سماق یا (سماقیل)

سماق  یا (سماقیل)

#سماق یا (سماقیل)
@makhzanoladviyah
🌺🍁🌺🍁🌺🍁🌺🍁

🌺اعراب ان را در دباغی پوست استفاده میکنند و به همین دلیل به سماق الدباغین گویند.

🌺در فارسی قدیم تمتم و به عامه تتری میگفتند.
سماق میوه ی درختی است که در زمین سنگی میروید و تا دو متر بلند میشود و گویند به اندازه ی درخت انار میشود
🌺. برگ ان دراز و مایل به سرخی و پرز دار و اطراف ان شبیه اره و گل ان کوچک و میوه ی ان در خوشه ها مثل خوشه ی حبه الخضرا(نوعی گیاه)

🌺و دانه ای پهن به قدر عدس بالای ان پوست ترش مزه و قابض است وقتی پخته شود بسیار ترش میشود
🌺 و رنگ ان سرخ میشود و منظور از سماق مراد همان دانه ی ان است و استفاده از پوست ان که گرد بالای سماق است .

✅تراب السماق ان است که⬅️ قبل از کوفتن ان را غربال کنند و برگ ان تازه باشد.

✅میوه ان از نظر خاصیت مثل گل سرخ است🌺 و اگر خیسانده میوه ی ان را بجوشانند تا غلیظ شود اثرش بیشتر میشود.
✅سماق انواع مختلفی دارد خراسانی و شامی
بستانی و خودرو
✅در زمین های سرد میروید و بهترین ان تازه قرمز پرگره و بسیار ترش است که قبض ان کمتر و تخم ان کوچکتر است و اثر ان تا سه سال باقیست.
@makhzanoladviyah
شیخ فرماید📚طبع ان سرد در دوم و خشک در سوم و خودرو ان خشک تر از بستانی است و خشکی ان تا سوم هم گفته اند و سردی برگ ان کمتر از پوست و دانه ی ان است .

✅سماق اثار زخم از بدن را پاک میکند و اگر برگ ان با سرکه و عسل ضماد کنند و برمحل ضرب دیدگی ورم و کبودی بگزارند نافع است
✅.و نیز جلوی زیاد شدن ورم را میگیرد به دلیل انکه نیروی باز دارنده دارد
✅برگ ان با سرکه وعسل غانغاریا را از بین می برد ✅اگر برگ ان با سرکه ضماد کنند و در اب بارهنگ حل کنند و بمالند زخم های دیر علاج را از پیشرفت باز میدارد و خشک می کند .
✅گیلانی گوید✍️سماق مقوی اعضای سرد مثل اعصاب است و صمغ درخت ان شدیدا قابض است با گرمی و سردی .
✅اگر در داروهای چشم 👁اضافه کنندنور چشم را زیاد میکند
✅ و از جهت قدرت بینایی و امراض پلک نافع است و اب فشرده ی برگ ان مانع ریزش مواد به چشم است
✅و اگر اب خیسانده ان مخصوصا با قدری کتیرا بر چشم سرمه کنند در ابتدای چشم درد جلوی ماده را میگیرد و چشم را قوی می کند مخصوصا اگر در گلاب🍾 خیس کنند و بعد سرمه کنند.

✅چکاندن اب خیسانده ی ان برای خارش سوزش عفونت و سرخی پلک و زخم اطراف پلک نافع و نیز جلوی ابله زدن در چشم را میگیرد.
✅و نیز سرمه ی ان جلوی خارش چشم که از بوی تند و بد باشد را میگیرد.

✅ و اگر در گوش👂 بچکانند ورم گوش را کم میکند و چرک ان را پاک میکند و پیشگیری از چرک گوش میکند

✅و نیز اگر برپیشانی کسی که خون دماغ شده❣️ بگذارند خون را بند می اورد .
✅جویدن صمغ ان مسکن درد دندان😬 و اگر بر دندان خالی شده بگذارند ان را پر کرده و درد را ارام میکند و لثه را محکم میکند و اگر با گلال یا اب💧 قرقره کنند افت دهان را برطرف کند
✅ و اگر بر دندان بمالند تقویت لثه و درد و کرم دندان و مالیدن نرم سابیده شده ی ان باعسل🍯 برای زخم های زبان👅 خوب است.و تسکین تشنگی و رفع خشکی دهان کند و اب برگ ان هم همین اثر را دارد.
join us:👉
@makhzanoladviyah
🌺🍁🌺🍁🌺🍁🌺🍁
⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز است در غیراینصورت از لحاظ شرعی حرام است.
ادامه #سماق
@makhzanoladviyah
🌺🍁🌺🍁🌺🍁🌺🍁

✅نوشیدن ان اندام های گرم بدن را تقویت کند و
✅ به قول شیخ✍️ سماق معده را دباغی کرده و مقوی ان است.

✅گیلانی گوید✍️ برای رفع تهوع
اگر با اب فشرده ی برگ های درخت انگور🍇 بخورند در این زمینه بهتر است و دارویی بی عدیل است .
✅تقویت معده گرم میکند و اشتها را زیاد میکند به سبب ترشی که دارد و نیز↪️

✅ غذا راهضم کندو سویق ان نیز معده را نفع بخشد و مالیدن ان از خارج معده را محکم کند و مانع ریخته شدن صفرا به سوی معده میشود و مانع امدن صفرا از جگر به سوی معده و روده میشود.

✅اگر موقع طبخ بادمجان🍆 به ان سماق اضافه کنند مصلح ان ⬅️میشود.و اگر در گوشت و ماکیان و دراج در وقت پختن🍲 بریزند بهتر است.

✅تسکین حرارت کبد🔥 و قطع خون ریزی ان کند .

.
✅هفت مثقال سماق در یک و نیم رطل اب گرم💧 خیسانده بجوشانند تا نیم رطل باقی بماند صاف کرده و نیم رطل شکر🍚 و یک اوقیه سرکه 🍶اضافه کرده دوباره بپزند تا قوام آیدو بعد با اب سرد به بیمار دهند .

✅برای زخم های روده تنقیه میکنند و نیز در اب خیسانده ان مینشینند.

✅اگر باگشنیز خشک سابیده و بر زرده ی تخم مرغ عسلی بپاشند🍳 و میل کنند در قطع اسهال صفراوی عالی است و
✅ اگر به یک اندازه گل قیمولیا و صمغ عربی مخلوط کرده سه روز پی در پی هر روز پنج درم بخورند اسهال مزمن مخصوصا صفراوی را نفع دارد.

✅برگ ان🍁 قطع خونریزی❣️ از هر جایی که باشد میکند و اگر در صوف سرخ بسته و بر محل خونریزی ببندند و
✅ نیز قطع ریزش رطوبت سفید از رحم میکند
مخصوصا اگر نرم سابیده ان با تراب ان کفلمه کرده بخورند.
✅اگر با زغال⚫️ چوب بلوط ضماد کنند بواسیر را پاک کند و تکرر ادرار را نیز نفع دارد.

✅موافق حال صاحبان سودای سوخته ی از صفرا امده است و
✅ مصلح ان⬅️ انیسون مصطکی و نیز صاحب منجح✍️ مصلح ان را ⬅️لاک مغسول

و بدل ان⬅️ اسارون و بدل آن توت 🍓و سرکه 🍶و اقاقیا گفته است.
@makhzanoladviyah
🌺🍁🌺🍁🌺🍁🌺🍁

⚠️‼️هرگونه کپی برداری ازمطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایزبوده در غیر اینصورت ازلحاظ شرعی حرام است.

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.