مصطکی

مصطکی

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

💠مصطکی(قسمت اول)

بروزن یونانی =》مصطخای🔅سخینوس🔅سخینا
رومی=》مصطخی🔅سندهی
عربی=》عک
فارسی=》کندور
🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅

ابن ماسویه👈گویدآن قطعه های صمغ مانندنخودوعدس وبه رنگ زرد🌕وسفیدشبیه به کندراست.
آن صمغ درختی است🌳که درسباطه ازبلادشام وروم وناحیه دارمنیه میروید.
چوب وبرگ آن🍃لطیف ونازک مثل اراک ومیوه آن مایل به تلخی وآن ضمغ درهنگام آفتاب🌞درماه جوزا وحوالیه آن ازدرخت🌳آن برمی آید
✨مدت ماندگاری آن بیست سالست✨

🔆وآن دونوع است✌️
۱-رومی سفید نرم وخوشبو.صاف وشفاف باکمی شیرینی ووقت جوییدن چسبندگیه زیادی به دندان دارد و تازه آن به حدی نرم است که ساییده نمیشود.
۲-آن را(قبطی)هم گویند.
این نوع 👈مثل صمغهای دیگرازنیروی طبیعت ازپوست درخت تراوش کرده بیرون می آید✨
قبطی مایل به سیاهی🌚ویاتلخی😖
ودراوصاف مذکوره ضدآن وقابل سحق است.
وبرخی گویند👈این نوع به زدن تیغ برساق وشاخه های درخت آن وتراوش رطوبت ازآن حاصل میشود.

چوب وشاخه های نازک وبرگ تازه آن🍃راجوشانده صاف کرده ومنعقدمیسازند.واین نوع درزمین صاف ازاعمال روس نزدیک به ترکستان یافت میشود.
👲گیلانی👈گویدمصطکی صمغ سفیداست درخت آن 🌳دربزرگی مثل درخت صنوبر وآن نوعی دیگر ازدرخت حبه الخضراءاست.
وبیشتردرجزیره قبوس میشود.
ومردم آن جزیره آن رادرخت صنوبرمینامند🌳
وباآهن اخراج میکنند پس ماییت آن روان می شودبرساق وشاخه های آن ومنجمد می شودواین درآنجا معروف است
🌟وآن دونوع ✌️است✨
سیاه🌑 وسفید🌕
وامازردآن رانوع سوم شمارند.
وممکن است نوع سفید آن رازرد شمرن وآن وبعدازگذشت سالهارنگ زردپیداکرده🌞 باشد
🌟وامانوع سیاه آن🌑شایددراصل بسیارسیاه باشد وآن راموردقبول نمیدانند.
ادامه دارد…
🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆
https://telegram.me/makhzanoladviyah

🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅

مصطکی (قسمت دوم)

⭐️شیخ گوید👈درخت آن🌳مرکب ازماییت قلیل وارضیت کثیراست.
و آن لطیف ترونافعتر ازکندر✨است..
وبهترین آن✅سفید بزرگ دانه صاف آنست.
⚜️اصلاح آن قراردادن درسرکه🍶 چندروز بعدخشک کردن آنست…
🌟ابن جمیع گوید👈خیساندن آن درسرکه حدت آن رامیشکند.
🌟گیلانی گوید👈آن مضرمثانه است.واصلاح آن خیساندن آن یک شبانه روزدرسرکه است🍶.

طبع آن گرم وخشک🔥درسوم دانسته اند.
🌟شیخ الرئیس👈نوشته که گرم وخشک🔥دردوم است.وآن کمترازکندراست.
🌟خواص👈به سبب لطافت وحرارت ملایم بلغم رامیسوزاند🔥

اگرازبرگ🍃تازه آن بصورت ضماد استفاده شود قوت آن مثل قوت اجزای مذکوره قابض اندک باشد..وآن راتنهاوباادویه دیگرجهت قروح امعاواستیطاق شکم می آشامند.

