سرکه

سرکه

#سرکه

🍇🍶🍇🍶🍇🍶🍇🍶🍇🍶🍇🍶

(به کسرسین اسم فارسیست)
وبه عربی(خل)
وآن ازآب انگوریاشربت شکریاقندسیاه یاآب نیشکر یاازدیگرچیزهامثل:مویزوخرما وانجیروعسل وغیره…ترتیب میدهندوبهترین همه خوشبوومعتدل درترشی وشیرینی است. وبهتر انگوری است. سرد در دوم و گویند در اول و خشک در سوم و برخی گویند سرد و خشک در سوم است. و سرکه عسلی گرم و خشکتر است.

🍇🍶🍇🍶🍇🍶🍇🍶🍇🍶🍇

شیخ گوید:🔆سرکه مرکب ازدوجوهر مختلف گرم وسرد است.
وهردوجوهر آن لطیف وسردغالبتربرگرم است.
وآنچه درآن حرف اول رامیزند گرمیه زیادست.🔥..واگرچنین نیست باپختن سردیه آن راکم کنید..
🍇🍇🍇🍇🍇🍇
گیلانی.🔆:سرکه مرکب ازسه جز است ازجوهرارضی قابض واز جزومایی غالب به سبب ارضیت خودقابض وازجزومایی غالب به سبب ارضییت (مزاج خاکی)خودقابض است.
وبه سبب ماییت خود ترش😣
وبه سبب تندی مزاج درآن گرمااست🔥
که درآن ظاهر میشودودربغضی مخفی می ماند.
بعضی گویند:ترشی آن به ارضیت است.
وتیزی به ناریت🔥
وشیرینی😋به ماییت.
✅ کلا آنچیزی که درآن تیزی باشد مایل تربه گرمی است.
زیرادرآن حرارت🔥بیشتربوده و
این حالت حرارت(تیزی) قویتر از حالت ارضیت (ترشی) است.
وهمچنین نیروی آن به پختن🔥
ازبین نمیرود ولی سردی آن کم می شود. واین به خاطر کاهش خاصییت ماییت آن است.و نیز با حرارت شیرین ترمی شود.
🍶🍶🍶🍶🍶🍶🍶🍶🍶🍶

❎ودرضمن نفوذ بسوی اعماق بدن است.باآنکه مختلف الکیفیت است.

همچنین ❄️خاصیت تبرید(قدرت سرد کردن) آن بیشتر از تبرید غوره 🍇است غوره🍇 دراصل سردی بیشتری از سرکه دارد❄️
به خاطر قدرت نفوذ کمتر غوره🍇وقدرت نفوذ بیشترسرکه وبه سبب ماییت آن؛ درآن کرم🐛بسیار پیدامیشود.
وغالب برآن سردی است که سردیش❄️تادرجه سوم میرود..

💠 وقتی سرکه🍶تیزباشد😣
به نحوی که تیزی آن با بوییدن حس شود.سردی آن درجه سوم است.

🛂جالینوس :سرکه گرم است وحرارت آن در ته نشین و رسوب آن است. ودرآنچه لطیفست رطوبت است.
♦️قرشی به رطوبت آن اعتراض کرده
♦️گیلانی :لطافت آن مثل آتش است 🔥
چرا که آن تغییرمیدهدجسم هرچیز راکه درآن ترکنند…
مثل..مس..آهن..وسنگریزه چنانچه تغییردهد.آن راآتش به سوزاندن🔥

خواص سرکه🍶🍇

✳️سرکه سریع نفوذمیکندورساننده نیروی ادویه به اعضا…
✳️برطرف کردن صفرا
✳️ازبین بردن کرم
✳️پاکسازی خون ازعضوظاهروباطن
✳️نشستن درآن حبس کردن موادوتبدیلش به بلغم است
✳️سکنجبین آن قاطع اخلاط غلیظ ومدراست.
✳️اگرسرکه با عسل برخونمردگی ضمادشود اوراازبین میبرد..
✳️خوردن وضمادش وریختن آن منع ورم غانغرایاوهمه اورام است.
✳️وچون تکه پشمی درآن خیس شودوبرزخم قراردهند مانع ورم میشود
✳️وچون باعسل مخلوط شود 🍯
(قروح ساعیه )راازسعی منع میکند.
وبهق وبرص راازبین میبرد.اگرباادویه مناسب آن مخلوط شود..

