@makhzanoladviyah

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

#زراوند مدحرج ۱:

💎اشامیدن ان با اب گرم یا سرد پاک کننده سینه و مفید درد پهلو است و گویند چون با سکنجبین بخورند پاک کننده سینه و ریه از اخلاط غلیظه و لزج از تن مریض می کند
💠‼️💠ان را سابیده و با اندکی روغن گاو قرص یک درهمی ساخته. »»»دود یک قرص ان در قلیان بکشند ◀️◀️◀️جهت اسم و تنگی نفس بسیار سودمند است و رازی گفته فورا بهبودی حاصل شود.
💎اگر یک مثقال با اب بخورد سکسکه را بهبودی بخشد. و همچنین درد پهلو را
💠💫💠 وقتی با عسل بخورند یرقان صفراوی و بلغمی را سود دهد و هر بیماری که علتش سردی و رطوبت باشد

✅معده سرد و ورم طحال و سفتی و صلابت کبد را نافع بوده اگر دومثقال آن با سکنجبین بخورند و یا با سرکه بر موضع طحال ضماد کنند.
💫 چون به وزن درهمی با اب بخورند. انسداد ها و سده ها ی احشا را باز کند
💫تحلیل برنده ریاح غلیظ است
💫مسهل مواد بلغمی و صفراوی بوده
پاکسازی کننده رحم از فضولات و مدر حیض و باعث سقط جنین و اخراج جنین میشود.
💫چون زن ان را به خود بگیرد (فرزجه کند)
و نوشیدن ان نعوظ را در فرد بیشتر
و تحریک شهوت جماع کند

💫درد ران ها و عرق النسا و نقرس را نوشیدن و طلا کردنش نافع باشد
💫نوشیدن اب جوشانده ان نیش عقرب ونوشیدن ادویه وداروهای سمی کشنده را مفید می باشد .
💠اگربا روغن مخلوط کرده و به مو بمالند شپش را از بین میبرد.

@makhzanoladviyah

⛔️شربت ان از یک مثقال تا دو درم
مضر طحال و مصلح ان عسل یا زرشک
⚜️خشک کننده اعضای داخلی و مصلح ان روغن بنفشه و کدو است .

↔️بدل آن نصف وزن ان زراوند طویل یا راسن(زنجبیل شامی)یا به وزن ان شیطرج یا زرنباد و یا یک سوم ان قسط و نصف وزن ان فلفل و دو دانگ بسفایج و نصف وزن ان انزروت یا زرنبادهم وزن ان و بسباسه دو سوم وزن ان و قسط نصف وزن ان
بدل ان در تحلیل ریاح، سفتی طحال و سردی ها»» به وزن ان زرنبادو نیم وزن ان انزروت.

♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️

‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.

🗣🗣join us:👉👉👉

@màkhznoladviyah

@makhzanoladviyah

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

#زراوند مدحرج ۲ :
فارسی»» زراوند گرد ؛اصفهانی »» نخود الوند ،نخود مریم
ریشه ای هست مدور به اندازه یک فندق و کمی کوچکتر و بزرگتر ازآن ، اندک پهنایی دارد و ظاهر ان زرد و درون ان مایل به سرخ است و بهترین ان تازه ان و کرم نخورد ان است و قوت ان تا دوسال باقی می ماند
شاخه های گیاه ان اکثرا از یک ریشه روییده و برگ ان شبیه برگ زراوند طویل و از ان کوچک تر و خوشبوتر و کمی تند و نرم و گل ان سفید و درون میوه آن سرخ و بد بوده و به صورت کلاه است.

💠طبع ان گرم و خشک در دوم و گویند گرم در دوم و خشک در سوم وگویند همه انواع آن گرم وخشک در سوم است و گیاه ان معتدل و خوشبو است و در ان لطافت و کمی تندی و تلخی است و خاصیت تحلیل و تفتیح و لطافت بخشی آن بیشتر از نوع طویل است و در سایر افعال قوی تر و سودمندتر از طویل است . زیرا که خاصیت تفتیح و لطافت بخشی آن شدیدتراست

💎 و رقیق کننده اخلاط و پاک کننده مغز و معده و نای و مفید برای سرفه های کهنه و تب و لرز های سرد و در ان قوه قابضه بیشتر از قوه مفتحه است . پس اگر با گل ارمنی و اقاقیا آمیزند قبض شدید کند .
✅🍶گاهی با داروها جهت نفوذ کردن و همراهی دارو می امیزند چنانچه زعفران را با گل سرخ و کافور برای رساندن انها به قلب مخلوط می سازند و گاهی جهت ضد ان امیخته می شود
چنانچه تخم ترب را با داروهای رقیق و لطیف میامیزندتا انها را در کبد حبس کند تا مدتی که کار و عملکرد دارو انجا صورت بگیرد و تمام شود، آن قبض است

@makhzanoladviyah

⏪زیرا که دارو های لطیف و نفوذپذیر که به سبب لطافت خود قبل از تمام کار سرعت و عجله در خروج و دور کردن از بدن دارد .
❄️تخم ترب تحریک قی میکند و ان ها را از خروج منع می نماید
ان با وجود جالی بودن و تلطیف و تفتیح و رقیق سازی جاذب هست و جذب اخلاط از اعماق بدن میکند و حتی ضماد ان خار یا اهن نوک تیز و ریزه استخوان را اخراج میکند

💎شیخ میفرمایید 👳:نوع مدحرج لطیف تر از طویل است و برای همین درتسکین دردهای ریحی و شدید و دردهای مزمن سودمند تر هست.
💠التیام دهنده زخم های عمیق و عفونی و پاک کننده ان زخم ها از چرک و رویاندن گوشت در زخم هاست و از بین برنده عفونت زخم ها ست.

@makhzanoladviyah

💎اگر با ایرسا و عسل ضماد کنیم
گوشت زا است وبا عسل تنها چرک انها را پاک می کند.
💫شربت ان مفید برای. سستی و تحلیل عضله ونافع ضعف و سستی آن است
💫مخلوط ان با اب جهت از بین بردن هر مریضی که پوست و غلاف اعضا از بین رفته مفید است
💫اشامیدن ان برای فلج و بهق و جذام مفیدمی باشد
💫باعث پاکسازی و صافی رنگ رخساره می شود.
💎طلای (ضماد به صورت رقیق تر)برای کزاز و تشنج مفید باشد

💎اب پخته ان برای صرع و وسواس و صداع و درد شقیقه سرد مفید باشد
✅✅اگر با فلفل سابیده و با عسل بلیسند فضولات مغز را خارج کند
💫قطور آب پخته ان برای تقویت شنوایی و پاکسازی زخم های چرکی گوش مفید است و تقویت لثه می کند.

♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️

🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.