🌟گیلانی👈مصطکی سیاه درتجفف قوی ترازسفیداست.وآن گرم وخشک درآخردوم است وشکی نیست درمصطکی گرماباشد🔥وگرنه امکان نداشت که ملین باشد.
مطمئنن ارضیت آن کم است وگرنه قبض آن شدید بود.
ادامه دارد…

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

https://telegram.me/makhzanoladviyah
🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅

مصطکی (قسمت سوم)

خواص:

وآن مفیدست👌برای بازکردنوخونریزی رحم زنان وبروزرحم وخروج مقعداست.
💫دیگرخواص آن رنگ چهره راگلگون میکند
💫روغن درخت آن نافع گازگرفتگی حیوانات است.
💫وریختن جوشانده برگش وعصاره آن برقروح رویاننده گوشت وهمچنین مفید👌برای شکستگی استخوان🤕
است وآن راترمیم میکند😃
💫مفید👌جهت کوفتگی اعضا وضربه وصدمه است..
🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅
💫ضمادی خوب👌جهت زخم وجراحت

طرز استفاده :
اول🔅بایدباجوشانده آن مرتب زخم جراحت راشستشودادوبعدضمادآن راباپارچه ای به محل جراحت ببندیم..🤕
🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅
ادامه دارد..

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

https://telegram.me/makhzanoladviyah

🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅

مصطکی (قسمت چهارم)

جوییدن مصطکی بلغم راازسرخارج میکند.
🌟گیلانی👈گویدجوییدن آن باکمی صبر جاذب رطوبات ازمغزوکام وزبان👅است.
بخورآن💨وچکاندن روغن آن باروغن زنبق دربینی👃وخوردن آن باهلیله ها جهت وسواس ومالیخولیا وپاکسازی ریه مفیداست👌
وچون باآنها مسهل سودااست وباکندرجهت تقویت ذهن وتقویت حافظه مفیداست.
ضمادآن با زیت پخته جهت کزاز🔅رعشه🔅وضربان وماندگی اعضا ولرزه حمیات وبدان الصاق ثعر منقلب درچشم مینماید.
✨واگرآن رادرآتش انداخته🔥وتکه ای پنبه رادرگلاب خیس کرده وبردود🌪آن داشته برچشمی که دردداردقراردهند👁دردآن آرام میشود.
✨واگر باروغن کنجد جوشانده شودودرگو ش چکانده شود👂دردآن آرام میشودوکری رادرمان میکند.
وهمچنین چکاندن💧روغن روغن میوه آن درگوش 👂مسکن درداست.
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
✨واگرمصطکی رادرزیت داغ برشقاق لب💋 قراردهند درمان میشود..
ادامه دارد…🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆
https://telegram.me/makhzanoladviyah
🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅
مصطکی( قسمت پنجم )

✨مضمضه کردنش باعث محکم شدن لثه میشود وجوییدن آن تنهاویاباادویه مناسب جهت استحکام دندان ولثه😁
وروییدن گوشت وتسکین دردآن وخوشبویی دهان وجذب رطوبات ازحوالی کام وزبان ومغز وتقویت معده مفیدست..
⭐️مضمضه به جوشانده اش ویابه روغن آن محکم کننده دندان متحرک ومفیداوجاع دهان ومسواک به چوب وشاخه های آن سفیدکننده😁دندان ومستحکم کننده آن ولثه میشود.
✨ازجوشانده آن جهت سرفه😩
وپاکسازیه ریه ازعفونت است..
🌟دیسقوریدوس 👈گفته مصطکی مفیدبرسرفه مزمن است.
چون بیاشامدوآن ✨حید✨است.
برای معده محرک آروغ است.
جوشانده ریشه وپوست آن مقویه معده وکبدوحرارت دهنده بلغم درمعده ونافع اورام معده وکبداست✨
💫💫💫💫

غافقی گوید👈اگرمصطکی راباآب سرد❄️زیادبخوردرطوبت معده ببرد..
واگرباآب گرم🔥بخوردرطوبت راکم نکند..
✳️مسکن درداستخوان است.
🌟گیلانی👈گویداگراجزای آن راباآب بجوشانند وآب آن راصاف کنند..ودوباره اجزایی تازه داخل آن ریخته وبجوشانند تاآنکه غلیظ شود وبیاشامند جهت ✨نزف الدم✨وفرحه امعا واسهال وبرآمدگی ناف ورحم مفیدمیباشد.
ضمادبرگ آن🍃جهت برآمدگی مقعدورحم حادث از سردی نافع است.
شربت مصطکی بایک مثقال بدل آن کندور به وزن آن ویک نیم وزن آن علک البطم ودرتقویت معده وجگر به وزن آن اذخر وگفته اندمصطکی مضر❌مثانه است..
🗣🗣🗣
Join us…

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

https://telegram.me/makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.