🗣🗣:join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah
#سرکه ( ادامه)
🍇🍶🍇🍶🍇🍶🍇🍶🍇🍶🍇🍶

خواص سرکه:🍶🍶

💠اگر انجیر خشک را در سرکه پخته و ضماد کنند سوختگی و خشکی عضو را ازبین می برد لذا برای سوختگی آتش بی نظیر است.و اگر با روغن گل مخلوط کنند خنک کننده ورمها بوده و پارچه پشمی آب ندیده آمیخته به روغن زیتون یا روغن گل و سرکه برای صداع حار صفراوی نافع است. ودر کل طلا و نطول سرکه به تنهایی یا به همراه روغن گل مسکن اقسام صداع حار است
💠بوییدن سرکه جهت گشادن سده بینی و نزله گرم و صداع حار نافع است ونیز اگر درآن آجر یا سنگ گرم انداخته و بخور بدهند جهت امراض فوق مفید و مقوی مغز است.(برخلاف نوشیدن آن که تضعیف کننده مغز است)
💠قطور(قطره ،قطور ریختن) آن قاتل کرم گوش و مسکن درد آن است.
💠مصرف مداوم سرکه باعث ضعف بینایی می شود و رنگ را زرد می کند ونیز مضر اعصاب و اعضای مربوطه است.که مصلح آن شهد وعسل است.
📢📢کسی که ریاح غلیظ در پشت و مفاصل دارد و غلبه سودا دارد و کسی که قصد چاق شدن دارد باید در مصرف سرکه احتیاط کند.
📣📣سرکه باعث تضعیف قوه باه و قاطع شهوت جماع است.مگر اینکه با مصلحات مصرف شود.
ولی مضمضمه آن لثه را محکم کرده وباعث جلای دندان و قطع خون لثه می شود.و برای دندان لق سود دهد.
مضمضه سرکه و نمک باعث اخراج بلغم از حلق شده و برای درد دندان خواه از گرمی باشد و خواه از سردی نافع است.
💠ضماد آن با آرد جو نافع خناق ،ورم پستان و پشت گوش و سایر ورمهای گرم است.
💠برای دفع سرفه رطوبی مزمن که با خشونت صدا همراه بوده نافع است ولی برای سرفه سرد نفعی ندارد.
💠سرکه با عسل یا شکر برای بند آمدگی نفس از گرمی سود دارد و ترکیب عسل ،سرکه و آب عطش را فرو مینشاند.

🚦🚦سرکه مضر سوداوی ها ، کودکان ،زنان ،پیران ،کسانی که رنگشان سیاه وسبزه است، افراد دچار سرفه ونزله و ضعف اعصاب،لاغرها ،افراد کم خون می باشد و نیز کاهنده منی و حتی قاطع آن و برای رحم زنان مضرتر است.ولیکن ضرر آن را عصاره انگور (شیره انگور)دفع می کند
💠💠مصرف سرکه با قابضات از جمله گلابی ،سیب و به برای معده گرم نیکو است و معده را دباغی کرده و مقوی هضم است به جهت تنقیه معده از رطوبات و اخلاط لزج
🍶🍶غذایی که با سرکه پخته شود مانع سیلان فضولات به معده می شود.
🍶🍶نوشیدن سرکه سدد ماساریقا را می گشاید ،ملطف طحال و از بین برنده سختی آن است.بخصوص اگر انجیر خشک را هفت روز در آن بخیسانندو هروز سه عدد از آن را بخورند ویا از خارج بر طحال ضماد کنند.به سرعت آن را تحلیل می برد.
💠💠خیسانده مویز یا کبر در سرکه باعث تحلیل سپرز شده و برای استسقاءنافع است
💠💠خیسانده مازو در سرکه جهت استسقاء ورفع سردی رحم مفید بودا و مصرف آن به مدت چهار روز باعث دفع کرم شکم می شود.
💠💠با عسل حیض را نفع داده و بخور آن برای بواسیر خوب بوده و باعث قطع خونریزی آن می شود. و هرگونه ورم ظاهری و باطنی را فرو می نشاند.
🐶🐶سرکه انگور دشتی با نمک برای گزش سگ هار نافع است
🎨🎨مصلحات:سداب ،دارچین،روغن بادام شیرین ،نیشکر ،عسل ،ماءالعسل

🗣🗣join us: 👉👉👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.