعه نوشید تا کفایت کند .✨اگر گرفتگی صدا وناراحتی حلق به سبب خلط غلیظ باشد.

آنرا بازرده تخم مرغ بخورندکه نافع ومجرب در سینه پهلو وخشونت حلق مزمن باشد.

✨اگر باسکبینج مخلوط واستفاده شود برای ازبین بردن اخلاط غلیظ،وسرفه قدیمی وکهنه موثراست

ادامه دارد…

‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.
🗣🗣join us:👉

@makhzanoladviyah
🌾🌼🌾🌼🌾🌼🌾🌼
@makhzanoladviyah
🌾🌼🌾🌼🌾🌼🌾🌼🌾
#انغوزه ( قسمت دوم)

✨ادویه های مناسب چون زنجبیل،زیره مصرف شود برای دردشکم واسهال بلغمی،قولنج، ازبین بردن بادهای بدن،

✨ازبین بردن کرمهای گوارشی سردی معده بواسبر، رخوت وسستی بدن نافع است.

✨اگر به اندازه یک نخوددرداخل نان 🍪گذاشته وببلعند دربیماری استسقا مفید واستفاده باانجیر خشک جهت یرقان و بیماری کبدی نافع است.

✨همراه با بارهنگ برای بیماریهای عفونی وزخمهای عفونی.
✨ اگر در روغن زنبق 🍾بریزند و مدتی درمقابل آفتاب 🌞گذاشته تا برسد بعدازاستعمال آن تب ولرز رابهبود داده .

✨گذاشتنش بر ورمها باعث خروج کثافات وعفونت میشود و در اینگونه دملها گاهی تنها باسداب وعسل🍯 وبوره ارمنی بهبود می یابد و نیز در دفع زگیل .

✨مرهم آن با آب خاکستر و آب دریا 🏝به همراه موم و زفت (جفت) جهت زخم گزیده توسط سگ هار🐶 وجای نیش حیوانات موذی 🐍🦀🦂
،جای (پیکان) تیر🏹
✨همراه روغن زیتون جهت گزیدگی عقرب 🦂ورتیلا🕷 مفید میباشد.

✅مصلح آن زرشک ، انار و انیسون،

✅درتب واستفراغ واسهال وتهوع.
⬅️ مصلح آن کتیرا.

✅دربیماریهای مغزواعصاب.
⬅️ مصلحش بنفشه ونیلوفر وآب سیب🍏 وصندل(نوعی گیاه).

✅وبدل آن جاوشیر و سکبینج میگویند.

✨اگردرمزرعه بگذارند حشرات🐝🐛🐞 به محصولات نزدیک نمبشود.

✨اگرپای درختی که میخواهند قطع کنند ودشوارباشد بریدن آن، مقداری پای درخت بگذارند درخت را میپوساند وانداختنش آسان میشود.

‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.
🗣🗣join us:👉
@makhzanoladviyah
🌾🌼🌾🌼🌾🌼🌾🌼

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.